Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kris- och stödsamtal samt chefsstöd upphör från och med 1 januari 2023

Det centralt finansierade kris- och stödsamtal, chefsstöd samt den akuta krisstödstelefonen upphör från och med 1 januari 2023. Redan pågående stödsamtal blir fortsatt finansierade men inga nya bedömningssamtal kan göras. Även den centralt finansierade akuta krisstödstelefon via Falck Healthcare upphör och avropas från och med 1 januari lokalt per nämnd och bolag.

Chefstelefonen är kvar under 2023

Den centralt finansierade chefstelefonen som ger chefer och HR direktkontakt med psykolog och organisationskonsult på Feelgood företagshälsa är kvar under 2023. Syftet med chefstelefonen är att ge chefer och HR möjlighet att reflektera och hitta lämpliga och kloka insatser för organisation, grupp och individer som har behov av stöd.

Chefstelefonen är bemannad: 
Tisdagar och fredagar
Klockan 13.00-15.00
Telefonnummer: 073-684 91 14
Om det är upptaget när du ringer så lämna ett meddelande för att sedan bli uppringd. 

Gruppföreläsning om att möta tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare  

Boka gruppföreläsning för chefer och HR via Feelgood Företagshälsa med syfte att identifiera tidiga tecken och signaler på stress och psykisk ohälsa hos medarbetare. Tjänsten för gruppföreläsningen finansieras centralt till och med 30 juni 2023.

Under föreläsningen, som sker i dialogform, får du möjlighet att utveckla din egen förmåga att ge stöd, bemöta och kommunicera med medarbetare som har utsatts för en långvarig kris. Föreläsningen sker på plats i din verksamhet och anpassas efter verksamhetens behov.

Du bokar gruppföreläsningen via Elisabeth Stenbeck, samordnare på Feelgood.

Informationsmaterial - Personalstöd

Råd om hur personalen ska kunna hålla i längden med anledning av covid-19-pandemin. Uppdaterad 1 januari 2023.

Önskar du tryckt materialet i tryckt version kontaktar du:

Vikten av att skapa utrymme för reflektion

Coronapandemins påverkan på medarbetare och chefer är en viktig arbetsmiljöfråga, där utrymme för reflektion ger möjlighet att för egen del och gemensamt, formulera sina erfarenheter, tankar, känslor och reaktioner. Med en gemensam reflektion får chefen eller arbetsledaren också möjlighet att fånga upp om medarbetare har behov av individuella/grupp stödinsatser.

- Brist på reflektion leder till stagnation. Det är viktigt att alla medarbetares röster blir hörda" menar Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut på regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. 

Regionalt kunskapscentrum Kris-och katastrofpsykologi har tillsammans med SLSO tagit fram reflektionskort som kan användas till exempel på veckomöten och arbetsplatsträffar.

Bra material från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv ger tips och verktyg i arbetet för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. Organisationen drivs av fackliga organisationer i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Leda i kris

Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. För att klara utmaningar under coronapandemin behöver du som ledare vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro.

Risk för ökad arbetsbelastning

Under coronapandemin finns en ökad risk att arbetsbelastningen blir alldeles för hög, exempelvis på grund av att fler är sjukskrivna, att vikarier ska introduceras, att arbetsmängden ökar och att arbetssätt har förändrats.

Filmade intervjuer med sakkunniga

Lyssna på våra sakkunniga som berättar mer om Region Stockholms externa krisstöd och stödsamtal.

Charlotte Therup Svedenlöf

- Att få lov att berätta hur man känner och tänker är ett stöd. Då märker man att andra tänker och tycker likadant. Därför är det viktigt att ha en arbetsorganisation som stöder den typen av klimat och miljö på arbetet. Då skapar vi en långsiktig motståndskraft för all personal säger Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt chef för regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi

Lotta Malmheden

- Vi vet att alla som jobbar inom Region Stockholm just nu har mycket press. För vissa utformar sig det här till en akut reaktion. Då behöver man hjälp ganska snart och ska vända sig till Falck Healthcare. För andra kan symptom och känslor komma lite mer smygande när allt har lugnat ned sig. Man kan uppleva att allt borde vara bra. Men ända känna symptom. Då vänder man sig till företagshälsovården så vi kan ge stöd säger Lotta Malmheden, legitimerad psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB

Bemöta oro

Att människor drabbas av kris och känner oro är vanligt under och efter en pandemi. Om krisreaktionerna varar under en längre tid finns risk för att det utvecklas till psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att du som vårdgivare är uppmärksam på fysiska och psykologiska tecken på oro och krisreaktioner hos patienter.

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

  • Uppdaterad: 18 januari 2023

  • Faktagranskad: 18 januari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Charlotte Therup Svedenlöf, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi