Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige, den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje mest förekommande dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. Cirka 25 000 svenskar får en stroke varje år. Dessutom drabbas 8 000–12 000 personer av transitoriska ischemiska attacker (TIA), som är ett förebud för stroke.

Vårdförloppet stroke och TIA – tidiga insatser och vård har tagits fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det ska införas i regionerna för att råda bot på det faktum att strokevården i Sverige är ojämn och ojämlik. Införandet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har genomförts av en arbetsgrupp inom regionalt programområde (RPO) nervsystemets sjukdomar, i nära samverkan med vårdens verksamheter.

Vårdförloppet ger vårdens medarbetare ett tydligt och detaljerat stöd i att arbeta systematiskt, kunskapsbaserat och enhetligt. Det fastslår bland annat vilka insatser som ska genomföras vid olika tidpunkter i vårdkedjan. Till exempel vilka bedömningar som ska göras inom 24 timmar, såsom patientens sväljförmåga, talspråk och emotionella förmåga, samt vilken röntgen som ska genomföras inom viss tid.

-  Strokevården håller sedan länge hög nivå i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland men har skett på olika sätt utifrån olika vårdgivares förutsättningar. Nu har vi ett gemensamt dokument som anger standard, vilket ger möjlighet att erbjuda alla invånare samma jämlika goda vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor. säger Annika Berglund, ordförande för nationell arbetsgrupp stroke och sjuksköterska vid Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdförloppet påbörjas vid första kontakt med vården vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning från strokeenhet. Det utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och lyfter utöver åtgärder även fram vikten av patientens medverkan i utredning och behandling samt mått för kvalitetsuppföljning.

-  I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland finns sedan många år ett tätt samarbete inom strokevården, vilket har underlättat införandet av vårdförloppet. Detta samarbete har förstärkts genom att vårdförloppet tydliggör vilka insatser som ska genomföras oavsett var i vården patienten tas emot, säger Christina Sjöstrand, ordförande för RPO nervsystemets sjukdomar och verksamhetschef neurologi vid Danderyds sjukhus.

En framgångsfaktor i arbetet med att införa vårdförloppet har varit den goda tillgången till data i det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Det har gett möjlighet att följa och jämföra vårdens kvalitet , såväl regionalt som nationellt. Till exempel andel patienter som läggs in direkt på en strokeenhet som första vårdenhet.

Det finns även ett nationellt vårdförlopp för fortsatt vård och rehabilitering som kommer att införas av RPO nervsystemets sjukdomar. Detta vårdförlopp omfattar utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.