Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination av personer över 18 år

Primärvaccination

Primärvaccination innebär två doser. Dosintervallet bör vara mellan 4 och 7 veckor från första till andra dosen. För vissa särskilda grupper ingår en extrados i primärvaccinationen.

Påfyllnadsdos

En påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 års ålder, och barn 12-17 år i riskgrupp. 

Fler påfyllnadsdoser rekommenderas till:

 • alla boende på SÄBO för äldre, personer med hemtjänst och/eller med hemsjukvård.
 • alla över 65 år
 • alla över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist
 • alla över 18-64 år med vissa sjukdomar eller tillstånd t.ex. diabetes eller graviditet
 • alla över 18 år med Downs syndrom

Sedan 1 september 2022 erbjuds invånare 18-64 år enligt Folkhälsomyndigheten ytterligare en påfyllnadsdos även om den inte uttryckligen rekommenderas för målgruppen.

Vaccination av personer under 18 år

Friska personer under 18 år ska från 1 november 2022 inte längre vaccineras mot covid-19. Det gäller även de som redan har fått en dos vaccin.

Tidigare fanns en rekommendation om att vaccinera barn och unga mot covid-19. Rekommendationen har tagits bort eftersom barn och unga sällan blir allvarligt sjuka i covid-19. 

För mer information se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination av barn i riskgrupp

De barn som är aktuella för vaccination behandlas till största del på Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Barnet identifieras av behandlande läkare och remitteras för bedömning till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. Därefter kallas barnet till vaccination.  

I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska remiss med önskemål om vaccination skickas till  allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt via växeln på Astrid Lindgrens barnsjukhus med barninfektionskonsulten, vardagar klockan 08.00-16.30.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till infektionsmottagning.

Avgränsningar:

 • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
 • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
 • Ej telefonkonsultationer.
 • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägleds invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning med rätt akutberedskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I följande dokument finns frågor kring och riktlinjer för bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad den 27 januari 2022.

Vaccin mot covid-19

Information och instruktioner om vaccinationen med respektive vaccin, samt rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige:

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Personalvaccinering

Vård- och omsorgspersonal hänvisas i första hand till vaccination på samma sätt som övriga invånare. Om vårdgivare har möjlighet, kan de vaccinera sina medarbetare på arbetsplatsen, förutsatt att de är aktuella för den specifika dosen enligt Folkhälsomyndigheten.

Fråga din närmaste chef om du erbjuds vaccination på arbetsplatsen.

 • Uppdaterad: 19 januari 2023

 • Faktagranskad: 2 november 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, hälso- och sjukvårdsförvaltningen