Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Om provtagning för covid-19 för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen.

Antigentester kan användas för att snabbt identifiera högsmittsamma asymtomatiska patienter vid inläggning inom slutenvård samt vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare.

Patienter med misstanke om covid-19 men utan omedelbart vårdbehov som behöver testas för ställningstagande till eventuell behandling kan erbjudas hemtest.

Regionala rekommendationer för provtagning gällande SARS-CoV2. Uppdaterad den 15 december 2022.

Tabell som visar vilken analysmetod som ska väljas beroende på vårdform. Uppdaterad den 15 december 2022.

Screening av patienter som läggs in för slutenvård där klinisk misstanke på covid-19 inte föreligger. Uppdaterad den 1 april 2022.

SÄBO

För LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden finns även möjlighet till mobil provtagning.

Smittspårning

Medarbetare inom både hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg kan hämta ut provtagningskit på sjukhusens laboratorier vid smittspårning.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

  • Uppdaterad: 16 december 2022

  • Faktagranskad: 26 augusti 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, hälso- och sjukvårdsförvaltningen