Carina LibertDen nya Allmänna patientöversikten finns som en del i eHälsalyftets Tema 4. Patientöversikten innehåller basinformation om en patient och är tillgänglig för alla vårdgivare. Inom eHälsalyftet genomförs dialogseminarier som fokuserar på hur medarbetare kan förbereda sig inför framtidens vårdinformationsmiljö genom strukturerad vårddokumentation. Här följer ett samtal om några av de erfarenheter som eHälsalyftets seminarier har bidragit till på S:t Eriks Ögonsjukhus.

 

 

Carina Libert, ögonsjuksköterska, som lett många dialogseminarier på S:t Eriks Ögonsjukhus berättar att eHälsalyftets Tema 4 har gett en ökad kunskap om vikten av strukturerad vårddokumentation. Något som journalöversikter har bidragit till att synliggöra. Översikter används för att presentera ett utdrag från en patientjournal på ett överskådligt sätt. Patientöversikter i TakeCare kan skapas centralt och/eller lokalt. Det innebär att en översikt kan skapas för att visa upp generell information som många har nytta av eller detaljerad verksamhetsspecifik information för en yrkesgrupp, vårdområde, enhet, etcetera.

Vad är vinsten med att diskutera patientöversikter i TakeCare?

Själva vinsten med att diskutera utveckling och användning av översikter i TakeCare är att få medarbetare att förstå att strukturerad dokumentation är en förutsättning för att översikten ska fungera utifrån dess syfte. Om medarbetare väljer att skriva på andra sökord eller i fritextfält så visas inte informationen på rätt sätt samt att delar av dokumentationen saknas på den gemensamma översikten. Det blir då tydligt att dokumentationen måste strukturera bättre, att alla måste vara överens om att använda samma sökord och mallar.

Hur har den nya gemensamma Allmänna patientöversikten som SVD-projektet skapat tagits emot?

För ett specialistsjukhus som oss, med största delen specialiserad öppenvårdsbesök, kan det vara svårt ibland att identifiera fördelar med den Allmänna patientöversikten. Men bokningspersonalen har uttryckt att den gemensamma allmänna patientöversikten är användbar då den ger en snabb överblick över patientens vårdkontakter och inbokade tider hos andra vårdgivare. Medarbetare vill gärna ta del av informationen i förväg för att lättare kunna planera för ett vårdbesök men det går inte eftersom patientdatalagen säger att man behöver patientens samtycke för att ta del av information från andra enheter/vårdgivare, vilket är svårt att få innan man varit i kontakt med patienten. Den Allmänna patientöversikten är troligtvis ännu mer värdefull för akutsjukhusen och för primärvården som har mer samarbeten över vårdgivargränserna.

Finns det några nackdelar eller något man behöver tänka på när man använder en översikt?

Om man tror att en översikt ger en fullständig bild av patientens journal, kan det finnas nackdelar förstås. En översikt är ett urval av information från journalen. All information får inte plats och det är inte heller meningen. Det kan exempelvis vara svårt att bilda sig en uppfattning om en patientens utveckling över tid, för att se det måste man titta närmare i patientens journal.

Vad tror du motiverar medarbetare att dokumentera mer strukturerat?

Konkreta exempel, som visar på vinster, kan motivera medarbetare att göra annorlunda. Ett exempel kan vara att gemensam strukturerad vårdinformation gör det lättare att hitta information och underlättar samarbeten över vårdgivargränserna för vissa patientgrupper. Exempelvis samarbetar vi med primärvården om diabetiker som remitteras till oss för ögonbottenfotografering, en typ av bedömning av patientens näthinna. För att förenkla den processen har en av våra läkare som jobbar med den här gruppen av patienter kommit överens om vilka termer som ska vara gemensamma för S:t Eriks Ögonsjukhus och sedan bett primärvården skapa en översikt med samma termer. Då behöver medarbetare på primärvården inte öppna upp hela remissvaret, utan kan enkelt se svaret från undersökningen direkt i översikten.

Hur arbetar ni på S:t Eriks Ögonsjukhus lokalt med strukturerad vårddokumentation?

Förutom eHälsalyftets seminarier har vi etablerat ett vårddokumentationsråd. Den första inventeringen vi har gjort är att ta ut statistik på alla sökord som finns. Därefter ska vi titta på hur många mallar vi har och hur ofta dem används. I ett första steg kan vi ta bort de termer och mallar som sällan används.

Vilken uppfattning finns om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) utifrån de diskussioner som förts om strukturerad vårddokumentation?

Vi har diskuterat att FVM kräver standarder och att det kommer bli en mer gemensam regional standard. Det i sin tur kommer kräva nya arbetssätt, men sedan är det svårt att veta på vilket sätt. Det framtida it-stödet kommer nödvändigtvis inte innebära samma typ av it-stöd som vi har idag. Kopplat till termer tänker jag att det finns en bas med allmänna termer som vi måste förhålla oss till, även om termerna inte alltid är helt träffsäkra för vår verksamhet. Sedan utifrån vår specialistverksamhet så kan det kopplas på termer som är specifika för vår unika verksamhet, exempelvis tror jag att det är få andra vårdgivare som tycker att det är viktigt med ögontryck – höger öga och ögontryck – vänster öga. Det kan också vara bra att ensa bland sina mallar, men sedan tror jag att det viktigaste är att fokusera på termerna eftersom det är termerna som bygger innehållet i mallarna. Det är mer troligt att termerna följer med i det framtida informationssystem, inte vad mallnamnen heter – om det ens är mallar i det nya systemet.