Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla lägesrapporter om covid-19

Uppdatering: 20 januari

 • Nya beställningsbara affischer till covid-19-vaccinatörerna finns på sidan Informationsmaterial för covid-19-vaccinatörer (hittas på sidan För dig som vaccinatör).
 • Uppdaterad information kring öppettider och förlängd provtagning vid smittspårning av symtomfri vårdpersonal på akutsjukhusen, hittas på sidan Provtagning för medarbetare.

18 januari

 • Nya öppettider och förlängd provtagning vid smittspårning av symtomfri vårdpersonal på akutsjukhusen, hittas på sidan Provtagning för medarbetare
 • Ny sida "Underlag för planering och utförande" med information som kan underlätta både verksamhetsplaneringen och det dagliga utförandet av vaccinationsuppdraget, hittas på ämnessidan om vaccination.
 • Uppdaterad information om bland annat dosintervall på målgruppsidan Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen för minst 5 månader sedan, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Smittskydds dokumentet Tillfällig åtgärd för att möta hög efterfrågan av provtagning har uppdaterats, finns på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Vårdhygiens dokumentet Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion har uppdaterats, finns på Vårdhygiens covid-19-sida och hittas även på covid-19s samlingssida.
18 januari, 2022

På grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i regionen återinförs rekommendationen att all personal använder kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir under hela arbetspasset.

18 januari, 2022

Nu införs tillfällig rekommendation kring smittspårning inom sjukvården.

17 januari

 • Uppdaterad information om hemisolering på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Personal- och chefsstöd i samband med covid-19 är förlängt till och med 31 maj 2022, mer information finns på sidan Krisstöd för medarbetare
17 januari, 2022

Ändringar avser covid-19 och gäller från 2022-01-17.

14 januari

 • Ny rekommendation om provtagning av personer som varit utomlands (gäller från och med den 13 januari), finns på sidan Om mutationer och reserekommendationer.
 • Ny information om hur invånare som saknar person- eller samordningsnummer kan kontakta en regional kundtjänst för att beställa covidbevis finns på sidan Covidbevis och andra intyg.

13 januari

 • Ny tillfällig rekommendation för att öka möjligheterna för personer med symtom att provta sig för covid-19

Från 13/1-22 gäller en tillfällig rekommendation för att öka möjligheterna för personer med symtom att provta sig för covid-19. Rekommendationen gäller till och med torsdagen den 27/1-22 och kommer därefter omprövas. Uppdaterad den 18 januari 2022.

12 januari

 • Uppdaterat dokument Riskbedömning för gravida medarbetare i samband med covid-19 på sidan För medarbetare om covid-19.

11 januari

 • Uppdaterad information om ovaccinerade medarbetare på sidan För medarbetare om covid-19
 • Nytt kampanjmaterial med de nya rekommendationerna på sidan Kommunikationsstöd.
 • Uppdaterade dokument kring vaccinationen av 12-15-åringar och 16-17-åringar på sidorna För dig som vaccinatör och Vaccination av 12-15-åringar vid länets skolor.
 • Uppdaterad information om vaccinationsutbudet på sidan Utbud för vaccination av covid-19.

3 januari

 • Uppdaterade årtal kring vaccination av olika grupper på sidan Målgrupper och genomförande.

30 december

 • Uppdaterat dokument Beslut gällande undantag från förhållningsregel vid kritisk personalbrist i vissa vårdverksamheter, finns på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdaterad information om kombination av mRNA-vaccin på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya beställningsbara affischer Välkommen till vaccination mot covid-19, finns på sidan Kommunikationsstöd.

29 december

 • Ny målgruppssida Vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med reumatisk sjukdom och pågående antireumatisk behandling, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

27 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen 15 juni eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

23 december

 • Uppdaterad information på sidan För medarbetare om covid-19 under rubriken Hemisolering om du bor med någon som har covid-19. 
 • Uppdaterat dokument om regional vägledning avseende besök av närstående på vårdinrättningar. Finns på sidan Smittsäker vård under pandemin.
 • Uppdaterad information om covidbevis för personer som saknar person- eller samordningsnummer. Finns på sidan Covidbevis och andra intyg. 

20 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen i maj eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om tryck material för vaccinationsbevis, finns på sidan Covidbevis och andra intyg.

17 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare från 18 år med insatser enligt LSS, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny beställningsrutin för snabbtester, finns på sidan Antigentester för covid-19.

16 december

 • Nya kampanjfilmer med budskap om att skydda sig och följa de allmänna råden, finns på sidan Kommunikationsstöd.
 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen 16 maj eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny och samlad information kring påfyllnadsdos för personal inom vård och omsorg, finns nu på sidan Personalvaccinering.
 • Nya rekommendationer för personer som rest utomlands, finns på sidan Mutationer. 

14 december

 • Ny målgruppssida Påfyllnadsdos (tredje dosen) till invånare som är födda från 1957 och fram till 1961, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad provtagningstabell om visar vilken analysmetod som ska väljas beroende på vårdform, finns på sidan Rutiner och principer.

10 december

 • Uppdaterad information om vaccination av medarbetare på sidan Personalvaccinering.

8 december

 • Dokumentet Principer för provtagning gällande SARS-COV2 av patienter och personal är uppdaterat, finns på sidan Rutiner och principer. 
 • Uppdaterad information med bland annat nya rekommendationer, finns på sidan För medarbetare om covid-19.

7 december

 • Nytt dokument Genomgång av supportflöde i Vårdportalen för felregistreringar i Vaccinera, finns på sidan IT-komponenter till breddvaccinatörerna.

6 december

 • Uppdaterad information om att börja använda det vaccin som minimerar risken för kassation, finns på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Ny målgruppssida om vaccination med påfyllnadsdos (tredje dosen) för personal inom viss slutenvård, akutvård, prehospital vård och LSS, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om vaccination på sidan Personalvaccinering.

3 december

 • Uppdaterat dokument Frågor och svar - Gemensam tidbok för Alltid öppet, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Uppdaterad information på sidan Rekommendationer för gruppbehandlingar, hittas på sidan Smittförebyggande vård under pandemin

2 december

 • Uppdaterat dokumentet Matris för bokningsprodukter och tidstyper, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Nya instruktionsbilder på de olika stegen i Alltid öppet när medarbetare ska boka provtagning i personalspåret på sidan Provtagning för medarbetare.

1 december

 • Uppdaterad information om reserekommendationer och provtagning på sidan Mutationer.
 • Från och med 1 december 2021 blir vaccination mot covid-19 ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination. Anmälan är nu öppen för vaccinatörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget:

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

 

30 november

 • Återinförande av rekommendation om screening av patienter med AG-tester inför inläggning, nytt dokument finns på sidan Antigentest.

29 november

 • Uppdaterad information i och med förändrade inreserekommendationer och muterade varianten omikron på sidan Mutationer. 
 • Nya språkversioner av informationsbladet "Infomation till dig som vaccineras mot covid-19", finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya versioner av foldern Vaccin och myter, och på flera språk, finns på sidan Kommunikationsstöd.

26 november

 • Nytt informationsmaterial, affischer med information om vilka som får påfyllnadsdos just nu, finns på sidan För dig som vaccinatör.

25 november

 • Uppdaterad information om provtagning och hemisolering på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdaterad information om provtagning och resor på sidan Mutationer.
 • Ny information om vaccinationsbeviset och vad som gäller kring covidbevis på sidan Covidbevis och andra intyg.

23 november

 • Uppdaterade informationsblad "Information till dig som vaccineras mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.

22 november

 • Nytt dokument med ersättningsmodell till kommunerna/elevhälsan för deras insats vid vaccination mot covid-19, finns på sidan Vaccination av barn 12-15 år vid länets skolor. 
 • Nya filmer Fortsätt testa dig med den nya rekommendationen om att alla bör testa sig, även vaccinerade, finns på sidan Kommunikationsstöd.

19 november

18 november, 2021

Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från och med 1 januari 2022. Beslut fattas i avtalsutskottet den 1 december.

18 november

 • Uppdaterat dokumentet Beställning av covid-19-vaccin till vårdcentraler och ASIH, samt nytt dokument med beställningsschema för covid-19-vacciner på sidan Beställning av vaccin och material.

17 november

 • Nya språkversioner av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19 att dela ut till patienter, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Ny information kring remisshantering inför vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar, hittas på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny rutin om hur medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län kan provta sig, finns på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Ny information om att gravida kan ta sin påfyllnadsdos efter 12:e graviditetsveckan, finns på sidan För dig som vaccinatör.

16 november

 • Filmerna Fortsätt testa dig har uppdateras, den nya versionen hittar du på sidan Kommunikationsstöd.
 • Förlängt medarbetar- och chefsstödet via Feelgood Företagshälsovård samt krisstödstelefonen via Falck Healthcare till och med den 28 februari 2022, mer information finns på sidan Krisstöd för medarbetare
 • Nya beställningsbara affischer i olika storlekar med information om drop-in-mottagningar, finns på sidan Kommunikationsstöd.

11 november

 • Nya versioner av informationsbladet om vaccinationen mot covid-19 att dela ut till patienter som precis vaccinerat sig. Gruppen 65+ kan nu vaccinera sig med påfyllnadsdos efter fem månader istället för sex, finns på sidan För dig som vaccinatör
 • Ny sida om personalvaccinering "Vaccination för medarbetare", hittas på ämnessidan Vaccination mot covid-19.
 • Nya språkversioner av filmen "Fortsätt testa dig", finns på sidan Kommunikationsstöd.
 • Uppdaterad information om återgång till arbete efter sjukdom på sidan För medarbetare om covid-19.

9 november

 • Ny broschyr om att bemöta vaccintveksamhet från Folkhälsoguiden finns  på sidorna Kommunicera om vaccination och Vägledning av ovaccinerade patienter.
 • Ny målgrupssida till personal inom SÄBO för äldre, hemtjänst och hemsjukvård om påfyllnadsdosen (tredje dosen), finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny information om att påfyllnadsdosen kan tas fem månader efter andra dosen för invånare födda 1956 eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

8 november

 • Nya informationsblad om vaccinationen mot covid-19 att dela ut till patienter som precis vaccinerat sig, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterat dokument "Vägledning för skola - vaccination mot covid-19", finns på sidan Vaccination av barn 12-15 år vid länets skolor
 • Nytt dokument med vägledning till vaccinatörerna som utför vaccinationen av barn 12-15 och 16-17 på vaccinationsmottagningar, finns på sidan För dig som vaccinatör.

5 november

 • Ny information om covidbevis på papper, blanketter för de som saknar svensk e-legitimation eller folkbokföringsadress. Finns på sidan Vaccinationsintyg.

3 november

 • Uppdaterad information på sidan Provtagning för medarbetare.

2 november

 • Nytt kampanjmaterial med budskap om vilka invånare som fortsatt bör testa sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny vaccinationstabell med rekommendationer för hur man ska hantera patienter som fått vaccin som inte används i Sverige, finns på sidan Vaccin mot covid-19
 • Uppdaterade frågor och svar på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

1 november

 • Ny information om provtagningsindikationer på sidorna Mutationer och Provtagning för medarbetare m.fl.

29 oktober

 • Uppdaterad information om bland annat stägningar av vaccinationsmottagningar, se anpassad vaccinationskapacitet på sidan För dig som vaccinatör.

27 oktober

 • Nytt dokument med instruktioner för hantering och bedömning av samtyckesblanketten när en vårdgivare inte är "aktiv", finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya språkversioner på armeniska, dari, turkiska och västassyriska för Samtyckesblanketten och Informationsbladet om vaccination till föräldrar för 12-15-åringar som vaccineras på skolor, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Ny åldersgrupp släpps på för tredje dosen, ny information finns på sidan Målgrupper och genomförande.

25 oktober

 • Nya språkversioner på finska för Samtyckesblanketten och Informationsbladet om vaccination till föräldrar för 12-15-åringar som vaccineras på skolor, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nytt dokument med vägledning för länets skolor, rektorer, skolsköterskor m.fl. som beskriver ansvarsfördelning, bemötande av vaccintvekan, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Dokumentet med riktlinjer vid bokning av vaccin mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi har kompletterats med rutiner för 12-15-åringarna, finns på sidan För dig som vaccinatör.

22 oktober

 • Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att personer födda 1991 eller senare som fått Moderna som dos 1 rekommenderas få Pfizer som dos 2. Paus av Moderna för åldersgruppen gäller även efter den 1 december. Informationen finns på sidorna som berör vaccin och Spikevax.

19 oktober

 • Ny rekommendation gällande studenter och covid-19, finns på sidan För medarbetare om covid-19
 • Nya språkversioner på ryska och polska av Samtyckesblanketten och informationsbladet till föräldrar kring 12-15-åringarnas vaccination i skolorna, finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 

15 oktober

 • Ny information om vilka vaccinationsmottagningar som stänger, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Presentation från webbinariet till skolsköterskor finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor.

14 oktober

 • Nytt dokument med instruktioner för avläsning av svar i hälsodeklrationer på andra språk på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 
 • Ny information gällande ovaccinerade medarbetare finns på sidan För medarbetare om covid-19.

13 oktober

 • Ny språkversion av samtyckesblankett och informationsblad på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 
 • Nytt informationsmaterial med väntrumsfilmer på personer och IVA-personal som pratar om varför man bör vaccinera sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny information om tredje dosen för personer med nedsatt immunförsvar finns på sidan Vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar

12 oktober

 • Ny språkversion av samtyckesblankett och informationsblad på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor.  
 • Ny information om tredje dosen på SÄBO på målgruppssidan Tredje dosen till invånare på säbo samt invånare med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Ny information om vaccination till chefer på sidan För dig medarbete om covid-19.

11 oktober

 • Webbinarium till skolsköterskorna finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 

8 oktober

 • Nytt material publicerat på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya språkversioner av filmen Fortsätt testa dig, finns på sidan Kommunikationsstödsidan.
 • Nya språkversioner av filmen Drop in-vaccination, finns på sidan Kommunikationsstödsidan.
 • Ny målgruppssida om tredje dosen för till invånare på säbo samt invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny målgruppssida om tredje dosen till alla invånare som är 80 år eller äldre (födda 1941 eller tidigare), finns på sidan Målgrupper och genomförande.

7 oktober

 • Uppdaterad information inför vaccinationen på skolorna, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya riktlinjer och rekommendationer för gravida, finns på sidan För dig som medarbetare.

6 oktober

 • Ny uppdaterad information med anledning av att Modernas vaccin inte får ges till personer under 30 år, finns på sidorna som berör vaccination.

5 oktober

 • Ny målgruppsida om 12-15-åringar som vaccineras på länets skolor på sidan om Målgrupper och genomförande
 • Ny frågor och svar sida om 12-15-åringarnas vaccination på skolorna.
 • Nytt informationsmaterial om munskydd vid vårdbesök, finns på Kommunikationsstödsidan
 • Ny information om hur personer utan samordningsnummer ska få sin vaccination journalförd, finns på sidan För dig som vaccinatör. 

1 oktober

 • Ny information, riktlinje och samtyckesdokument för målgruppen 12-15 år på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om vaccinationskapaciteten, den 6 oktober är första dagen det går att vaccinera sig på Hötorget, finns på sidan För dig som vaccinatör.

30 september

 • Ny information om vaccinationskapaciteten på sidan För dig som vaccinatör.

29 september

 • Nytt kampanjmaterial Drop-in-vaccination, finns på Kommunikationsstödsidan.

28 september

 • Nu är foldern Vaccin och myter, samt informationsbladet Fem vanliga skäl att vaccinera sig, beställningsbara, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterad information på sidan Vägledning av ovaccinerade patienter.
 • Nytt kampanjmaterial "Detta gäller även efter den 29 september, finns på Kommunikationsstödsidan. 

27 september

 • Uppdaterade dokument på sidan om Beställning och tilldelning av vaccin
 • Ny sida med rekommendationer och stöd för att vägleda ovaccinerade patienter till vaccinering mot covid-19, finns på sidan Kommunicera om vaccination/vaccinationsämnessidan. 

23 september

 • Nya språkversioner av kampanjmaterialet Fem skäl att vaccinera sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterad information om provresultat finns på sidan Provtagning för medarbetare.

22 september

 • Dokumentet Matris över mappningen i 4US Admin är uppdaterat, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Ny PM om vaccinernas utbytbarhet, finns på sidan om Godkända vaccin mot covid-19

20 september

 • Ny riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg, samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet, finns på Vårdhygiens och Smittskydds covidsidor.

17 september

 • Uppdaterad information om vaccinationskapaciteten och stängda mottagningar på sidan För dig som vaccinatör
 • Nytt kampanjmaterial Fortsätt testa dig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny språkversion, polska, av foldern Vaccin och myter, på Kommunikationsstödsidan 
 • Nya språkversioner av kampanjmaterialet Fem skäl att vaccinera sig, finns på Kommunikationsstödsidan.

16 september

 • Nya språkversioner på foldern Vaccin och myter, på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterad information om när man kan beställa nytt pcr-test på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Nya språkversioner av affischerna Varför ska jag vaccinera mig? 5 vanliga skäl, finns på Kommunikationsstödsidan.

15 september 

 • Uppdaterad information om samtycke och hälsodeklarationen för ungdomar födda 2005 eller tidigare på sidan För dig som vaccinatör.

14 september

 • Foldern Vaccin och myter är nu beställningsbar, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny text från vaccinsamordnaren Magnus Thyberg.
 • Ny informaton om hur vårdgivare kan bemöta myter om vaccination mot covid-19, finns på sidan Kommunicera om vaccination.

10 september

 • Nya språkversioner av foldern Vaccin och myter på Kommunikationsstödsidan
 • Ny fråga och svar om invånaren tagit ett vaccin som inte finns i Sverige, på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19

9 september

 • Nytt informationssmaterial inför drop-in vaccinationen finns på sidan Informationsmaterial till breddvaccinationen
 • Uppdaterade informationsbrev till patienter efter snabbtester finns på sidan om Antigentester.

8 september

 • Ny information om drop-in-mottagningar på sidan Smittsäker vaccination mot covid-19

7 september

 • Nytt kommunikationsmaterial om vaccin och myter, finns på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad information om krisstöd på sidan Krisstöd för medarbetare

6 september

 • Ny information om kombinationer av vaccin på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya språk av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19 på sidan För dig som vaccinatör
 • Uppdaterad folder Personalstöd - Råd och tips hur man håller ut i längden, finns på sidan Krisstöd för medarbetare

3 september

 • Nytt kampanjmaterial om skäl att vaccinera sig upplagt på kommunikationsstödssidan.
 • Ny information på målgruppsidan 12-15-åringar med medicinska tillstånd.

2 september

 • Ny målgruppsida om extra dosen finns på sidan Målgrupper och genomförande.

1 september

 • Uppdaterad information om Astra Zenecas vaccin som nu är utfasat, finns på sidorna om Astra Zeneca.

31 augusti

 • Nya språkversioner av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya PCR-rekommendationer för resande utanför Norden finns på sidan Om mutationer av SARS-CoV-2
 • Ny information på målgruppsidan, och två nya målgruppssidor, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny information om anpassad vaccinationskapacitet och mer om inriktningen för vaccinationen av covid-19 på sidan För dig som vaccinatör.

27 augusti

 • Nya affischer med vaccinationsbussarnas turlista på Kommunikationsstödsidan.

24 augusti

 • Uppdaterat dokument om triagering av invånare med allergier eller tidigare allergiska reaktioner, finns på sidan För dig som vaccinatör och sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

20 augusti

 • Ny information om vaccinering av gravida, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya språkversioner på kommunikationsmaterialet Boka vaccination, finns på sidan Kommunikationstöd. Flyern Boka vaccination finns nu på svenska, engelska, amhariska/amarinja, arabiska, bengali, dari, finska, franska, kurmanji, persiska, polska, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, turkiska, urdu och västasyriska. 
 • Ny språkversion (engelska) av blanketten Samtycke på plats för vaccinering av 16-17-åringar, finns på sidorna För dig som vaccinatör och målgruppssidan om 16-17-åringar.

19 augusti

 • Nya språkversioner på kommunikationsmaterialet Boka vaccination, finns på sidan Kommunikationstöd.

18 augusti

18 augusti, 2021

Gäller för vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård inom ordinarie avtal.

17 augusti

 • Ändrat dosintervall, alla över 18+ får erbjudande om andra dosen efter fyra veckor, finns på sidan För dig som vaccinatör.

16 augusti

 • Nya språkversioner av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.

12 augusti

 • Ny information om Tillfrisknandebeviset på sidorna Stöd till invånare för beställning av provtagning och Vaccinationsintyg.

11 augusti

 • Dokumentet Samtycke till vaccination på plats för 16-17-åringar har uppdateras med förbättrad upplösning finns på sidan För dig som vaccinatör. 
 • Uppdaterat dokument Matris för bokningsprodukter och tidtyper på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Uppdaterad information om dosintervall och Astra Zeneca på sidorna För dig som vaccinatör och målgruppssidorna.
 • Nya språkversioner på flyern "Boka vaccination", finns på Kommunikationsstödsidan.

10 augusti

 • Uppdaterad affisch "Boka vaccination" på Kommunikationsstödsidan.

9 augusti

 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering för alla födda 2005 eller tidigare på Kommunikationsstödsidan.

6 augusti

 • Uppdaterat dokumentet Checklista för vaccinatörer på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterat faktablad "Till dig som hjälper till med vaccinationerna" på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat informationsblad "Information till dig som vaccineras mot covid-19" på sidan För dig som vaccinatör. 
 • Ny målgruppssida om 16-17 åringars vaccinering på sida Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om journalföring av utlandssvenskar på sidan För dig som vaccinatör.

4 augusti

 • Ny information om journalföring av utlandssvenskar på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya frågor och svar om att ta olika vaccin på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

3 augusti

 • Ny information och dokument om samtycke och hälsodeklaration för ungdomar 16–17 år på sidan För dig som vaccinatör.

2 augusti

 • Nya frågor och svar om hantering av personuppgifter i Alltid Öppet i samband med vaccinering på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19
 • Nytt kampanjmaterial med affischer om tre råd till vaccinerade på Kommunikationsstödsidan.

29 juli

 • Uppdateringar om dosintervall på vaccinationssidorna.

28 juli

 • Uppdateringar på sidor som rör vaccination med AstraZenecas vaccin.

27 juli

 • Nytt kampanjmaterial, film, Vaccinfrågor unga på Kommunikationsstödsidan.
Nya riktlinjer för covid-19 inom dagverksamhet

26 juli

 • Sidan Antigentester för covid-19 är uppdaterad och dokument med rekommendationer har lagts till.

23 juli

 • Uppdaterat dokument "Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion".
 • Uppdaterat dokument "Skyddsutrustning vid aerosolgenererande arbetsmoment hos patient med känd eller misstänkt covid-19".
 • Sidan Antigentester för covid-19 är uppdaterad med dokument "Antigentest covid-19 –för provtagning av kontakter utan symtom vid smittspårning" samt informationsbrev till de med positivt antigentest.
23 juli, 2021

Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga.

20 juli

 • Uppdaterat dokument "Vårdhygieniska rutiner vid ambulanstransport".

15 juli

 • Uppdaterad riktlinje för smittspårning av covid-19 i vården.
 • Ny rekommendation om source control för att minska risken för
  smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg. Rekommendationen gäller från 15 juli.
 • Affisch om lokala besöksrestriktioner finns nu på flera språk, se Kommunikationsstödsidan.
 • Filmen Semester, myggbett och dos 2 finns nu på flera språk, se Kommunikationsstödsidan.
 • Ny rekommendation om PCR-test för covid-19 efter utlandsresa

13 juli

 • Uppdateringar på sidorna "För medarbetare om covid-19" samt "Om mutationer av SARS-CoV-2" med anledning av ändrade reserekommendationer.

12 juli

 • Nytt dokument "Covid-19 - Source control för personal inom vård och omsorg". Rekommendationen gäller från 15 juli.

9 juli

 • Nytt kampanjmaterial på flera språk om vaccinering för 18+ på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterade dokument "Principer för provtagning gällande SARS-COV2 av patienter och personal" samt "Val av analysmetod vid provtagning för covid-19" på sidan Rutiner och principer som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.
 • Uppdaterat dokument "Riktlinjer vid bokning och vaccinering mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi"

7 juli

 • Nytt dokument "Drive in stationer för covid-19 provtagning i Region Stockholm". Finns på sidan Provtagning för medarbetare.

5 juli

 • Nytt kampanjmaterial, film, Semester, myggbett och dos 2 på Kommunikationsstödsidan.

2 juli

 • Nya språkversioner av dokumentet Informationsblad om vaccination mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Den 5 juli upphör screening med antigentest vid inläggning. Läs mer om det här:

Screening av patienter som läggs in för slutenvård där klinisk misstanke på covid-19 inte föreligger. Uppdaterad 29 november 2021.

1 juli

 • Ny affisch med turlista för vaccinationsbussen som kör i Tensta, Husby och Rinkeby, finns på Kommunikationsstödsidan
 • Nytt dokument "Checklista för vaccinatör", finns på sidan För dig som vaccinatör.
01 juli, 2021

Den 1 juli införs vissa lättnader i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

30 juni

 • Från och med den 30 juni 2021 har personal inom den kommunala omsorgen och de med samhällsviktig funktion samma provtagningsrutin. Provtagningsrutinen för medarbetare finns på sidorna om provtagning.
 • Nytt informationsmaterial om lokala besöksrestriktioner på Kommuniationsstödsidan.
 • Ny språkversion, Urdu, av dokumentet Informationsblad om vaccination mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya språkversioner av dokumentet Information till dig som vaccineras mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om covidbeviset på sidan om Vaccinationsintyg.

29 juni

 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering för 30+ på Kommunikationsstödsidan

28 juni

 • Ny tilldelnings och distributionsrutin för vaccin mot covid-19 för breddvaccinatörerna på sidan om Beställning av vaccin.
 • Uppdaterad affisch om vaccinationsbussen i Botkyrka på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat dokumentet om Modernas hanteringsinstruktion för vaccinet Spikevax på sidan om Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna).

24 juni

 • Uppdaterad information på sidan Vaccination av personal inom kommunal vård och omsorg.
 • Modernas vaccin COVID-19 Vaccine Moderna har bytt namn till Spikevax, och är utbytt på sidorna om Modernas vaccin. 
24 juni, 2021

HSF arbetar nu för att ta tillvara den digitala utvecklingen som skett under pandemin.

23 juni

 • Nytt DHPC-brev publicerat på sidan om AstraZenecas vaccin.
 • Nya affischer om covidbeviset publicerat på sidan Vaccinationsintyg.
23 juni, 2021

Den 5 juli upphör beslutet om allmänt besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i Region Stockholm att gälla.

22 juni

 • Nya frågor uppdaterade på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Samarbete kring patienterna och vägledning av invånarna till rätt vårdform är nyckeln till en god vård under perioden då många är lediga.

 21 juni

 • Ny fråga publicerad på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.
 • Uppdaterad information om dos 2-kalkylatorn på sidan Kommunicera om vaccination.

18 juni

 • Uppdaterad information om förlängt hemarbete och munskydd i kollektivtrafiken på sidan För medarbetare
 • Dokumentet Riktlinjer vid bokning och vaccinering mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi, är uppdaterat, hittas på sidan För dig som vaccinatör
 • Ny ljudfil på polska med information om bokningen av vaccin finns nu under rubriken Boka vaccination på Kommunikationsstödssidan.
 • Ny fråga publicerad på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

17 juni

 • Nytt kampanjmaterial för vaccinationsbussarna, turlista Husby och Tensta på Kommunikationsstödsidan.
 • Nytt kampanjmaterial Råd till vaccinerade med endast 1177-logga att använda i andra regioner på Kommunikationsstödsidan.

16 juni

 • Uppdaterad information om covidbevis, och nya frågor och svar på sidan Vaccinationsintyg

15 juni

 • Nya språkversioner, Romani Kalderash och Romani Lovari, av informationsbladet Information om vaccination mot covid-19 på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya språkversioner av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19 på sidan För dig som vaccinatör.

14 juni

 • Nya språkversioner av affischen Boka vaccination i format A3 och flyers publicerade på Kommunikationsstödsidan
 • Ny språkversion, Västassyriska, av Hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 publicerat.
 • Nya språkversioner av informationsbladet Information om vaccination mot covid-19 publicerade på sidan För dig som vaccinatör. 
 • Nytt informationsmaterial till breddvaccinatörerna publicerat.
 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering för 35+ på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterad information på sidan om Uppskjuten elektiv vård - all elektiv vård återupptas från och med den 19 juni..

11 juni

 • Nytt kampanjmaterial med ljudfiler på olika språk om att boka vaccination, publicerad på Kommunikationsstödsidan
11 juni, 2021

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

10 juni

 • Uppdaterad information om Covidbevis på Vaccinationsintygsidan

9 juni

 • Ny text från vaccinsamordnaren Magnus Thyberg

8 juni

7 juni

 • Uppdaterat dokument om invånarens vy i Alltid öppet på sidan om IT-komponenter för breddvaccinatörerna.

3 juni

 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering för 40+ på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdateringar gällande resor och vaccination, se sidorna för medarbetare samt mutationer.

2 juni

 • Från och med 1 juni tar regionen emot utomlänspatienter och -remisser för eletiv vård
 • Nytt DHPC-brev gällande Vaxzevria från Astra Zeneca
 • Nytt dokument om bokningsprodukter och tidstyper i Alltid öppet på sidan om IT-komponenter för breddvaccinatörerna
 • Nytt kampanjmaterial för vaccinationsbussarna på Kommunikationsstödsidan.

1 juni

 • Nytt kampanjmaterial Råd till vaccinerade, på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterat informationsblad "Information till dig som vaccineras mot covid-19", den finns just nu bara på svenska men övriga språk kommer uppdateras senare.
 • Nytt informationsmaterial med filmer och uppdaterade affischer om andra dosen till breddvaccinatörerna
 • Korrigerade uppgifter om kylförvaring av vaccin.

31 maj

 • Förlängt dosintervall för vaccin från Pfizer/BioNTechs ovh Modernas vaccin. De som vaccineras med dos 1 från och med 1 juni ska få dos 2 efter sju veckor i stället för tidigare sex veckor.

28 maj

 • Uppdaterade versioner av dokumenten Informationsblad om vaccination mot covid-19, på flera språk
 • Mobila vaccinationsenheter ("vaccinationsbussar") förstärker vaccinationen i områden med lägre vacciantionsgrad. Första bussen startade 25 maj och den andra startar 29 maj

27 maj

Se även respektive målgruppssida för personal inom kommunal vård och omsorg, hemsjukvård, geriatrik och slutenvård utanför akutsjukhusen, samt somatiska slutenvård vid akutsjukhus och prehospital vård.

26 maj

 • Uppdaterat det svenska dokumentet Information till dig som vaccineras mot covid-19, med information om dos 2, på sidan För dig som vaccinatör. Resterande språk uppdateras successivt. 

25 maj

 • Ny information om att vården för utomlänspatienter återupptas på sidan om elektiv vård som skjuts upp på grund av pandemin.
 • Ny målgruppssida Vaccination av särskilda grupper från 16-17 år på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om dosintervall på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om dos 2 på sidan om Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterat dokument med patientinformation till grupper som vaccinerat sig på vårdcentral men som ska få dos 2 på vaccinationsmottagning. Finns på berörda målgruppssidor.

24 maj

 • Uppdaterade affischer om Drop in-test, ny adress i Vårby
 • Uppdaterat dokument om provtagningsenheternas tid och plats på Kommunikationsstödsidan.
 • Hälsodeklarationerna på andra språk är nu uppdaterade. Samtliga är uppdaterade i rätt version.

21 maj

 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering av 45+ på Kommunikationsstödsidan
 • Ny ålder uppdaterad på målgruppssidan
 • Nytt dokument med presentation av hur invånarens vy ser ut i Alltid öppet på breddvaccinatörernas IT-sida

19 maj

 • Ny text från vaccinsamordnaren Magnus Thyberg
 • Nytt kampanjmaterial om Infohubbarna på Kommunikationsstödsidan

18 maj

 • Uppdaterat dokument med information om dos 2 till breddvaccinatörerna
 • Nytt kampanjmaterial om bokningsalternativ för invånaren på kommunikationsstöddsidan

17 maj

Nya regionala rekommendationer

12 maj

 • Uppdaterat beslut (7 maj) gällande elektiv vård som skjuts upp
 • Smittskyddsbladet om covid-19 är uppdaterat på alla språk

11 maj

 • Uppdaterat dokument med FAQ om Alltid öppet för breddvaccinatörerna
 • Uppdaterat information om bokningstelefonnummer på sidan för breddvaccinatörerna
 • Information om vaccination av personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård som inte ingår i fas 1 eller 2 - se Målgrupper och genomförande.

10 maj

 • Uppdaterad information på målgruppsidan för invånare mellan 18 och 59.
 • Nytt kampanjmaterial om vaccinering av 50+ på kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterad version av intruktioner för administratörer till breddvaccinationen
 • Uppdaterat dokument om riktlinjer och triagering av invånare med tidigare allergiska reaktioner/allergier

7 maj

 • Webinarium om vaccin och vaccination för primärvården - hittas på sidan för vaccinatörer
 • Information om att patienter som fått dos 1 fr.o.m 10 maj på vårdcentral ska boka dos 2 på vaccinationsmottagning (gäller gravida med riskfaktor - fas 3, och personer över 18 år i fas 4)
 • Ny information om IT-support på sidan för breddvaccinatörerna
 • Ny information om personalvaccinering på sidan Målgrupper och genomförande
 • Uppdaterad hälsodeklaration på svenska, övriga språk uppdateras successivt.

6 maj

 • Nya instruktioner om Alltid öppet för breddvaccinatörerna
 • Nytt informationsmaterial till breddvaccinatörerna
 • Uppdaterad information om personalvaccinering och faser på sidan Målgrupper och genomförande 
 • Uppdaterad information om personalvaccinering på sidan Vaccination av medarbetare
 • Uppdaterad version av hälsodeklarationen på svenska.

5 maj

 • Ny information om kontaktkorten i Hitta vård på 1177.se för breddvaccinatörerna
 • Nytt informationsmaterial till breddvaccinationen
 • Uppdaterad information om AstraZeneca på sidan om Godkända vaccin mot Covid-19 och på sidan om AstraZeneca.
 • Kampanjmaterial för vacciantion av personer som är 55 år eller äldre - filmer för användning i sociala medier
 • Riktlinjerna för SÄBO (inklusive besök på SÄBO), LSS-boende för vuxna, socialpsykiatri och hemtjänst är uppdaterade

4 maj

 • Ny information om vaccinationsintyg för sjukresa på sidan För dig som vaccinerar mot covid-19
 • Uppdaterad version av dokumentet Information till dig som vaccineras  mot covid-19
 • Uppdaterad information vaccinationskort på sidan För dig som vaccinerar mot covid-19
 • Nytt informationsmaterial inför breddvaccinationen

3 maj

 • Nytt informationsmaterial att avända för breddvaccinatörerna
 • Ny målgruppsida för vaccination av gravida i riskgrupp.
 • Uppdaterad information om gravida i riskgrupp på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Hälsodeklaration på bosniska, kroatiska och serbiska

30 april

 • Uppdaterad information om personalvaccinering på sidan Målgrupper och genomförande
 • Uppdaterad information om personalvaccinering på sidan Vaccination av medarbetare
 • Uppdaterad information om personalvaccinering på sidan om Vaccinering av personal inom kommunal vård och omsorg
 • Nya länkar med relaterad information om trombos kopplat till Vaxzevria från Astra Zeneca
 • Nya informationsaffischer om Aztrazenecas vaccin på sidan För dig som vaccinatör

29 april

 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg
 • Uppdaterad information om vaccinationskorten
 • Nytt informationsmaterial till breddvaccinationen

28 april

 • Uppdaterad information om att vaccineringen påbörjats igen på sidan om Personal inom kommunal vård och omsrog
 • Uppdateringar om dosintervall för Astra Zenecas vaccin
 • Förtydligande om vilka som omfattas av erbjudandet om avgiftsfri vaccination (på sidan för vaccinatörer)
 • Nya länkar för beställning eller utskrift av fler vaccinationskort

27 april

 • Information från Janssen om sambandet mellan vaccinet och förekomsten av trombos i kombination med trombocytopeni (DHPC-brev, 26 april 2021)
 • Ny länk för mottagningar med avtal för breddvaccination (inklusive korrigering av namn)
 • Uppdaterad information på Frågor och svar
 • Uppdaterad information om Postcovid

26 april

Samordning av vaccinering av invånare 18 – 64 år med förhöjd risk och som vårdats på akutsjukhusens specialistmottagningar

23 april

 • Uppdaterad information om planering av överblivna doser på sidan För dig som vaccinerar
 • Uppdaterade språkversioner av Hälsodeklarationen för vaccination av covid-19

22 april

 • Riktlinjer vid bokning och vaccinering mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi - finns på sidan för vaccinatörer
 • Nya riktlinjer för riskbedömning av gravida medarbetare på sidan För medarbetare
 • Uppdaterad information om Aztra Zenecas vaccin
 • Nya riktlinjer kring antigentester för provtagning vid symtom och symtomfria.
 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg
 • Kompletteringar och uppdateringar gällande IT-komponenter och Alltid öppet för aktörer med avtal för breddvaccination

21 april

 • Nytt kampanjmaterial "60+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdateringar om målgrupper och genomförande av vaccinationen
 • Ny information om tidbokning via Alltid öppet för vaccination
 • Nya affischer med förlängt beslut om krisstöd för medarbetare

20 april

 • Information om nödvändiga IT-komponenter för vårdgivare med avtal för breddvaccination
 • Kristtödet för medarbetare och chefer anställda av Region Stockholm förlängs till 30 september
 • Elektiv vård skjuts upp i nytt beslut till och med den 16 maj
 • Nya verisoner av smittskyddsbladet till såväl läkare, patienter och hushållskontakter för covid-19 (obs gäller endast det svenska, övriga språk är äldre versioner, frågan om översättningar ses över)
 • Smittskydd Stockholms information om smittspårning och hushållskontakter har uppdaterats

19 april

 • Nya språkversioner för kampanjmaterialet "Då är det din tur" publicerat på Kommunikationsstödsidan.

16 april

 • Ny instruktion för personuppgiftshantering i Alltid öppet, samt kravlista för informationssäkerhet i IT-system, för vårdgivare med avtal för breddvaccination
 • Nytt kampanjmaterial "65+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat nya språkversioner av dokumentet "Information till dig som vaccineras mot covid-19".

15 april

 • Nya affischer om drop-in-test/mobila provtagningsenheter på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterade instruktioner om webbtidbok för vårdgivare med avtal för breddvaccination

14 april

 • Nytt kampanjmaterial "Din tur att vaccineras" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan
 • Kompletterande infomration från Astra Zeneca om biverkningar (DHCP-brev)

13 april

 • Beskrivning av kommunikationsinatser till invånare om vaccination mot covid-19
 • Supportadress gällande tidbok för breddvaccination
 • Nytt kampanjmaterial "70+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.

12 april

 • Uppdateringar om målgrupper och genomförande av vaccinationen

9 april

 • Uppdaterad fråga om långtidscovid på sidan med Frågor och svar.
 • Uppdaterat informationsmaterial om kostnasfritt kris- och stödsamtal som har blivit förlängt till den 30 juni 2021 på sidan Krisstöd för medarbetare.
 • Uppdaterad information om hantering och planering av överblivna doser på sidan För dig som vaccinatör. 

8 april

 • Uppdaterad information om postcovid (långtidscovid) - ersätter tidigare sida om rehabilitering efter covid-19

7 april

 • Information om marknadsföring och kommunikation för de aktörer som har avtal för breddvaccination mot covid-19
 • Vaccinsamordnaren informerer, ny text om läget från Magnus Thyberg

1 april

 • Nytt informationsblad om bland annat dosintervall och skydd efter vaccination mot covid-19
 • Avtalsinformation för vaccinatörer med uppdrag att vaccinera i fas 4
 • Kostnadsfria antikroppstester för invånare och medarbetare upphör i regionen.

  Test av antikroppar mot covid-19 kan ordineras till patienter där det är medicinskt motiverat.

31 mars

 • Astra Zenecas vaccin benämns framöver som Vaxzevria (tidigare COVID-19 vaccine Astra Zeneca)
 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg

29 mars

 • Nytt kampanjmaterial om att stanna hemma under påsken på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat material om de mobila provtagningsenheterna/provtagningsbussen på Kommunikationsstödsidan.

26 mars

 • Uppdaterat dokument om lokala rekommendationer i Region Stockholm
 • Problem med länkarna till filmer för flertalet kampanjenheter på sidan Kommunikationsstöd - felsökning pågår.
 • Rekommendationen om hemarbete förlängs till 30 augusti 2021 för alla som har möjlighet
 • Nya uppdatering om dosintervall för vaccin för Pfizer och Moderna

25 mars

 • Astra Zenecas vaccin kan återigen börja användas till vaccination av personer över 65 år
 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg

24 mars

 • Viss elektiv vård skjuts upp

23 mars

 • Uppdateringar gällande dosintervall för vaccinen från Pfizer och Moderna

22 mars

 • Länkar till vaccinationskort för utskrift för respektive vaccin för de som behöver fler än de som levereras med vaccinet
 • Frågor och svar om ersättning för besök i samband med vaccination
 • Uppdaterad information för medarbetare

19 mars

 • Nya frågor och svar med anledning av pausen i vaccinationen med Astra Zenecas vaccin

17 mars

 • Nytt informationsmaterial om att börja arbetspasset på Vårdgivarguiden till medarbetare på Kommunikationsstödsidan.
 • Nya dokument med Vårdhygienska rekommendationer för planerad öppenvård och planerad slutenvård
 • Ny text från Magnus Thuberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm

16 mars

 • Ändringar, tillägg och uppdateringar med anledning av att vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas
 • Uppdatering gällande vårdcentralers och primärvårdsrehabiliteringens roll gällande långtidscovid
 • Uppdaterade affischer om drop-in-test för de mobila provtagningsenheterna

15 mars

 • Riktlinjerna för LSS-boende är uppdaterade så de även inkluderar socialpsykiatriskt boende
 • Dokumentet Omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion har uppdaterats av Vårdhygien
 • Nytt kampanjmaterial om de utökade mobila provtagningsenheter på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterad info om Covid-19 vaccine Janssen
 • Krisstöd för medarbetare och chefer förlängt till 30 juni

12 mars

 • Ny sida för målgruppen "Specifika riskgrupper" dvs transplanterade eller dialyspatienter. Länk i tabellen på sidan Målgrupper och genomförande
 • Ny sida om instruktioner och hantering av covid-19 vaccinet Janssen

11 mars

 • Ny tabell för jämförelse av aktuella, godkända vaccin
 • Uppdateringar om perosnalprovtagning, se sidan om målgrupper
 • Tillägg om långtidscovid
 • Kommentar från Läkemedelsverkat angående repporter om tromboembolsim efter vaccination med Astra Zenecas vaccin - hittas via sidan om vaccinet.

10 mars

 • Uppdaterade versioner av Informationsblad om vaccination mot covid-19
 • Nytt kampanjmaterial om 5 viktiga regler
 • Uppdaterat kampanjmaterial och filmer om Provtagningsbussen

9 mars

 • Frågor och svar om vaccination uppdaterat utifrån alla godkända vaccin, läkemedelsverkets och folkhälsomyndighetens rekommendatoner mm.
 • Tillägg på sidan om personalvaccination

5 mars

 • Nytt och uppdaterat kampanjmaterial
 • Länk till utbildning om rapportering av biverkningar för vaccinatörer

4 mars

3 mars

 • Ny text från Magnus thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.
 • Nytt kampanjmaterial om Ökad smitta på Kommunikationsstödsidan.

1 mars

 • Uppdaterad checklista för vaccination på husläkarmottagningar

26 februari

 • Fler språkversioner på affischen om munskydd vid vårdbesök
 • Ny information om krav på lokaler och säkerhet för vaccinatörer
 • Uppdateringar gällande personalvaccination för akutsjukhusen + prehospital vård, hemsjukvård samt att hyrpersonal ska inkluderas i vaccinationen

25 februari

 • Ny uppdaterad information om personalvaccinering
 • Uppdaterade infoblad om Vaccination av covid-19
 • Nytt kampanjmaterial om Vaccinationskampanjen med endast 1177-logga att använda i andra regioner.

24 februari

 • Ny inforamtion om målgrupper för vaccination
 • Affisch om att besökare i vården ska använda munskydd
 • Information om provtagnning är förtydligad med en ny sida om rutiner och principer som gäller i regionen
 • Ny text om läget från vaccinsamordnare Magnus Thyberg
 • Uppdaterat material med andra språk om Vaccinationskampanjen på sidan Kommunikationsstöd.

23 februari

 • Uppdaterade frågor och svar om vaccination
 • Dosintervall för respektive vaccin
 • Uppdaterat material om Provtagningsbussen, Drop-in-test, på sidan Kommunikationsstöd.
 • Ny affisch med instruktioner om hur vaccinatörer får ut alla 6 doser
 • Mer information om rutiner och beställning av material på sidan om Pfizers vaccin

22 februari

 • Ny sida om beställning av vaccin och material kopplat till vaccinationen

19 februari

 • Nytt material om Vaccinationskampanjen publicerat på sidan Kommunikationsstöd.
 • Nya rekommendationer om vaccination vid behandling med orala antikoagulantia finns under sidan För dig som vaccinatör.

17 februari

 • Nytt rörligt material om Vinterreglerna för sociala medier och digitala skärmar

15 februari

 • Ny sida om behandlingar och andra insatser som genomförs i grupp:
  Gruppbehandlingar

12 februari

 • Information om vilket material som behövs för respektive vaccin, skyddsprodukter och annat sjukvårdsmaterial finns hos MediCarrier
 • Nya frågor och svar på sidan Frågor och svar om vaccinationen mot Covid-19
Hantering av AstraZenecas Covid-19 vaccin.pdf

11 februari

 • Nytt kampanjmaterial Vaccinationskampanj del 1 ligger nu publicerat på Kommunikationsstödsidan. 

10 februari

 • Nytt infoblad till personal som vaccinerat sig publicerat på sidorna Information till dig som vaccinerar mot covid-19 och Vaccination av medarbetare
 • Uppdaterad rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

9 februari

 • Tabellen över målgrupper och genomförande är uppdaterad med mer specifika målgrupper och uppdaterad tidplan utifrån rådande infomration om vaccinleveranser
 • Utökad praktisk information för vaccinatörer
 • Uppdaterat kampanjmaterial om provtagningsbussen på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat Frågor och svar-sidan.

4 februari

 • Ny sida med information till vaccinatörer

3 februari

 • Uppdateringar om användning av antigentester på SÄBO

1 februari

Beslut sjukresor till vaccination covi-19.pdf

28 januari

 • Nytt dokument med regional instruktion för hantering och transport av Modernas vaccin
 • Anmäl intresse för att hjälpa till med vaccinationen genom att mejla:

27 januari

 • Hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 uppladdad på ytterligare språk
 • Ny instruktion för hantering av Pfizers vaccin
 • Uppdaterad info om krisstöd för medarbetare
 • Fler sätt att boka PCR-provtagning för personal i vård och omsorg

26 januari

 • Hälsodeklarationen översatt till flera olika språk: engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska
 • Beslut om uppskjuten elektiv vård har förlängts till 16 februari
 • Printannons på flera språk är publicerad för kampanjen Håll hushållet hemma.
 • Uppdaterad information med bland annat chefsstöd på sidan om Vaccination av medarbetare.

25 januari

 • Mer information om sjukresor till vaccination för riskgrupper
 • Kampanjmaterial om Hemisolering/Håll hushållet hemma
 • Fler språkversioner på kampanjmaterialet Boka test
 • Uppdaterad information på sidan om mutationer av SARS-CoV-2

22 januari

 • Frågor och svar om vaccination har kompletterats med kontaktuppgifter för frågor som inte besvaras på sidan

21 januari

 • Dokumentet "Omhändertagande av covid-19 inom hemsjukvård" har uppdaterats.

20 januari

 • Uppdaterad information om vaccination på särskilda boenden för säldre, SÄBO
 • Frågor och svars-dokument för vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg

19 januari

 • Kampanjmaterial om drop in-test på den s.k. provtagningsbussen i Tensta och Husby
 • Information om antigentester

15 januari

 • Patienter i riskgrupper har rätt till sjukresor även till och från vaccination
 • Ny hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

14 januari

 • Ett flertal uppdateringar gällande vaccination mot covid-19

12 januari

 • Uppdaterad information om målgrupper, genomförande och preliminär tidsplan för vaccination
 • Information om vaccination av medarbetare - se målgrupper och genomförande
 • Dokument som beskriver hur kommuner och vårdcentraler ska samarbeta kring vaccinationen - hittas under Målgrupper och genomförande/Vaccination av boende på Säbo

11 januari

 • Fler språkversioner av informationsblad om vaccination
 • Information för medarbetare och chefer om att arbetsgivaren rekommenderas att tillhandahålla munskydd till de medarbetare i vård och omsorg osm inte kan arbeta hemma.

8 januari

 • Affisch med "vinterregler" tillgänglig på 3 nya språk: persiska, somlliska och tigrinja

4 januari

 • Dokumentet Vaccination mot covid-19 för individer på särskilt boende har uppdaterats
 • Fler språkversioner av informationsbladet om vaccination mot covid-19 har publicerats.
 • Sidan med frågor och svar om vaccination mot covid-19 har uppdaterats.

29 december

Beslut om vaccinationskedja - målgruppen personer med hemtjänst, riskgrupper och äldre.

Beslut om vaccinationskedja.pdf

23 december

 • Uppdaterad information om genomförande av vaccination för särskilda boenden
 • Informationsblad om vaccination
 • Fler språkversioner av informationsbladet om skärpta råd
 • Beslut om undantag från ordinarie rutin för omhändertagande av avlidna
 • Ny riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden

21 december

18 december

 • Utökad och uppdaterad information om vaccination

17 december

Rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Stockholm under pågående pandemi.pdf

16 december

 • Nytt kampanjmaterial om jul- och nyårshelgerna

14 december

 • Uppdaterad rekommendation angående visir och munskydd
 • Mindre uppdateringar om vaccination mot covid-19

11 december

 • Uppdatering av smittskyddsblad på andra språk
 • Fler språkverioner av informationsblad om nya restriktioner
 • Tryckamterial för kampanjen gällande de skärpta råden
 • Uppdateringar om smittsäker/smittförebyggande vård

10 december

 • Uppdatering och renodling av information till kommunal vård och omsorg

9 december

 • Uppdateringar om vaccination
 • Ny film om vikten av krisstöd för medarbetare

7 december

 • Uppdatering om vilka grupper som rekommenderas vaccionation

4 december

 • Lathund för handläggning av nyupptäckt fall publicerad av Smittskydd Stockholm

1 december

 • Även barn som bor tillsammans med någon som konstaterats ha covid-19 ska stanna hemma i 7 dagar även om de är symptomfria. Tidigare har hemisoleringen bara gällt personer som gått ut grundskolan.

27 november

 • Uppdaterad provtagningsrutin för medarbetare - nu finns även alternativet att provta sig på en drive in-station.

26 november

 • Nytt kampanjmaterial för Black friday

24 november

 • Medarbetare i vård och omsorg kan beställa PCR-test var tredje dag om de får nya symtom.

23 november

 • Förtydligande gällande att provtagning av samhällsviktig personal och medarbetare i vård och omsorg är två olika processer.

20 november

 • Vårdhygien Stockholm har tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning mellan personal

18 november

 • Uppdaterade rutiner för hemtjänsten från Vårdhygien Stockholm

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

17 november

 • Ny förenklad rutin för pcr-provtagning för medarbetare
 • Ny möjlighet att rapportera avvikelser gällande regionens ansvar för vården av äldre på särskilt boende och inom socialpsykiatri och LSS

16 november

 • Särskild rutin för provtagning av medarbetare med samhällsviktiga funktioner öppnar tisdag, 17 november, klockan 10.00.

12 november

 • All personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård omfattas nu av Region Stockholms rekommendation att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vård- och omsorgsmoment.
Rekommendation ang source control för att minska risken att överföra covid-19 från asymtomatisk personal till patienter och brukare.pdf

10 november

 • Nytt kampanjmaterial med anledning av de skärpta rekommendationerna i Stockholm

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

9 november

 • Bokningen av hemtest för leverans nästa vardag öppnar klockan 11 varje vardag och stänger när dagens bokningsbara tider är slut.

6 november

 • PCR-provtagning för invånare öppnade kl 11 men pausades igen när kvoten var fylld. Bokningen öppnar igen på måndag, 9 november, kl 11.00. Läs mer på 1177.se.

5 november

 • PCR-provtagning för invånare är återupptagen sedan kl 11 men pausades igen under dagen. Läs mer på 1177.se.

3 november

 • Nytt bildmaterial för att hänvisa invånare till 1177.se för användning på webben.

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

2 november

 • Paus för möjligheten att beställa hemtest för invånare sedan söndag 1 november, preliminärt till torsdag.
 • Regionen börjar med dagsrapporter om utvecklingen - prenumerera på kategorin "Covid-19" för att få dem skickade till din mejl:

30 oktober

 • Uppdaterat dokument om rekommendationer för studerande

29 oktober

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination under pandemin.

27 oktober

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

16 oktober

 • Separat provtagningsrutin för medarbetare i vård och omsorg

12 oktober

Covid-19: hushållskontakter ska få förhållningsregler

Rutiner för handläggning utanför den specialiserade infektionsvården.

25 september

Nytt kampanjmateiral: Fortsätt skydda dig själv och andra

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

24 september

Samlingssidan för covid-19 är uppdaterad och en del innehåll har tagits bort för att anpassa innehållet till rådande läge, och underlätta granskning av informationen. Använd rullgardinsmenyn i A-Ö-rutan till höger för att läsa om det ämne som är relevant för dig/din verksamhet.

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

21 september

Riktlinje för covid-19 på Säbo

14 september

 • Lägesrapporten om antal smittade, avlidna och sjukhusvårdade kommer framöver på tisdagar och fredagar i stället för tisdagar och torsdagar.

9 september

 • Kompletteringar av medicinska underlag. Försäkringskassan har tagit beslut att gå tillbaka till en normal hantering från och med den 15 september.

8 september

Information om beställning av operationsmössor

7 September

 • Region Stockholm lämnar stabsläge

3 september

 • Ingen avgift vid uteblivet besök på grund av covid-19-symtom.
 • Fortsatt arbete för att hålla smittan nere - höstkampanj

1 september

Elektiv vård återupptas

11 augusti

RSSL Reviderad rutin avseende provtagning av personer som skrivs ut till eller skrivs in på SÄBO.pdf

4 augusti

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

3 augusti

Beslut upphörande av extra sjuktransportorg.pdf Förtydligande om besöksförbud

31 juli

 • Uppdaterad fördelningsnyckel för snabb-pcr

28 juli

Uppdaterade smittspårningsrutiner för covid-19 Smittspårning och vägledning covid-19

24 juli

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

20 juli

Återgång till ordinarie rutiner för omhändertagande av avlida

16 juli

Så ska fler smittkedjor brytas

10 juli

RSSL Beslut återgång ordinarie rutiner omhändertagande avlidna.pdf

9 juli

Snabb-pcr

6 juli

 • Rutin för provtagning av medarbetare bosatta utanför Stockholms län
 • Kampanjmaterial för sommaren

2 juli

1 juli

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

30 juni

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

26 juni

 • Informationsblad om sommaren i Stockholm och coronaviruset - finns på ett flertal olika språk på sidan kommunikationsstöd:

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

25 juni

 • Uppdaterad information om provtagning för samhällsviktiga verksamheter

23 juni

 

22 juni

 • Uppdateringar om provtagning - egen process för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

18 juni

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

15 juni

11juni

 • Information om vården i Region Stockholm under sommarmånaderna
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm.

10 juni

 • Kampanjmaterial "Jobba hemma för..." som uppmuntrar folk att jobba hemma för andras skull.
 • Kampanjmaterial för midsommar.
 • Uppdaterad infomration om alternativ vid brist på klorhexidinsprit på sidan om Läkemedelsförsörjning
 • Samlad och uppdaterad information om uppskjuten vård

9 juni

 • Nyhet om förutsättningar för elektiv vård för riskgrupper
 • Antal smittade per kommun/stadsdel
 • Handlingsplan Värmebölja 2020 uppdaterad - innehåller information om covid-19-vård

4 juni

 • Den 5–17 juni öppnar telefonväxeln till Samariten ambulans för mobil provtagning i kommunala verksamheter tillfälligt igen.
 • Beslut om att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start 4 juni 2020
Beslut om förlängning av tilläggsuppdrag ASIH

3 juni

 • Information om provtagning för medarbetare i samhällsviktiga verksamheter
 • Kampanjmaterial om nationaldagen
 • Fira säkert-guiden och Så smittar coronaviruset på resanderomani

2 juni

 • Uppdateringar av provtagningsprocesser för medarbetare i olika verksamheter
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

29 maj

 • Uppdateringar med anledning av förlängt beslut om distanskontakt
 • Uppdateringar gällande provtagning och provtagninsindikationer
 • Fler riskgruppen än perosner över 70 år erbjuds sjukresor till vård och behandling

28 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för sociala kanaler inför studenten 2020

27 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

26 maj

 • Antal smittade och döda per kommun

25 maj

 • Frågor och svar om provtagning av medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Region Stockholm startar Folktandvården i två steg
 • Revidering av regelverket kring patientflöden

20 maj

 • Utökad information om kris- och samtalsstöd på sidan för medarbetare

19 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel
 • Kampanjmaterial för Eid översatt till arabiska och somaliska
 • Provtagning för medarbetare vid närakuter, vårdcentraler och psykiatrisk vård samt hemtjänstpersonal och personliga assistenter.
Bedömning av smittfrihet

18 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för Kristihimmelsfärd och Eid

15 maj

 • Provtagning för medarbetare inom psykiatrisk vård
 • Nya smittskyddsblad
 • Uppdateringar om läkemedel: ApoEx startar upp ordinarie produktion av förfyllda antibiotikasprutor och beställningar kan göras i Proceedo från och med 18 maj. För att undvika en bristsituation av midazolam inj ska andra alternativ användas, till exempel midazolam nässpray, inom palliativ vård.

14 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

13 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Information om att alla som skrivs in på SÄBO ska provtas
Vårens högtider

12 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel

11 maj

Håll avstånd

8 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Nya översättningar för informationsbladet Så smittar coronaviruset A5, samt A4 i liggande format. De finns nu på engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

6 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
Förtydligande om avgiftsbefrielse vid covid-19 Covid-19:s effekt på övrig hälso- och sjukvård analyseras Enkätresultat ska minska smittspridning på äldreboenden

5 maj

Beslut förlängning vårdkontakter på distans

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

30 april

"Fira säkert-guiden" för vårens högtider

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

29 april

Kampanjmaterial för vårens högtider

28 april

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

26 april

RSSL Beslut om utökad resurs för jourläkarbilar helger (Beslutet upphörde att gälla den 1/6, 2020.)

25 april

24 april

 • Testning av personal inom vissa verksamheter har utökats till hela regionen, med undantag för vissa områden i skärgården
 • Information om att anmälningar av restauranger och liknande verksamheter ska göras till kommunen, inte Smittskydd Stockholm
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

23 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

22 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Smittskyddsblad  för patienter översatt till flera språk

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

21 april

 • Uppdaterade rutiner för byte till annat läkemedel när beställt läkemedel inte räcker till full leverans.
 • Uppdaterad information om provtagning av medarbetare, erbjuds nu även personal inom LSS-boenden och ASiH
 • Ny samlingssida för ny personal och personal som tillfälligt byter arbetsplats

20 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Film om skyddsutrustning för arbete i kommunal verksamhet

18 april

Rekommendationer för gruppbehandling

17 april

Om provtagning medarbetare

16 april

 • Flera nya filmer, på olika språk på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

15 april

 • Film om krisstöd på sidan för medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial Stanna hemma upplagt på fler språk

14 april

 • Uppdaterad instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19
 • Nya översättningar för informationsbladet Stanna hemma om du är sjuk A4 och flyer Stanna hemma A5. De finns nu på dari, pashto och sorani. Uppdaterat informationsblad och flyer för språket romani lovari.

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

12 april

 • Information om skyddsutrustnig vid aerosolbildande vårdmoment

11 april

 • Frågor och svar om krislägesavtalet på sidan för medarbetare

10 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Mer information om personaltransporter som tjänsteresa

9 april

 • Samlad information om patienttransporter på samlingssidan för covid-19
 • Information om krisstöd för medarbetare
 • Uppdaterade smittskyddsblad
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Informationsmaterial för Miljö- och Hälsoinspektörer från Smittskydd

8 april

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Beslut om att stödja SÄBO-läkarna samt basala hemsjukvården
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 april

 • Kampanjmaterial för påskveckan finns på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

6 april

 • Uppdaterat dokument om handläggning av gravida och nyfödda barn
 • Rutin för samverkan mellan Husläkarmottagningar och LSS publicerad på sidorna för kommunala verksamheter och öppnevård.
 • Nya översättningar på språken romani lovari, romani arli, kinesiska och amhariska.

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

3 april

 • Kommunikationsstöd uppdaterat med fler språk
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Krislägesavtalet aktiverat

2 april

 • Tillfälligt stopp för omlistning på husläkarmottagningar
 • Begränsningar för närstående i verksamheter för graviditet och födande
Krisstöd för vårdens medarbetare dygnet runt
 • Förtydligande kring smittskyddsanmälan i SmiNet
 • Tillägg i provtagningsindikationen gällande LSS-boenden

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

 

1 april

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

31 mars

Mer renodlade uppdrag för covid-19 vård

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

30 mars

Förtydligande provtagning Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö Socialstyrelsen har meddelat att koderna U07.1 och U07.2 ur ICD-10-SE ska användas för kodning av covid-19 enligt beslut från WHO.

Söndag 29 mars

Förstärkning av Region Stockholms försörjningsorganisation Instruktioner och prioritering för uppskjuten planerad vård

Fredag 27 mars

 • Uppdaterad statistik frånSmittskydd Stockholm

Torsdag 26 mars

 • Region Stockholm påminner vårdgivare att använda hänvisningsstödet för att patienter ska ledas rätt i vården.
 • Uppdaterad instruktion för omhändertagnade av avlidna.
 • Information om tandvård och förlossning finns under "Specialiserad vård" på samlingssidan.
 • Statistik t.o.m 23 mars från Smittskydd Stockholm publicerad

Onsdag 25 mars

 • Uppdaterade versioner av översatt kampanjmaterial
 • Husläkarjourer får reducera verksamheten med fysiska besök

Tisdag 24 mars

 • Förtydliganden av handläggning av personer med luftvägssymtom inom LSS och SÄBO
 • Uppdaterad rekommendation för studerande på sidan för medarbetare
 • Kompletterande information om bedömning av skyddsutrustning
 • Kompletterande information om uppskjuten elektiv vård

Söndag 22 mars

Försvarmakten bygger ett komplett sjukhus vid Älvsjömässan Elektiv vård skjuts upp för att frigöra resurser till arbetet med covid-19 Folktandvården stänger alla utom 10 kliniker

Lördag 21 mars

 • Nya målgruppsanpassade sidor för psykiatrisk vård och specialiserad öppen- och slutenvård, se samlingssidan.
 • Information om beslut om ändringar eller tillägg till avtal gällande distanskontakt - se detaljer för respektive avtal/målgrupp på samlingssidan:

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Fredag 20 mars

 • Uppdaterad rutin vid misstänkta fall - infektionsbakjouren Karolinska sjukhuset Huddinge behöver ej kontaktas, kontakta mottagnade enhet om personen är i behov av slutenvård.
 • Målgruppsanpassad information tillagd på samlingssidan, t.ex för geriatrik, ASIH och SPSV.

Torsdag 19 mars

 • Förändringar gällande tandvård och cancerscreening
Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Onsdag 18 mars

Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Tisdag 17 mars

Information om förlossning och covid-19

Måndag 16 mars

Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Fredag 13 mars

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Slopat tak för digitala besök respektive krav på drop in-tider för vissa vårdgivare - information finns på de berörda avtalssidorna

Torsdag 12 mars

Ny inriktning för hälso- och sjukvården gällande covid-19 Prioritering av skyddsutrustning Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus Förändrad strategi för provtagning

Onsdag 11 mars

 • Ändrad provtagningsindikation: endast baserat på klinisk bild.
  Akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård eller boende i särskilt boende för äldre.
 • Tolkning i talade språk erbjuds endast per telefon för att minska risken för spridning och säkerställa tolkresursen.
 • Första dödsfallet till följd av covid-19.

Tisdag 10 mars

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

Måndag 9 mars

 • Nytt område tillagt där smittspridning pågår: delstaten Tyrolen i Österrike.
 • En tredje indikataion för provtagning tillagd: akut nedre luftvägsinfektion med behov av inläggning oavsett exponering.
 • Uppdaterad: 20 januari 2022

 • Faktagranskad: 9 mars 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson