Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samverkan mellan huvudmännen för länets vård och omsorg är avgörande för att hantera krisförloppet. Ansvaret för att minimera smittspridningen i vårdmiljöer och skydda våra äldre och riskgrupper är gemensamt liksom ambitionen att ge vård och omsorg med bibehållen medicinsk kvalitet även i ett mycket ansträngt läge.  

På den här sidan finns information och stöd som riktar sig till medarbetare inom kommunala verksamheter inom kommunal vård och omsorg, skolor och förskolor. Läget förändras dagligen och informationen uppdateras löpande. Det är därför bra att besöka sidan så ofta som möjligt.

Minimera smittspridning

Ansvariga för kommunala verksamheter behöver säkerställa att arbetet sker så att äldre och personer med underliggande sjukdomar skyddas mot smittsamma sjukdomar som covid-19. Ambitionen är att minimera smittspridning i vårdmiljöer både för personal och patienter/brukare. Personer med symtom på luftvägsinfektion som feber, hosta och andra luftvägsbesvär ska inte komma i kontakt med äldre eller med de som har vissa sjukdomar och riskerar bli svårt sjuka. Ansvariga för kommunala verksamheter behöver säkerställa att arbetet sker så att äldre och personer med underliggande sjukdomar skyddas mot smittsamma sjukdomar som covid-19.

Patienter eller brukare som ändå drabbas av covid-19 ska få samma goda vård som patienter med exempelvis säsongsinfluensa.

Provtagning inför ankomst till SÄBO

Samtliga som flyttar till SÄBO från såväl slutenvård som från eget boende ska provtas för covid-19. Det gäller även vårdtagare som återvänder efter slutenvård.

Provtagning av personer som bor på särskilda boenden

I Region Stockholm finns mobila enheter som genomför provtagning av personer med luftvägssymtom inom SÄBO, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden. Provtagningen samordnas från vecka 27 av Stockholms läns sjukvårdsområde. Som tidigare meddelats gäller från och med tisdag 23/6 nedan kontaktvägar.

Provtagning kan beställas via telefon. Ordination krävs av SÄBO-läkare eller husläkare (för LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden). Målsättning är att prov beställs ena dagen och tas senast dagen därpå.

Telefonnummer: 08-123 365 88, helgfria vardagar klockan 09.00 – 16.00, helger klockan 09.00-14.00

Provtagning kan även utföras av sjuksköterska på boendet efter att läkare ordinerat ett prov. Provtagningsmaterial och transport till labb beställs från SLSO:s mobila provtagningsenhet.

SLSO:s mobila provtagningsenhet kan också hjälpa till att skriva ut etiketter från TakeCare samt skicka läkarens provbeställning i TakeCare till labb. Ring provtagningssupporten på telefon 08-123 365 88 eller beställ via coronatest.slso@sll.se.

Provtagning av medarbetare

Provtagningen beställs och bokas av medarbetarna själva på 1177.se.  Där finns information om vad provsvaret innebär och kontaktuppgifter till support. 1177 på telefon kan varken boka provtagning eller ge support.

Medarbetare som inte har tekniska förutsättningar att boka provtagning via appen Alltid öppet, som saknar BankID, har skyddat identitet eller ännu inte har fått ett personnummer kontaktar sin vårdcentral för hjälp med provtagningen.

Det är möjligt för medarbetare som är skrivna utanför länet att provta sig för pågående covid-19 och för antikroppar. Rutiner för detta:

Smittspårning av medarbetare på SÄBO för äldre

Vid bekräftat fall av covid-19 hos boende eller personal kan SÄBO för äldre få stöd med smittspårning och provtagning av personal av Stockholms läns sjukvårdsområdes smittspårningsteam.

Riktlinje för covid-19 inom SÄBO

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Smittsäker och trygg vård under pandemin 

Vård- och omsorgsgivare behöver vidta åtgärder som ger förutsättningar för att invånarna ska kunna känna sig trygga i kontakten med vården. Detta gäller vid alla typer av vårdkontakter under hela vårdförloppet. För riskgrupperna för covid-19 kan extra åtgärder behöva vidtas för att skydda dem från risken för smittspridning.

 

Smittförebyggande åtgärder för att skydda äldre

Regional särskild sjukvårdsledning har tydliggjort smittförebyggande åtgärder för att skydda äldre inom vård och omsorg från covid-19. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rapport ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter”.

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Den viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen av covid-19 är att alla medarbetare följer basala hygienrutiner och utför korrekt rengöring och desinfektion av ytor. I hygienrutinerna ingår bland annat att använda skyddsutrustning.

Digital utbildning i basala hygienrutiner

Utbildningsmaterial i basala hygienrutiner och klädregler

Vänder sig till SÄBO, LSS, hemtjänst och personliga assistenter vid covid-19

Instruktioner för skyddsutrustning

Basala hygienrutiner ska alltid följas när patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 tas om hand i vård- och omsorgsmiljöer. Det finns informationsmaterial som beskriver vilken skyddsutrustning som behövs och hur den ska användas vid tre olika vårdsituationer. Materialet består dels av en samlad beskrivning dels av separata instruktioner för olika vårdsituationer.

Beslut om styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare

Regelverket innebär att vård- och omsorgsverksamheter utanför akutsjukhusen får ett större uppdrag än normalt vad gäller antal patienter och att ta emot fler patienter med stora behov av sjukvård och rehabilitering. Regelverket bidrar till att frigöra resurser för akutsjukhusen och samtidigt skydda riskgrupperna äldre och sköra genom att reducera icke nödvändiga insatser som kräver förflyttning mellan vårdverksamheter. Regelverket berör alla privata och egenägda verksamheter utanför akutsjukhusen; husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, avancerad vård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ vård (SPSV), geriatrik och slutenvårdsrehabilitering. Regelverket påverkar också vårdrelaterad verksamhet inom kommunal vård och omsorg.

En operativ krisledning på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har uppdraget att samordna och koordinera patientflöden enligt regelverket.

Styrande regelverk för patientflöden

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.

Rutiner i olika situationer vid SÄBO och LSS-boende

Särskilda rutiner gäller när personer som bor i särskilda boende för äldre, SÄBO, och LSS-boende med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Rutiner i olika situationer inom hemtjänst

Samlad information till personal inom hemtjänst i Region Stockholm vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Omhändertagande av avliden under covid-19-pandemin

Från den 20 juli ska alla som avlider, oavsett dödsorsak och eventuell smitta, tas om hand enligt de ordinarie rutiner som finns samlade i Handbok för omhändertagande av avlidna och Vårdhandboken.  RSSL fattade beslutet den 6 juli mot bakgrund av att av antalet avlidna och beläggning vid bårhusen nu sjunkit till samma snittnivåer som de tre senaste åren.

Information till besökare

Besökande måste i alla förekommande fall vara utan symtom på luftvägsinfektion, hosta och/eller feber.

Det finns en entréskylt att ladda ned och skriva ut med information till besökare i syfte att minska smittspridning av covid-19. Entréskylten finns på olika språk, följ länken nedan och välj språk längst upp till höger.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Skolor, förskolor, elevhälsan och skolledare

Barn och personal i förskola och skola kan delta och arbeta som vanligt om de inte har symtom. Alla som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och därefter ytterligare två dygn.

Kommunerna i länet kan bestämma om lokala förändringar och anpassningar. Region Stockholm hänvisar till respektive kommun för frågor om skola.

Städ- och rengöringsrutiner

Ordinarie städ-, rengörings- och desinfektionsrutiner ska följas. Använd upphandlade allrengöringsmedel + vatten och alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Använd plastförkläde utan ärm och engångshandskar.

Städning och fastighetsskötsel som inte kan vänta ska utföras men skötas av så få personer som möjligt. Berörda ska ha information om vikten att stanna hemma så snart de får symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber.

Kommunikationsstöd

Region Stockholm har tagit fram informationsmaterial som kan användas för såväl internt som externt bruk. Det finns material som kan publiceras på intranät, externa webbsidor och väntrumsskärmar eller skrivas ut, sättas upp och delas ut. Flera av materialen finns översatta till olika språk.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Samverkan

Region Stockholm har en nära samverkan med länets kommuner. Löpande samordning och samverkan sker i dagsläget genom Samverkan Stockholm och via TiB, Tjänsteman i Beredskap.

Region Stockholm har också beslutat att avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, ska stödja SÄBO-läkarna och basala hemsjukvården under en tidsperiod med anledning av covid-19.

Det har också upprättats en rutin för samverkan mellan husläkarmottagningar och kommunal hälso- och sjukvård i LSS-verksamhet vid misstänkt covid-19.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Aktuellt om covid-19 för kommunal omsorg” har utvecklats med anledning av den pågående covid-19 pandemin. Här sammanställs den senaste informationen om hanteringen av coronaviruset riktad till medarbetare inom kommunal omsorg. Prenumerera och dela gärna innehållet med dina kollegor.

Kontakta Region Stockholm

Vid frågor från kommunerna till Region Stockholm: covid19kommunfragor.hsf@sll.se

På grund av hög belastning kan det dröja innan svar kommer. Frågorna besvaras i turordning och så snabbt som möjligt.