Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm fortsätter att erbjuda psykologiskt krisstöd för medarbetare och chefer. De som det centrala krisstödet gäller för är medarbetare och chefer som är anställda av Region Stockholm. Medarbetar och chefer hos de privata vårdgivarna omfattas inte av krisstödet.

Akut krisstödstelefon - till och med den 31 december 2022

Regionens akuta krisstödstelefon är öppen för chefer och medarbetare som behöver få hjälp och stöd att hantera akuta situationer i samband med covid-19. Falck Healthcare AB är regionens upphandlade krisstöd och stöttar alla verksamheter i Region Stockholm. Krisstödtelefonen är tillgängligt dygnet runt, alla dagar under året, inklusive röda dagar. Telefonnummer: 0200-24 7 365.

Boka kris-och stödsamtal - till och med 31 december 2022

Märker du att din vardag och ditt privatliv påverkas negativt och att du inte längre klarar sådant som du vanligen brukar göra, kan du söka hjälp via Feelgood till och med den 31 december 2022 och betalas centralt av Region Stockholm. Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen.

  • Kontakta Feelgood för ett första stödsamtal gällande din situation i samband med covid-19. Du behöver inte ha godkännande av din chef och samtalet återkopplas inte till din arbetsgivare.
  • Efter överenskommelse med din samtalskontakt, kan du få utökat stöd med upp till tio samtal. Dessa samtal behöver godkännas av chef och efter ditt samtycke återkopplas till din arbetsgivare.
  • Teamet kring krisstödet innefattar även läkare och fysioterapeut. Din samtalsterapeut kan boka tid hos läkare och fysioterapeut vid behov. Godkännande från chefen behövs.

Du kan boka tid för ditt samtal på Feelgood antingen genom att ringa eller gå in och boka via bokningslänken här nedan:
Telefonnummer 08-522 47 630, måndag till fredag mellan klockan 8.00–17.00.

Boka chefsstöd - till och med 31 december 2022

Region Stockholm erbjuder även stöd till chefer via Feelgood Företagshälsovård med upp till tio samtal. Chefsstödet syftar till att ge stöd till chefer så att de i sin tur kan vara ett gott stöd för sina medarbetare. Samtalen betalas centralt av Region Stockholm och gäller till och med 31 december 2022.

Boka gruppinsats - till och med 31 december 2022

Region Stockholm erbjuder även gruppinsatser via Feelgood Företagshälsovård. Erbjudandet gäller för medarbetargrupper och chefsgrupper till 31 december 2022.

Boka tid på telefonnummer 08-522-47 630, måndag-fredag klockan 8.00-17.00.

Webbinarium om nytt om kris- och stödsamtal och chefsstöd

Lyssna på Charlotte Therup Svedenlöf och Pernilla Bergman från Regionalt kunskapscentrum Kris- och katastrofpsykologi som berättar om hur HR kan stötta chefer inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19. 

Lotta Malmheden, psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB berättar om kris- och stödsamtal samt chefsstöd

Webinarium om kris- och stödsamtal på individ-, grupp och organisationsnivå

Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial som är framtaget.

Råd om hur personalen ska kunna hålla i längden med anledning av covid-19-pandemin. Uppdaterad 1 juni 2022.

Önskar du tryckt material kontaktar du:

Vikten av att skapa utrymme för reflektion

Coronapandemins påverkan på medarbetare och chefer är en viktig arbetsmiljöfråga, där utrymme för reflektion ger möjlighet att för egen del och gemensamt, formulera sina erfarenheter, tankar, känslor och reaktioner. Med en gemensam reflektion får chefen eller arbetsledaren också möjlighet att fånga upp om medarbetare har behov av individuella/grupp stödinsatser.

- Brist på reflektion leder till stagnation. Det är viktigt att alla medarbetares röster blir hörda" menar Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut på regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. 

Regionalt kunskapscentrum Kris-och katastrofpsykologi har tillsammans med SLSO tagit fram reflektionskort som kan användas till exempel på veckomöten och arbetsplatsträffar.

Bra material från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv ger tips och verktyg i arbetet för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. Organisationen drivs av fackliga organisationer i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Leda i kris

Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. För att klara utmaningar under coronapandemin behöver du som ledare vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro.

Risk för ökad arbetsbelastning

Under coronapandemin finns en ökad risk att arbetsbelastningen blir alldeles för hög, exempelvis på grund av att fler är sjukskrivna, att vikarier ska introduceras, att arbetsmängden ökar och att arbetssätt har förändrats.

Filmade intervjuer med sakkunniga

Lyssna på våra sakkunniga som berättar mer om Region Stockholms externa krisstöd och stödsamtal.

Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt chef för regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi

- Att få lov att berätta hur man känner och tänker är ett stöd. Då märker man att andra tänker och tycker likadant. Därför är det viktigt att ha en arbetsorganisation som stöder den typen av klimat och miljö på arbetet. Då skapar vi en långsiktig motståndskraft för all personal säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Lotta Malmheden, legitimerad psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB

- Vi vet att alla som jobbar inom Region Stockholm just nu har mycket press. För vissa utformar sig det här till en akut reaktion. Då behöver man hjälp ganska snart och ska vända sig till Falck Healthcare. För andra kan symptom och känslor komma lite mer smygande när allt har lugnat ned sig. Man kan uppleva att allt borde vara bra. Men ända känna symptom. Då vänder man sig till företagshälsovården så vi kan ge stöd säger Lotta Malmheden.

Bemöta oro

Att människor drabbas av kris och känner oro är vanligt under och efter en pandemi. Om krisreaktionerna varar under en längre tid finns risk för att det utvecklas till psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att du som vårdgivare är uppmärksam på fysiska och psykologiska tecken på oro och krisreaktioner hos patienter.

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

  • Uppdaterad: 1 juni 2022

  • Faktagranskad: 17 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Charlotte Therup Svedenlöf, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi