Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination för medarbetare

Du som medarbetare har ett betydelsefullt uppdrag som tar hand om personer som behöver vård och omsorg. Genom att vaccinera dig så gör du en betydelsefull insats för att undvika att du själv, din familj och de du vårdar ska bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19 – och för att bromsa smittspridningen i samhället. Läs mer på 1177.se:

Chefsstöd

Provtagning för medarbetare

För att medarbetare som behöver testa sig för pågående covid-19 ska få snabbare provsvar finns en särskild provtagningsprocess. Den gäller för dig som arbetar hos en vårdgivare som har avtal med Region Stockholm och för dig som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg och de med samhällsviktig funktion som är sjuka med symtom på covid-19.

Rest utomlands

Du som rest utomlands utanför Norden kan läsa mer om rekommendationerna på 1177.se:

Riskbedömning för gravida medarbetare

Som chef har du ansvar för att göra en individuell riskbedömning så snart en medarbetare berättar om sin graviditet. Det innebär att du måste undersöka om medarbetaren utsätts för några riskfaktorer i sitt arbete – gravida ska till exempel inte arbeta med patienter som är konstaterat smittade av covid-19 eller de som misstänks vara smittade men ännu inte fått svar på sin provtagning.

Information om riskbedömning för gravida medarbetare i samband med covid-19 och checklista för riskbedömning. Uppdaterad 30 september 2021.

Frågor och svar om gravida medarbetare i samband med covid-19. Uppdaterad den 30 september 2021.

Hemisolering om du bor med någon som har covid-19

Du som arbetar inom vård och omsorg och bor tillsammans med en person som har covid-19 ska stanna hemma från ditt arbete/utbildning tills 7 dagar har gått från dagen personen med covid-19 provtogs. Information om detta får du i samband med att personen i ditt hushåll får sitt provsvar. Om du har haft covid-19 senaste halvåret eller om du är vaccinerad med två doser och det gått minst två veckor efter andra dosen behöver du inte stanna hemma om du inte har några symtom. Om du får besked om hemisolering så ska du omgående kontakta din arbetsgivare

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-09-28 med förtydligande på sidan 2 om hur länge förhållningsreglerna gäller. Översättningar grundas på föregående version från juni 2021 som i övrigt är oförändrad.

Återgång till arbete efter förkylning om du tidigare haft covid-19

Om du har lindriga förkylningssymtom och har haft covid-19 inom de senaste 6 månaderna behöver du inte provta dig och kan återgå i arbete när symtomen upphör. Det gäller om du har haft genomgången infektion som är bekräftad med PCR eller antikropptest med Region Stockholms rekommenderade metoder. Då behöver du alltså inte vara hemma två dagar ytterligare och det måste inte ha gått sju dagar från symtomdebut.

Krisstöd för medarbetare och chefer

Det finns olika former av psykologiskt krisstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården under pandemin. Region Stockholm erbjuder bland annat material som handlar om hur man kan orka i längden, kris- och stödsamtal, chefsstöd och Region Stockholms akuta krisstödstelefon är öppen.   

Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal. Ta del av instruktioner, checklistor och rutiner för covid-19.

Vårdhygieniska rutiner under pandemin:

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Rekommendation att arbeta hemifrån hävd

Den 7 september meddelade regeringen att flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin skulle upphöra från och med 29 september, bland annat rekommendationen om att arbeta hemifrån. De flesta av Region Stockholms medarbetare har varit på arbetsplatsen under pandemin, men en del har kunnat utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Planeringen för hur återgången exakt ska gå till i Region Stockholms verksamheter sker inom respektive förvaltning och bolag. Det innebär att återgången kan se olika ut i de olika verksamheterna. Gemensamt är att återgången ska ske smittsäkert och successivt under hösten och kan inledas från och med den 29 september.

Fortsätt mötas digitalt när det går

Rekommendationen att begränsa tjänsteresor och möten i Region Stockholm upphör också att gälla den 29 september. Digitala möten bör fortsatt alltid övervägas som alternativ, även när det blir möjligt att ha fysiska möten och genomföra till exempel tjänsteresor och studiebesök. Det är den närmaste chefen som, i dialog med medarbetaren, beslutar om hur möten ska genomföras.

Detta gäller för ST-läkare

ST-läkare bidrar i hög utsträckning till att upprätthålla en god och patientsäker vård. På grund av pandemin är situationen för ST-utbildningen i länet mycket ansträngd. För att motverka förseningar i ST-utbildningar bör ansvariga för utbildningarna regelbundet och enskilt bedöma vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra att ST-läkare kan slutföra sina utbildningar. ST-läkares sidotjänstgöring ska även fortsätta som planerat i så hög utsträckning som möjligt.  

Rekommendation gällande studerande

Utbildningsuppdraget gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och lärande i arbetet (LIA) kvarstår i den utsträckning och i den form det bedöms möjligt under pandemin. Utbildning ingår i Region Stockholms kärnuppdrag.

Uppdaterad 19 oktober 2021.

Utbildningar om covid-19

Det finns ett flertal digitala kurser om covid-19 för dig som medarbetare. På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta till kurserna som erbjuds. Även Karolinska Institutet och Socialstyrelsen erbjuder e-utbildningar om covid-19 för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Här finns en del av de frågor och svar som har ställts med anledning av covid-19.

Till dig som medarbetare 

Till dig som chef

Mer information

  • Uppdaterad: 20 oktober 2021

  • Faktagranskad: 20 oktober 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR