Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Regional vägledning

”Virusorsakade luftvägsinfektioner – regional vägledning för vårdhygieniskt arbetssätt” är ett helt nytt dokument som vänder sig till slutenvård och SÄBO i Stockholms län och ersätter:

  • ”Kohortvård vid covid-19”,
  • ”Influensa – vårdhygieniska åtgärder” och till viss del
  • ”Omhändertagande av patient med virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt covid-19 och influensa”.

Smittförebyggande åtgärder, vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftad luftvägsinfektion och transport av patienter är några av avsnitten i vägledningen.  

”Virusorsakade luftvägsinfektioner hos vuxna i slutenvård och särskilda boenden i Stockholms län – vårdhygieniskt arbetssätt” är reviderad. Nytt är barnperspektiv och att den finns som en bilaga i ”Virusorsakade luftvägsinfektioner – regional vägledning för vårdhygieniskt arbetssätt”

Vägledningen riktar sig till chefer, medicinskt ansvariga samt vård- och omsorgspersonal inom verksamheter i kommunal, regional och privat regi i Stockholms län.

Översikt för vårdhygieniskt arbetssätt vid virusorsakade luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden.

Personlig skyddsutrustning

”Personlig skyddsutrustning vid virusorsakade luftvägsinfektioner” beskriver i bild och text hur personlig skyddsutrustning används, hanteras och förvaras samt ersätter tre tidigare dokument:

  • ”Omhändertagande av patient med virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt covid-19 och influensa”
  • ”Hantering av munskydd och visir i hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård i Sthlm:s län under covid-19-pandemin”
  • ”Information om stänkskydd vid misstänkt eller konstaterad luftvägsinfektion; munskydd, andningsskydd, visir och skyddsglasögon”

Dokumentet beskriver i bild och text hur personlig skyddsutrustning används, hanteras och förvaras.

Source control

”Source control i vård och omsorg” är reviderat. I dokumentet beskrivs vad source control är och hur det tillämpas för att minska risken att personer med asymtomatisk luftvägsinfektion sprider smitta till andra personer i sin omgivning. Här definieras också Region Stockholms nivåer av source control inom vård och omsorg.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.