Brödsmule-navigation

Region Stockholm arbetar fortlöpande för att säkerställa att nödvändig skyddsutrustning är tillgänglig och används där den bäst behövs med anledning av coronaviruset. Detta görs i samverkan med vårdgivare, myndigheter, andra regioner, leverantörer med flera.

Regional särskild sjukvårdsledning grundar sina beslut om vilken skyddsutrustning som ska användas på Folkhälsomyndighetens dokument ”Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg". Covid-19 sprids enligt Folkhälsomyndigheten genom dropp- och kontaktsmitta och evidensen är god för att basala hygienrutiner förebygger detta. Sammantaget innebär det att basala hygienrutiner, stänkskydd vid risk för stänk mot ansiktet av kroppsvätskor och andningsskydd, vid aerosolbildande moment, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion minimerar risken för vårdrelaterad smitta.

Rekommendationer

Produkter som är av särskild vikt i arbetet med covid-19

Region Stockholm har identifierat att följande produktgrupper är av särskild vikt i arbetet med covid-19. Målet är att stabila lagernivåer ska upprätthållas av dessa produkter och att de ska vara enkla att beställa för de vårdgivare som bäst behöver dem.

  • Visir
  • Skyddsglasögon
  • Andningsskydd FFP3 och andningsskydd FFP2
  • Kirurgiskt munskydd IIR
  • Plastförkläde
  • Undersökningshandske
  • Handsprit
  • Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid

Instruktioner, checklistor och rutiner

Vårdhygien Stockholm arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Här finns vårdhygieniska instruktioner, checklistor och rutiner vid misstänk eller konstaterad covid-19.

Prioritering av skyddsutrustning

Tidigare beslut av RSSL om fördelning av skyddsutrustning gäller inte längre. De flesta produkter inom området kan nu beställas via normala beställningskanaler, till exempel via MediCarriers hemsida.

De produkter som det även fortsättningsvis fördelas via RSSL med hjälp av fördelningsnycklar är operationskläder som operationsrockar och operationsmössor.

Regionfullmäktige har fattat beslut om att alla vårdgivare i egen regi ska ansvara för att hålla ett lokalt lager för skyddsutrustning som ska räcka minst sju dagar.

Daglig samordning och planering

En rad berörda aktörer inom Region Stockholm samlas dagligen för samordning och planering för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och vissa förbrukningsvaror med anledning av covid-19. Ett arbete som anpassas till de beslut om inriktning och hantering av covid-19 som beslutats. Det samordnande arbetet innebär att en hel kedja av moment ses över och effektiviseras – från inköp, inventering och prioriteringar till leveranser.