Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Då Covid-19 är en ny sjukdom har behovet av behandling och rehabilitering utvecklats och skalats upp på kort tid till att i dag involvera många olika vårdformer, utöver de som vårdar den akut sjuka patienten.

De allra flesta genomgår en Covidinfektion utan bestående besvär. Men en viss andel får långvariga symtom som dröjer sig kvar länge, mer är 12 veckor efter insjuknande, så kallad postcovid.

Bilden av sjukdomen är idag fördjupad och vårdprogram för postcovid finns i regionen, samt en vårdkedja för utredning, diagnosticering, behandling och rehabilitering är tillgänglig i befintliga vårflöden. De vårdgivare som ingår i vårdkedjan har tydliga roller och uppdrag men har också uppdraget att samverka runt enskilda patienter.

Vårdkedjan innefattar vårdgivare i primärvården, vårdcentraler/husläkarmottagningar och primärvårdsrehabiliteringen, samt specialiserad vård och specialiserad rehabilitering.

Vårdcentraler och primärvårdsrehab har nyckelroll

Patienter med misstänkt postcovid hänvisas i första hand till vårdcentral och till vårdval primärvårdsrehabilitering. Där ska patienten utredas, diagnostiseras och behandlas. Patienterna ska vid behov erbjudas rehabiliteringsresurser inom primärvården till exempel inom vårdval primärvårdsrehabilitering.

I Primärvårdsrehabiliteringens (se länk nedan) basuppdrag ska det finnas minst tre olika professioner i verksamheten; arbetsterapeuter, dietister och fysioterapeuter. Rehabiliteringen sker på mottagning och/eller i patientens hem. En arbetsterapeut kan hjälpa och ge råd i att träna dagliga aktiviteter och ge förslag på strategier vid minnesproblematik eller hjärntrötthet. Arbetsterapeuten kan även förskriva hjälpmedel så att patienten kan fortsätta vara aktiv i sin vardag. Dietister kan ge råd vid viktuppgång/nedgång om patienten tex har smakförändringar eller svårt att återgå till sina tidigare matvanor och behöver stöd kring mat och ätande. Fysioterapeuter hjälper patienter att lägga upp realistiska mål och att dosera träningen rätt för att minska bakslag. De kan också hjälpa patienten med andningsträning och strategier vid långvariga trötthetsymtom.

En del mottagningar inom vårdval primärvårdsrehab har dessutom neuroteam med kuratorer och logopeder inkluderat i verksamheten. Inom primärvården finns även vårdval logopedi, om patienten till exempel har problem med heshet, och vårdval specialiserad fysioterapi.

Specialiserad rehabilitering vid behov

I de fall primärvårdens behandling- och rehabiliteringsinsatser inte är tillräckliga eller saknar viktiga nyckelkompetenser ska patienten remitteras vidare till specialiserad rehabilitering. Patienter med kvarvarande uttalade neurologiska symtom efter covid-19 kan remitteras till vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering. 

Vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Omfattar rehabilitering i dagvård och slutenvård av vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontaktuppgifter.

Multidisciplinär utredning

Hos vissa patienter med postcovid finns det ett medicinskt behov att träffa multidisciplinära team för utredning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset har uppdrag att bedriva en multidisciplinär mottagning för personer med postcovid.

Primärvårdsrehabilitering - hemrehabilitering och neuroteam

Geografisk områdesindelning inom hemrehabilitering och neuroteam i kommun/stadsdel.

Högspecialiserad rehabiliteringsbedömning för patienter med kognitiv funktionsnedsättning

Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus erbjuder högspecialiserad bedömning av patienter med kognitiv funktionsnedsättning. Remissbedömning görs av specialistläkare som hänvisar till lämplig rehabiliteringsnivå och i förekommande fall kallar till läkarbesök vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Huvuddelen av patienterna genomgår därefter neuropsykologisk testning. I vissa fall kan även läkaren som gör remissbedömningen på kliniken konsultera andra professioner med relevanta kompetenser.

Kunskapen ökar snabbt

Kunskapsutvecklingen sker snabbt och den vetenskapliga aktiviteten är hög. Flera av regionens vårdgivare är med och driver utvecklingen framåt, bland annat genom att delta i forskningsstudier. På nationell nivå samverkar experter för att öka kunskapen. En nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid-19 s.k. NAG inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, arbetar med att ta fram stöd. Därför är det viktigt att du som vårdgivare regelbundet tar del av beslutstöd och riktlinjer regionen tillhandahåller.

Terminologi

Socialstyrelsen rekommenderar att man inom sjukvården använder begreppet postcovid. Tidigare benämningar är Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, långtidscovid, långvariga symtom vid covid19, postinfektiös covid med flera.

Kunskapsstöd

 

  • Uppdaterad: 27 april 2021

  • Faktagranskad: 4 mars 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Malena Jirlow, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen