Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination för medarbetare

Du som medarbetare har ett betydelsefullt uppdrag som tar hand om personer som behöver vård och omsorg. Genom att vaccinera dig så gör du en betydelsefull insats för att undvika att du själv, din familj och de du vårdar ska bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19 – och för att bromsa smittspridningen i samhället.

Mer om personalvaccination:

Provtagning för medarbetare

För att medarbetare som behöver testa sig för pågående covid-19 ska få snabbare provsvar finns en särskild provtagningsprocess. Den gäller för dig som arbetar hos en vårdgivare som har avtal med Region Stockholm och för dig som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Så fungerar PCR-provtagning för medarbetare

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg och de med samhällsviktig funktion som är sjuka med symtom på covid-19.

Medarbetare som rest till länder som omfattas av utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor

Personal inom vård och omsorg som varit i länder där utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar. Efter sådan utlandsresa ska du provta dig snarast efter ankomst och även fem dagar efter ankomsten. Personer som lämnat godkänt prov inför inresa tar endast prov dag 5 efter ankomst. Alla arbetsgivare inom vård och omsorg uppmanas att underlätta för personal att följa uppmaningarna.

Se nedanstående information från Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet beträffande vilka länder som omfattas av rekommendation om hemisolering och testning respektive är undantagna från reseavrådan:

Om du är fullvaccinerad med vaccin godkänt av EMA eller vaccin där WHO utfärdat nödgodkännande och det gått minst två veckor efter sista dosen gäller inte ovanstående.

Medarbetare som rest till andra länder utanför Norden, till exempel länder i EU/EES/Schengen, samt Storbritannien

Ta prov när du har kommit hem och var försiktig med vilka du träffar första veckan efter resan. Om du är vaccinerad och det gått minst tre veckor efter första vaccindosen gäller inte denna rekommendation, inte heller om du haft laborarorieverifierad covid-19 de senaste 6 månaderna.

OBS! Alla med symtom på covid-19 (oavsett om man varit ute och rest eller inte och oavsett om man är vaccinerad eller inte) ska isolera sig. Om symtomen varar mer än 24 timmar ska man beställa test (PCR).

Smittskydd Stockholms provtagningsindikationer

Riskbedömning för gravida medarbetare

Som chef har du ansvar för att göra en individuell riskbedömning så snart en medarbetare berättar om sin graviditet. Det innebär att du måste undersöka om medarbetaren utsätts för några riskfaktorer i sitt arbete – gravida ska till exempel inte arbeta med patienter som är konstaterat smittade av covid-19 eller de som misstänks vara smittade men ännu inte fått svar på sin provtagning.

Hemisolering om du bor med någon som har covid-19

Du som arbetar inom vård och omsorg och bor tillsammans med en person som har covid-19 ska stanna hemma från ditt arbete/utbildning tills 7 dagar har gått från dagen personen med covid-19 provtogs. Information om detta får du i samband med att personen i ditt hushåll får sitt provsvar. Om du får besked om hemisolering så ska du omgående kontakta din arbetsgivare

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-06-17.

Återgång till arbete efter förkylning om du tidigare haft covid-19

Om du har lindriga förkylningssymtom och har haft covid-19 inom de senaste 6 månaderna behöver du inte provta dig och kan återgå i arbete när symtomen upphör. Det gäller om du har haft genomgången infektion som är bekräftad med PCR eller antikropptest med Region Stockholms rekommenderade metoder. Då behöver du alltså inte vara hemma två dagar ytterligare och det måste inte ha gått sju dagar från symtomdebut.

Krisstöd för medarbetare och chefer

Det finns olika former av psykologiskt krisstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården under pandemin. Region Stockholm erbjuder bland annat material som handlar om hur man kan orka i längden, kris- och stödsamtal, chefsstöd och Region Stockholms akuta krisstödstelefon är öppen.   

Kommunikation med dina närstående

Du som arbetar med covid-19-patienter kan påverkas på olika sätt och det vara svårt att berätta om dina upplevelser och förklara ditt mående för dina närstående. För att underlätta för dig finns ett blad som du kan skriva ut och ge till dina närstående som förklarar vad du kan uppleva på jobbet och hur du kan påverkas av det.

Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal. Ta del av instruktioner, checklistor och rutiner för covid-19.

Vårdhygieniska rutiner under pandemin:

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Rekommendation att arbeta hemifrån för alla som har möjlighet

Arbete med patienter kräver oftast att du som medarbetare är på din arbetsplats. Däremot ska medarbetare med arbetsuppgifter som kan utföras på distans i första hand arbeta hemifrån. Möjligheten till hemarbete avgörs av chef i samråd med medarbetaren. Även vid distansarbete har chefen arbetsmiljöansvaret. Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger rekommendationen om distansarbete fram till den 30 september 2021. Senast i början av september lämnar Region Stockholm besked om eventuell ytterligare förlängning.

Munskydd vid resor i kollektivtrafiken under rusningstid

Smittskydd Stockholm uppmanar alla som reser i kollektivtrafiken i Stockholms län att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid (vardagar klockan 07.00-09.00 och 16.00-18.00) eller i sammanhang då det finns en risk för trängsel. Region Stockholm rekommenderar att vårdverksamheter tillhandahåller munskydd utan kostnad för medarbetare som måste resa med kollektivtrafiken till och från arbetet. Respektive verksamhet ansvarar för att beställa, hantera och lämna ut munskydden till sina medarbetare.

Stor begränsning av möten och tjänsteresor

För att bidra till minskad smittspridning rekommenderar Region Stockholm en fortsatt stor begränsning av möten, tjänsteresor och studiebesök. Samtliga verksamheter ska ställa in evenemang som inte är kritiska utifrån verksamhetsbehov. När det är möjligt ska alltid digitala mötesformer väljas. Om fysiska möten behöver genomföras bör möten i första hand förläggas mellan klockan 9.30 och klockan 15.00, för att bidra till minskad trängseln i kollektivtrafiken.

Rekommendation kring tjänsteresor och möten i Region Stockholm

Region Stockholms uppdaterade rekommendation om resor och möten med anledning av covid-19. Uppdaterad 1 februari 2021.

Detta gäller för ST-läkare

ST-läkare bidrar i hög utsträckning till att upprätthålla en god och patientsäker vård. På grund av pandemin är situationen för ST-utbildningen i länet mycket ansträngd. För att motverka förseningar i ST-utbildningar bör ansvariga för utbildningarna regelbundet och enskilt bedöma vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra att ST-läkare kan slutföra sina utbildningar. ST-läkares sidotjänstgöring ska även fortsätta som planerat i så hög utsträckning som möjligt.  

Rekommendation gällande studerande

Utbildningsuppdraget gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och lärande i arbetet (LIA) kvarstår i den utsträckning och i den form det bedöms möjligt under pandemin. Utbildning ingår i Region Stockholms kärnuppdrag.

Utbildningar om covid-19

Det finns ett flertal digitala kurser om covid-19 för dig som medarbetare. På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta till kurserna som erbjuds. Även Karolinska Institutet och Socialstyrelsen erbjuder e-utbildningar om covid-19 för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Här finns en del av de frågor och svar som har ställts med anledning av covid-19.

Till dig som medarbetare 

Till dig som chef

Mer information

  • Uppdaterad: 19 juli 2021

  • Faktagranskad: 12 mars 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR