Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

­­­

Hälsokommunikatörer är en yrkesgrupp som kan bidra till ett bättre folkhälsoarbete och mer effektiva sjukvårdsinsatser för nyanlända flyktingar och asylsökande. Landstingets hälsokommunikatörer har själva utländsk bakgrund och är utbildade inom hälso- och sjukvård. Hälsokommunikation sker via gruppträffar med målgruppen där dialog förs om olika hälso- och folkhälsofrågor och hur hälso- och sjukvården fungerar i Sverige. Hälsokommunikatörerna är anställda på Transkulturellt centrum.

Bakgrund

Sverige har en lång tradition när det gäller förebyggande folkhälsoarbete. Bland migranter är detta arbete extra viktigt, eftersom migration är en känd riskfaktor för ohälsa, sjukdom och för tidig död. Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Särskilt stor är skillnaden när det gäller flyktingar som kommer från samhällen i krig och socialt sammanbrott. Många har varit utsatta för förföljelser, organiserat våld och hot. I denna grupp är psykisk ohälsa relativt vanlig. Svåra trauman kan leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och ökar risken för depression och ångesttillstånd.

Hälsokommunikatörernas huvudsakliga uppdrag är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland migranter. Ett folkhälsoarbete som handlar om att ha migranter och nyanländas olika hälsobehov i fokus och att stärka denna målgrupps tilltro till sina egna resurser och möjligheter att påverka hälsa och välbefinnande.

Hälsokommunikatörerna

Hälsokommunikatörerna har också en viktig roll när det gäller att orientera nyanlända i hur hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar. Den organisatoriska förändringen skapar förutsättningar för att kommun- och sjukvårdspersonal och flyktingar och invandrare ska kunna lära av varandra.

För många flyktingar är mötet med den svenska sjukvården omvälvande. En del har mycket liten erfarenhet av modern sjukvård, med allt vad det innebär av avancerad medicinteknik, nya läkemedel och strikta krav på evidens. Kommunikationsproblemen mellan patienter och sjukvårdspersonal handlar därför ofta om andra saker än rent språkliga missförstånd:

 • diagnoser kan vara okända för patienten, eller ha en annan innebörd än den rent medicinska
 • patientens förväntningar om hjälp och behandling kan krocka med det som erbjuds i vården
 • bemötande och attityder hos vårdpersonalen kan vara annorlunda än vad man är van vid.

Kunskap om olika kulturer och språk

Eftersom vår kulturella bakgrund påverkar mötet med andra människor är det viktigt att ta hänsyn till olika synsätt och kunna byta perspektiv. Här kan hälsokommunikatörerna göra stor nytta genom sin förförståelse när det gäller synen på sjukdom och behandling i migranternas hemländer.

Landstingets hälsokommunikatörer har själva utländsk bakgrund och är utbildade inom hälso- och sjukvård.

För närvarande kan hälsokommunikation erbjudas på:

 • arabiska
 • somaliska
 • tigrinja
 • dari/persiska
 • lätt svenska
 • engelska.

Så använder du hälsokommunikatörerna

Hälsokommunikatörerna är anställda på Transkulturellt centrum. Arbetet utgår alltid från den aktuella gruppens behov och önskemål. Insatserna planeras tillsammans med personal från vårdcentraler, kommuner och andra samarbetspartners.

Vårdverksamheter med avtal med Stockholms läns landsting kan avropa Hälsokommunikatörerna i samråd med Transkulturellt Centrum.
Samverkan med kommunerna regleras via överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF och enskild kommun.

För närvarande finns etablerat samarbete med följande kommuner:

 • Botkyrka
 • Huddinge
 • Nynäshamn
 • Nacka
 • Sollentuna
 • Sundbyberg
 • Stockholms stad (stadsdelarna Skärholmen och Spånga-Tensta)
 • Upplands Väsby

Målgruppen

Målgruppen för detta samarbete är både barn och vuxna inom kommunala verksamheter som SFI och språkintroduktion programmen inom gymnasieverksamheter. Sedan augusti 2016 har hälsokommunikatörerna haft ett samarbete med Centrum för samhällsorienteringen med 12 timmar hälsokommunikation i samhällsorienteringen. Målgruppen till denna samverkansinsats är bara vuxna nyanlända som ingår i etableringen.
Arbetsmetoderna är i huvudsak motiverande samtal, MI, och dialogpedagogik.

För närvarande finns ett trettiotal olika hälsoteman för gruppsamtalen, till exempel:

 • hälsosam livsstil
 • levnadsvanor
 • hitta rätt i vården
 • egenvård
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • munhälsa.

Utöver arbetet med invandrargrupper, kan hälsokommunikatörerna anlitas som föreläsare och konsulter för personalgrupper inom vården och andra verksamheter. För att initiera ett samarbete med hälsokommunikatörerna ska kontakt tas med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Därefter bestäms formen för samarbetet i dialog med samordnaren för hälsokommunikatörerna vid Transkulturellt centrum.

Kontakt

Mehrnaz Aram

Samordnare, Avdelningen för närsjukvård

Haibe Hussein | Samordnare/Hälsokommunikation

 • Uppdaterad: 3 maj 2018

 • Faktagranskad: 28 maj 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen