Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I pandemins alla skeden är det viktigt att du som vårdgivare vidtar åtgärder så att invånarna kan känna sig trygga vid alla typer av vårdkontakter. För riskgrupperna för covid-19 kan extra åtgärder behöva vidtas för att skydda dem från risken för smittspridning.

Trygga patientmöten

Vårdgivare har ansvaret för att anpassa sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna för att minimera risken för smittspridning. Olika vårdverksamheter har olika förutsättningar och behöver göra olika anpassningar. Det kan vara svårt för invånare att förstå varför det kan se olika ut hos olika vårdgivare. Därför är det viktigt att du som vårdgivare berättar vilka bedömningar och anpassningar ni gjort för att undvika oro.

I ett vårdförlopp är ofta flera vårdgivare och andra parter inblandade. Hur dessa samverkar är av stor vikt för patientens upplevelse av vården och känslan av trygghet. När vård skjutits upp med anledning av pandemin kan patienter behöva extra information och stöd.

För att stödja samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm hittar du här länkar om vilket vårdutbud som finns, remittering och hur en trygg vårdövergång skapas.

Basala hygienrutiner och smittspårning förebygger smittspridning

Det är viktigt att vidta åtgärder för att förebygga smittspridning mellan patienter, mellan personal samt mellan patienter och personal. Detta gäller både när inga symtom föreligger och vid misstänkt eller konstaterad covid-infektion hos patienter. Personal med symtom ska aldrig vistas på arbetsplatsen.

Att förebygga smitta i en verksamhet innebär att åtgärder vidtagits för att minimera risken för smittspridning och att smittspårning utförs vid fall av covid-19. Grundläggande för att förhindra smittspridning är att följa basala hygienrutiner.

Personal rekommenderas att använda munskydd och visir under hela arbetspasset. Gäller från 18 januari 2022.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 18 januari 2022.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Anpassning av vårdens lokaler

Vårdens lokaler i alla typer av verksamheter måste anpassas och utnyttjas på rätt sätt för att vara en trygg plats för alla patienter under pandemin:

Att förebygga smittspridning i mottagningsverksamhet

Mottagningar kan anpassa sin verksamhet genom att bland annat använda tidsbokning, e-tjänster och att öka antalet distanskontakter.

Rekommendationer för att bedriva mottagningsverksamhet på ett smittsäkert sätt under pandemin av covid-19.

Vid gruppbehandling inom vård och omsorg samlas individer som kan vara särskilt infektionskänsliga. Smittförebyggande åtgärder behöver därför i dessa sammanhang vara mer långtgående än de rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.

Lokala besöksrestriktioner

Det är varje vårdgivares ansvar att besluta om vilken nivå av restriktioner vid besök som är lämplig i den egna verksamheten. Till stöd finns en regional vägledning för att ta fram lokala rutiner. Den regionala vägledningen tillåter besök till inneliggande patienter, med vissa restriktioner. Vägledningen gäller även öppenvården, exempelvis för den som är medföljande till någon som behöver vård.

Beslut om att det allmänna besöksförbudet upphör att gälla och att en regional vägledning avseende besöksrestriktioner för patienters närstående på vårdinrättningar införs från och med den 5 juli 2021. Uppdaterad 23 december 2021.

Att förebygga smittspridning i slutenvård

Inom den planerade slutenvården finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska risken för att patienter med covid-19 kommer in på avdelningen. För vårdavdelningar där patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 vårdas ska de vårdhygieniska rekommendationerna följas.

Här hittar du en standardformulering för kallelser till elektiv slutenvård med syfte att hindra personer med symtom som överensstämmer med covid-19. Information om provtagning, smittsäkrade vårdlokaler och överföring av patient mellan vårdgivare.

Information till invånare om smittförebyggande åtgärder

Alla kontaktytor som finns mellan vårdgivare och invånare behöver användas för att informera om hur vårdgivaren hanterar situationen kring covid-19 för att dämpa eventuell oro. Kallelser, telefonkontakter, vårdgivares egna webbplatser och 1177 är viktiga platser för information.

Hantera oro och psykisk ohälsa

Oro och krisreaktioner till följd av coronapandemin kan uttrycka sig på många olika sätt och vara både fysiska och psykologiska. Som vårdgivare är det viktigt att du är extra uppmärksam på krisreaktioner hos patienter du träffar.

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

  • Uppdaterad: 27 september 2021

  • Faktagranskad: 25 juni 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Johan Bratt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen