Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På den här sidan finns information och stöd som riktar sig till medarbetare inom kommunal vård och omsorg under pandemin.

Samverkan i en komplex vård- och omsorgsmiljö

Kommunerna ansvar för en stor andel av länets sköraste patienter; äldre, multisjuka och personer med funktionsnedsättningar i olika vård- och omsorgsformer. Kommunerna verkar i en komplex miljö där boende/brukare ofta behöver både vård och sociala insatser där flera vård- och omsorgsgivare behöver samverka om en patient/brukare. Med de svårigheter som pandemiförloppet innebär är det därför helt avgörande att samverkan mellan regionen, kommunerna och verksamheterna fungerar på alla plan. Region Stockholm har en nära samverkan direkt med länets kommuner. Löpande samordning och samverkan sker också genom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och via TiB, Tjänsteman i Beredskap.

Samordning av patientflöden i närsjukvården

Stockholms läns sjukvårdsområden, SLSO, har i uppdrag att samordna och stödja vårdgivare inom hela närsjukvården. Uppdraget omfattar samverkan med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm och samordning av kontakter mellan Region Stockholm och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.

Som stöd för samordningen finns ett regelverk för patientflöden inom närsjukvården. RSSL/HSF ansvarar för den strategiska samordningen av insatser och fattar de beslut som är nödvändiga utifrån vad SLSO uppmärksammar i sin roll som operativ samordnare.

Styrande regelverk för patientflöden

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.

Fokus på särskilda boende för äldre, SÄBO

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför är rutiner för att minimera smittspridning inom särskilda boenden för äldre mer omfattande när det gäller provtagning och smittspårning än i andra vård- och omsorgsverksamheter.

Det finns en särskild riktlinje för SÄBO med samlad information om smittförebyggande åtgärder. SÄBO-riktlinjen och andra rutiner och riktlinjer för att minimera smittspridning listas längre ner på sidan.

Särskilda åtgärder för att stärka vården vid särskilda boenden för äldre

Utöver insatser för att minimera smittspridning arbetare regionen tillsammans med länets kommuner för att sätta in fler åtgärder som kan öka kapaciteten och stärka vården vid SÄBO.

Exempel på åtgärder:

  • Jourläkarbilar är avtalade att snabbt kunna göra akuta besök om läkarorganisationerna behöver förstärkning
  • Förlängt avtal med avancerad sjukvård i hemmet som kan stärka upp vården på SÄBO
  • Provtagningskapaciteten prioriteras för boende och medarbetare vid SÄBO och inom vården. Smittspårningsteamen förstärks.
  • Organisationen för läkarinsatser i SÄBO utvärderas som underlag för ett förbättrat och mer kvalificerat medicinskt omhändertagande.

Vaccination mot covid-19

Kontakta Region Stockholm

SLSOs smittspårningssenhet

Gäller vid utbrott på särskilt boende för äldre.
Återuppringning sker vardagar och helger.

Vårdhygien Stockholm

Kontakta Vårdhygien Stockholm för stöd och råd vid ett lokalt utbrott av smitta i alla typer av kommunal vård och omsorg.

Kontakt

Minimera risken för smittspridning

Följande riktlinjer, rekommendationer och stöd har tagits fram för att på så många sätt som möjligt minimera risken för smittspridning inom kommunal vård- och omsorg.

Film om hur smittspridning kan minimeras

Vad är viktigast att göra för att minska spridningen av covid-19 inom kommunal vård och omsorg? Se en film där Elda Sparrelid, chefläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, berättar.
Nedan finns också en sammanfattning av de frågor som Elda besvarar i filmen.

Rutiner och rekommendationer som gäller i all kommunal vård och omsorg

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänst

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Utbildningsmaterial i basala hygienrutiner och klädregler

Vänder sig till SÄBO, LSS, hemtjänst och personliga assistenter vid covid-19

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 7 juni 2021.

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.

Smittförebyggande vård under pandemin

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Särskilda rutiner för olika vård- och omsorgsformer

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Rutin för provtagning av covid-19 på särskilda boenden

För särskilt boende för äldre, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden finns även möjlighet till mobil provtagning.

Riktlinje för covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Vårdhygien

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Smittskydd Stockholm

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Stöd för utskrivning under kvällar, nätter och helger

Inför stundande jul-, nyår-, och trettonhelgerna finns kontaktuppgifter och metodstöd för att klara utskrivningar från slutenvård under Länk till Storsthlm där förteckning av verksamheter i länets kommuner finns under fliken Relaterad information:

Metodstöd för utskrivning på helger

Metodstöd för utskrivning på lördagar, söndagar och övriga helger.

Nyhetsbrev

  • Uppdaterad: 28 december 2020

  • Faktagranskad: 13 mars 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Marite Sandström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen