Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Graviditetsenkäten visar att andelen kvinnor i Stockholms län som känner sig trygga under förlossningen ökade från 88 procent 2022 till 91 procent 2023. Det är också en större andel som känner att de fått det stöd de behöver av personalen under förlossningen. Siffran har ökat från 86 procent 2022 till 88 procent 2023. En positiv utveckling syns även när det gäller om barnmorskan varit närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning den födande kvinnan önskat. År 2022 var 87 procent av de födande nöjda med barnmorskans närvaro och 2023 var 91 procent nöjda. 

På frågan ”Hur upplevde du din förlossning?” landade 79 procent av kvinnorna i att upplevelsen var positiv i de senaste svaren. 

När det gäller att få föda på önskad klinik har siffrorna försämrats något. För 2022 uppgav 90 procent att de fick det jämfört med 88 procent 2023.

De förbättringsområden som tidigare lyfts fram fortsätter att utvecklas positivt. Till exempel svarar 66 procent av kvinnorna i enkäten för 2023 att de vet var de ska vända sig om de inte mått bra fysiskt efter graviditeten jämfört med 62 procent år 2022. En förbättring av resultaten syns också när det gäller kunskapen om var hjälp finns om man inte mått psykiskt bra. För år 2023 svarade 76 procent att de vet var de kan vända sig jämfört med 74 procent 2022. Det är även en något större andel som uppger att de fick den information de behövde om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning och tiden efter förlossningen. Siffran har stigit från 63 procent 2022 till 64 procent 2023. 

Graviditetsenkäten är en viktig del i Region Stockholms arbete med att öka kvalitet och delaktighet för blivande föräldrar inom förlossningsvården.

Om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Förlossningsvården utvecklas både med en regional satsning och med statliga medel. Enkäten ger regioner och verksamheter ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån gravida och nyblivna mammors behov. SKR har sammanställt resultaten från Graviditetsenkäten i en rapport. Resultaten är från perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Ta del av SKR:s rapport som sammanfattar nationella och regionala resultat från graviditetsenkäten, graviditetsregistret och vissa andra utvalda kvalitetsregister och utvalda datakällor: