Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagning för medarbetare

För sjuka medarbetare inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar. Den särskilda provtagningsprocessen gäller för dig som arbetar hos en vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Ingen paus av covid-provtagning för medarbetare i vården

Region Stockholm har tillfälligt pausat möjligheten för invånarna att beställa hemtest för provtagning av covid-19. Medarbetare i vården berörs inte av pausen.

Hemisolering om du bor med någon som är smittad med covid-19

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Hemisolering begränsar smittan inom hushållet och är därför en viktig åtgärd för att bromsa smittspridningen.

Från den 12 oktober ska den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person följa liknande regler som den som har covid-19. Den som bor i samma hushåll som en covid-smittad ska stanna hemma från arbete eller skola så länge att det går att avgöra om personen blivit smittad eller inte. Särskilda regler gäller för barn och ungdomar upp till grundskolan.

Beslut om hemisolering kan inte tas på eget initiativ. Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du att få information om det via Smittskydd Stockholms smittspårningsteam eller av den smittade personens behandlande läkare. Den som får besked om hemisolering ska omgående kontakta sin arbetsgivare.

Nationella förhållningsregler för hemisolering

Förhållningsreglerna gäller oavsett om du har symtom eller inte. Med konstaterat smittad menas en person som fått ett positivt provsvar efter ett PCR-test.

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
 • Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den smittades behandlande läkare hjälper dig med läkarintyg.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå boka ett eget PCR-prov fyra dagar efter att den som är smittad provtagits och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats. 
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2020-10-14. Finns på flera språk.

Frågor och svar om hemisolering

Kan jag lämna och hämta barn på skolan? Kan jag träna? Hur mycket får jag i smittbärarpenning? På sidan med frågor och svar hittar du många svar på vad som gäller i konkreta situationer. Innehållet vänder sig både till medarbetare och chefer. Om du har ytterligare frågor om hemisolering ska du vända dig till din närmaste chef.

Återgång till arbete efter förkylning eller covid-19

Personal som tidigare har haft en bekräftad covid-19 infektion kan återgå i arbete när de inte längre har symtom (dvs de behöver inte vara hemma två dagar ytterligare och det måste inte ha gått sju dagar från symtomdebut).  
Detta gäller inom 6 månader från bekräftad PCR positivitet eller positiva covid-19 antikroppar med en av region Stockholm rekommenderad metod (t.ex. de som är bokade via 1177.se.)

Personal som har haft covid-19 ska fortsätta att tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner på sin arbetsplats. 

Krisstöd för medarbetare

Stöd för hälso- och sjukvårdspersonal om att hålla i längden

Det finns flera anledningar till att du som arbetar i vården kan må dåligt på grund av det du har varit med om på jobbet under coronapandemin. Nu finns en skrift med evidensbaserade tips och konkreta råd som kan underlätta för dig att hitta sätt för att må bättre och skapa en hälsosam uthållighet i ditt arbete och på din fritid. Det finns även information om var du kan söka mer hjälp och stöd om du behöver.

Råd och tips om hur man kan hålla i längden – personalstöd

Skriften vänder sig till medarbetare, arbetsledare och chefer som arbetar inom hälso- och sjukvården under coronapandemin.

Krisjour

En krisjour erbjuder chefer, medarbetare och inhyrd personal som arbetar med och kring covid-19 i Region Stockholm, snabb kontakt med krisspecialister och stöd i krishantering. Krisjournen är öppen årets alla dagar dygnet runt. Krisspecialisterna är främst erfarna legitimerade psykologer eller psykoterapeuter men kan även ha annan relevant bakgrund.

Så här fungerar det:

 • Chefen, HR eller medarbetare kan kontakta krisjouren på 0200 - 247 365. Samtalet tas emot av socionom eller beteendevetare som gör en första behovsbedömning.
 • Kort därefter blir chefen kontaktad av en krisspecialist från kristeamet. Tillsammans med görs en situationsbedömning som syftar till att klargöra situationens karaktär, drabbades exponering och akuta behov.
 • Utifrån den akuta situationsbedömningen ger krisspecialisten en omedelbar rekommendation om fortsatta åtgärder. Löpande chefsstöd över telefon är alltid en del av krishanteringen.

Krisstödet kan till exempel vara avlastande samtal i grupp, enskilda samtal med medarbetare och chef. Samtalen kan ske både digitalt eller fysiskt. Gruppsamtal sker framför allt på plats i verksamheten.

Krisstödet kostar inte vårdgivaren något utan Region Stockholm hanterar kostnaden centralt.

Film om krisstödet

Charlotte Therup Svedenlöf, chef för kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm, berättar om krisstödslinjen och vikten av att ta hjälp i svåra situationer.

Filmade intervjuer

Charlotte Therup Svedenlöf, chef för kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm

- Att få lov att berätta hur man känner och tänker är ett stöd. Då märker man att andra tänker och tycker likadant. Därför är det viktigt att ha en arbetsorganisation som stöder den typen av klimat och miljö på arbetet. Då skapar vi en långsiktig motståndskraft för all personal säger Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt chef för regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi.

Mattias Klawitt och Sanna Bergström, Falck Healthcare AB

- Vi behöver förstå varandras olikheter. En del av krishanteringen är att hjälpa medarbetare att förstå sina reaktioner men också andras. Eller att hjälpa en chef att förstå sina medarbetares olika reaktioner och att de kan se olika ut och att behovet kan se olika ut. Annars finns en risk att utgå från oss själva säger Mattias Klawitt, legitimerad psykolog och samordnare för kristeamet på Falck Healthcare AB.

- När man ringer till oss behöver man inte vara ett dugg förberedd. Det räcker med att man kan vilja ventilera med någon. Det kan vara skönt att prata med någon utifrån som inte är i ens privatliv och inte på jobbet säger Sanna Bergström, legitimerad psykolog på Falck Healthcare AB.

Lotta Malmheden, leg. psykolog Feelgood

- Vi vet att alla som jobbar inom Region Stockholm just nu har mycket press. För vissa utformar sig det här till en akut reaktion. Då behöver man hjälp ganska snart och ska vända sig till Falck Healthcare. För andra kan symtom och känslor komma lite mer smygande när allt har lugnat ned sig. Man kan uppleva att allt borde vara bra. Men ända känna symtom. Då vänder man sig till företagshälsovården så vi kan ge stöd säger Lotta Malmheden, legitimerad psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB

Informationsmaterial

Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal

Forskare och medarbetare på Karolinska Institutet har tagit fram stödmaterial för de utmaningar som möter all omsorgs- och vårdpersonal.

Stödmaterialet innehåller bland annat ett webbinarium, strategier för stresshantering och konkreta förslag för att ta hand om och stötta dig och dina medarbetare. Materialet riktar sig till såväl studenter som omsorgspersonal, vårdpersonal och chefer.

Syftet med informationen är att stärka och stötta vårdpersonal och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna avseende stress- och krishantering under omställningen av vården med anledning av covid-19.

Materialet riktar sig till all personal inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, annan omsorg och socialtjänst. Fokus är på stress- och krishantering på individ- och teamnivå.

Kommunikation med dina närstående

För dig som arbetar med covid-19-patienter kan det ibland vara svårt att berätta om dina upplevelser för de närstående. För att underlätta finns ett blad som du kan skriva ut och lämna till dina närstående. Där beskrivs vanliga reaktioner och råd om hur man kan hantera dem.

Personaltransporter som tjänsteresa

Vårdpersonal med tillfällig ändring av ordinarie arbetsplats erbjuds personaltransport med taxi.

Utbildningar

Det finns ett flertal kurser och digitala utbildningar som rör covid-19.
På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta kurser som berör det nya coronaviruset. Karolinska Institutet och Socialstyrelsen har tagit fram e-utbildningar. På Socialstyrelsens webbplats finns även introduktionsmaterail för ny personal i vård och omsorg.

Frågor och svar om Krislägesavtalet

Frågor och svar Krislägesavtalet

Krislägesavtalet är ett särskilt kollektivavtal som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, som organiserar kommunala bolag, har tecknat med samtliga fackliga organisationer inom vår sektor för krissituationer.

Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Här finns en del av de frågor och svar som har ställts med anledning av covid-19. Information om det nya coronaviruset finns på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till dig som medarbetare 

Till dig som chef

Rekommendation att arbeta hemifrån för alla som har möjlighet

Arbete med patienter kräver oftast att medarbetaren är på sin arbetsplats. Däremot ska medarbetare med arbetsuppgifter som kan utföras på distans i första hand arbeta hemifrån. Möjligheten till hemarbete avgörs av chefen i samråd med medarbetaren.

För att bidra till minskad smittspridning följer Region Stockholm Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger därför den tidigare rekommendationen om distansarbete som beslutades den 16 mars, till och med den 31 december. Därefter görs en ny bedömning.

Chefens ansvar

Det är chefens ansvar att pröva om det är möjligt att låta medarbetare arbeta hemifrån då befintliga arbetsverktyg medger detta. Även vid distansarbete har chefen arbetsmiljöansvaret. Möten ska i första hand ske digitalt och om fysiska möten krävs är det bra om de läggs mellan 9.30 och 15.00 för att bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken.

Detta kan du göra själv

Som medarbetare kan du bidra till minskad smittspridning genom att fortsätta arbeta hemifrån om du kan, stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld, tvätta händerna ofta, hålla avstånd och om det är möjligt att gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt.

Fråga din närmaste chef om du har frågor om att arbeta hemifrån.

Rekommendation kring att arbeta hemifrån för de som har möjlighet

Rekommendationen om distansarbete med anledning av covid-19, utfärdades av Strategisk HR den 20 augusti och gäller till 31 december 2020

Stor begränsning av möten och tjänsteresor

För att bidra till minskad smittspridning är Region Stockholms rekommendation en fortsatt stor begränsning av möten, tjänsteresor och studiebesök. Rekommendationen gäller tills vidare.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. För att Region Stockholms ska kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, behöver alla verksamheter fortsätta göra prioriteringar mellan olika uppgifter och anpassa arbetssätt.

Region Stockholms har uppdaterat rekommendationen om möten och resor:

 • Chefer ska aktivt överväga vilka möten som ska genomföras och på vilket sätt för att kunna upprätthålla våra samhällsuppdrag.
 • Om fysiska möten behöver genomföras är det bra om de kan förläggas mellan klockan 9.30 och klockan 15.00, för att bidra till minskad trängseln i kollektivtrafiken.
 • Stor restriktivitet råder för genomförande av tjänsteresor, konferenser och studiebesök. Detta innefattar också att ompröva redan fattade beslut.
 • Samtliga verksamheter ska överväga att ställa in evenemang som inte är kritiska utifrån verksamhetens behov.

Rekommendation kring tjänsteresor och möten i Region Stockholm

Region Stockholms uppdaterade rekommendation om resor och möten med anledning av covid-19, utfärdades av Strategisk HR den 20 augusti och gäller tillsvidare.

Utbildning och studenter

Region Stockholms inriktning är att utbildningsuppdraget gällande VFU/APL/LIA kvarstår i den utsträckning och i den form det bedöms möjligt. Utbildning ingår i vårt kärnuppdrag.

Mer information

 • Uppdaterad: 29 september 2020
 • Faktagranskad: 12 mars 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR