Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagning för medarbetare

För sjuka medarbetare inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar. Den särskilda provtagningsprocessen gäller för dig som arbetar hos en vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Provtagning av personer som nyligen varit utomlands

Personal inom vård och omsorg som varit utomlands uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar. Efter ankomst till Sverige bör de också testa sig så snart det är möjligt (om de inte tog ett prov inom 48 timmar före resan till Sverige) samt ta ytterligare ett test fem dagar efter ankomsten. Alla arbetsgivare inom vård och omsorg uppmanas att underlätta för personal att följa uppmaningarna.

Smittskydd Stockholms provtagningsindikationer

Hemisolering om du bor med någon som är smittad med covid-19

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Hemisolering begränsar smittan inom hushållet och är därför en viktig åtgärd för att bromsa smittspridningen.

Den som bor i samma hushåll som en person med covid-19 ska stanna hemma från arbete eller skola tills 7 dagar gått från det att personen med covid-19 provtogs.

Du som berörs av förhållningsreglerna kommer att få information om det i samband med att den i din familj som är sjuk får sitt provsvar. Den som får besked om hemisolering ska omgående kontakta sin arbetsgivare.

Nationella förhållningsregler för hemisolering

Förhållningsreglerna gäller oavsett om du har symtom eller inte. Med konstaterat smittad menas en person som fått ett positivt provsvar efter ett PCR-test.

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta.
 • Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den smittades behandlande läkare hjälper dig med läkarintyg.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå boka ett eget PCR-prov fyra dagar efter att den som är smittad provtagits och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats. 
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar.
 • Visar provet att du har covid-19 får du särskilda förhållningsregler och behöver stanna hemma en längre period. Hur länge beror på om och hur länge du har symtom. Du behöver vara hemma minst 7 dagar från det att du fick symtom och om du ej hade symtom 7 dagar från provtagningsdatum.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2020-12-03. Finns på flera språk.

Frågor och svar om hemisolering

Kan jag lämna och hämta barn på skolan? Kan jag träna? Hur mycket får jag i smittbärarpenning? På sidan med frågor och svar hittar du många svar på vad som gäller i konkreta situationer. Innehållet vänder sig både till medarbetare och chefer. Om du har ytterligare frågor om hemisolering ska du vända dig till din närmaste chef.

Återgång till arbete efter förkylning för personal som tidigare haft covid-19

Personal som inom sex månader har haft en bekräftad covid-19 infektion behöver ej provtas vid lindriga symptom  och kan återgå i arbete när de inte längre har symtom (dvs de behöver inte vara hemma två dagar ytterligare och det måste inte ha gått sju dagar från symtomdebut).  
Detta gäller inom 6 månader från genomgången infektion bekräftad med PCR eller antikroppspåvisning med en av region Stockholm rekommenderad metod (t.ex. de som är bokade via 1177.se.)

Personal som har haft covid-19 ska fortsätta att tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner på sin arbetsplats. 

Krisstöd för medarbetare

Kommunikation med dina närstående

För dig som arbetar med covid-19-patienter kan det ibland vara svårt att berätta om dina upplevelser för de närstående. För att underlätta finns ett blad som du kan skriva ut och lämna till dina närstående. Där beskrivs vanliga reaktioner och råd om hur man kan hantera dem.

Personaltransporter som tjänsteresa

Vårdpersonal med tillfällig ändring av ordinarie arbetsplats erbjuds personaltransport med taxi.

Utbildningar

Det finns ett flertal kurser och digitala utbildningar som rör covid-19.
På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta kurser som berör det nya coronaviruset. Karolinska Institutet och Socialstyrelsen har tagit fram e-utbildningar. På Socialstyrelsens webbplats finns även introduktionsmaterail för ny personal i vård och omsorg.

Frågor och svar om Krislägesavtalet

Frågor och svar Krislägesavtalet

Krislägesavtalet är ett särskilt kollektivavtal som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, som organiserar kommunala bolag, har tecknat med samtliga fackliga organisationer inom vår sektor för krissituationer.

Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Här finns en del av de frågor och svar som har ställts med anledning av covid-19. Information om det nya coronaviruset finns på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till dig som medarbetare 

Till dig som chef

Rekommendation att arbeta hemifrån för alla som har möjlighet

Arbete med patienter kräver oftast att medarbetaren är på sin arbetsplats. Däremot ska medarbetare med arbetsuppgifter som kan utföras på distans i första hand arbeta hemifrån. Möjligheten till hemarbete avgörs av chefen i samråd med medarbetaren.

För att bidra till minskad smittspridning följer Region Stockholm Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger därför den tidigare rekommendationen om distansarbete som beslutades den 16 mars, till och med den 31 december. Därefter görs en ny bedömning.

Chefens ansvar

Det är chefens ansvar att pröva om det är möjligt att låta medarbetare arbeta hemifrån då befintliga arbetsverktyg medger detta. Även vid distansarbete har chefen arbetsmiljöansvaret. Möten ska i första hand ske digitalt och om fysiska möten krävs är det bra om de läggs mellan 9.30 och 15.00 för att bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken.

Detta kan du göra själv

Som medarbetare kan du bidra till minskad smittspridning genom att fortsätta arbeta hemifrån om du kan, stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld, tvätta händerna ofta, hålla avstånd och om det är möjligt att gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt.

Fråga din närmaste chef om du har frågor om att arbeta hemifrån.

Rekommendation kring att arbeta hemifrån för de som har möjlighet

Rekommendationen om distansarbete med anledning av covid-19, utfärdades av Strategisk HR den 20 augusti och gäller till 31 december 2020

Munskydd för resor i kollektivtrafiken under rusningstid

Enligt Folkhälsomyndigheten bör munskydd användas i kollektivtrafiken vid resor i rusningstrafik, helgfria vardagar 7.00–9.00 samt 16.00–18.00. Region Stockholm rekommenderar att vårdverksamheter tillhandahåller munskydd utan kostnad för medarbetare som måste resa med kollektivtrafiken i rusningstrafik till och från arbetet.

Respektive verksamhet ansvarar för att beställa, hantera och lämna ut munskydden till sina medarbetare.

Stor begränsning av möten och tjänsteresor

För att bidra till minskad smittspridning är Region Stockholms rekommendation en fortsatt stor begränsning av möten, tjänsteresor och studiebesök. Rekommendationen gäller tills vidare.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. För att Region Stockholms ska kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, behöver alla verksamheter fortsätta göra prioriteringar mellan olika uppgifter och anpassa arbetssätt.

Region Stockholms har uppdaterat rekommendationen om möten och resor:

 • Chefer ska aktivt överväga vilka möten som ska genomföras och på vilket sätt för att kunna upprätthålla våra samhällsuppdrag.
 • Om fysiska möten behöver genomföras är det bra om de kan förläggas mellan klockan 9.30 och klockan 15.00, för att bidra till minskad trängseln i kollektivtrafiken.
 • Stor restriktivitet råder för genomförande av tjänsteresor, konferenser och studiebesök. Detta innefattar också att ompröva redan fattade beslut.
 • Samtliga verksamheter ska överväga att ställa in evenemang som inte är kritiska utifrån verksamhetens behov.

Rekommendation kring tjänsteresor och möten i Region Stockholm

Region Stockholms uppdaterade rekommendation om resor och möten med anledning av covid-19, utfärdades av Strategisk HR den 20 augusti och gäller tillsvidare.

AT- och ST-läkare

Utbildning och studenter

Region Stockholms inriktning är att utbildningsuppdraget gällande VFU/APL/LIA kvarstår i den utsträckning och i den form det bedöms möjligt. Utbildning ingår i vårt kärnuppdrag.

Mer information

 • Uppdaterad: 6 februari 2021
 • Faktagranskad: 12 mars 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR