Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I pandemins alla skeden är det viktigt att du som vårdgivare vidtar åtgärder så att invånarna kan känna sig trygga vid alla typer av vårdkontakter. För riskgrupperna för covid-19 kan extra åtgärder behöva vidtas för att skydda dem från risken för smittspridning.

Basala hygienrutiner

Det är viktigt att vidta åtgärder för att förebygga smittspridning mellan patienter, mellan personal samt mellan patienter och personal. Detta gäller både när inga symtom föreligger och vid misstänkt eller konstaterad covid-infektion hos patienter.

Att förebygga smitta i en verksamhet innebär att åtgärder vidtagits för att minimera risken för smittspridning. Grundläggande för att förhindra smittspridning är att följa basala hygienrutiner.

Vid arbetsmoment i vård- och omsorgsmiljö som innebär fysisk kontakt med en patient, ytor eller föremål ska basala hygienrutiner tillämpas. Uppdaterad den 13 december 2021.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 15 mars 2023.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Anpassning av vårdens lokaler

Vårdens lokaler i alla typer av verksamheter måste anpassas och utnyttjas på rätt sätt för att vara en trygg plats för alla patienter under pandemin. Underlätta möjligheterna att hålla avstånd mellan alla personer som vistas i verksamhetens lokaler.

Erbjud handtvätt

Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Det ska också finnas handsprit tillgänglig. Påminn gärna patienterna om handtvätt med affischen ”Tvätta händerna” på flera olika språk.

Informera om skyddsutrustning

Invånare har sett många bilder från vården där personalen använder skyddsutrustning och kan reagera på det. Om en patient verkar orolig är det extra viktigt att beskriva de bedömningar som gjorts om skyddsutrustning och varför det använts.

Rengöring och desinfektion

Säkerställ rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och medicintekniska produkter såväl i behandlings-/undersökningsrum samt väntrum.

Förebygga smittspridning i mottagningen

Många mottagningsverksamheter har i vanliga fall drop-in-tider. De kan vara svåra att genomföra på ett tillräckligt smittminimerande sätt under pandemin och många mottagningar har därför ställt om sin verksamhet.

Bokningsstrategi

Ta hänsyn till riskgrupperna utsatta situation. Det är viktigt att boka in patienterna på ett strategiskt sätt för att minimera risken för smittspridning.

Ett sätt är att boka olika patientgrupper på olika tider för att undvika att blanda patientgrupper med olika behov. En annan strategi är att sprida ut bokningsbara tider över dagen och att säkerställa att det inte är många bokade tider samtidigt. Se till att det är god marginal mellan besökstiderna för att undvika trängsel i väntrum och allmänna utrymmen. Att använda e-tjänster är ett bra sätt att hålla ned administrationen och underlätta mottagningsarbetet när drop-in-mottagning inte kan användas.

Boka tid

Olika typer av e-tjänster kan minska smittorisken och innebär en lättillgänglig kontakt mellan vårdgivare och invånare. Att använda webbtidbokning är ett bra sätt att hålla ned administrationen då många fler besök ska bokas när drop-in-mottagning inte kan användas.

Om webbtidbok via e-tjänst på 1177.se. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Mottagningar som inte har webbtidbok bör ändå kunna hantera beställning av tid och av- och ombokning. Det gör man genom att vara ansluten till e-tjänsterna på 1177 och erbjuda någon/några ärendetyper.

Distanskontakter

Vårdgivaren ska kunna göra sina bedömningar utifrån sin kunskap om vilken kanal, fysisk eller digital, som ger tillräcklig information för att man ska kunna fatta ett välgrundat beslut i varje enskilt patientfall. Invånarens önskemål ska också tas med i beräkningen. Det kan alltså vara olika bedömningar från fall till fall.

Här hittar du information om digifysisk vård samt regler och riktlinjer för digitalisering.

Gruppbehandlingar

Vid gruppbehandling inom vård och omsorg samlas individer som kan vara särskilt infektionskänsliga. Smittförebyggande åtgärder behöver därför i dessa sammanhang vara mer långtgående än de rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.

Vid gruppbehandling inom vård och omsorg samlas individer som kan vara särskilt infektionskänsliga. Smittförebyggande åtgärder behöver därför i dessa sammanhang vara mer långtgående än de rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.

Lokala besöksrekommendationer

Vägledning avseende besöksrekommendationer för patienters närstående på vårdinrättningar:

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Information till invånare

Alla kontaktytor som finns mellan vårdgivare och invånare behöver användas för att informera om hur vårdgivaren hanterar situationen kring covid-19 för att dämpa eventuell oro. Kallelser, telefonkontakter, vårdgivares egna webbplatser och 1177 är viktiga platser för information.

Kontakter före besök

I ett vårdförlopp sker den första kontakten ofta via 1177.se, 1177 telefon eller vid telefonkontakt med vårdgivare. Den första kontakten är extra viktig för att få patienter att känna sig trygga med de råd den får och att de söker den vård de blir rekommenderade. Vid den första kontakten finns möjlighet för vårdgivare att informera om hur mottagningen anpassat sin verksamhet för att minska risken för smittspridning och förbereda patienten inför mottagningsbesök.

Vårdgivare med listade patienter uppmanas att aktivt kontakta listade personer inom riskgrupperna för att säkerställa att de söker vård vid behov och att de deltar i hälsoförebyggande åtgärder som vaccinering.

Kallelse

Informera gärna om mottagningens anpassningar för att minska risken för smittspridning under pandemin. Till exempel:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. 

Telefonkontakt

När invånare ringer angående hälsoproblem och får en tid på mottagningen är det bra att informera om de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen, vilka regler som gäller i väntrummen och kontrollera om det finns några frågor eller oro inför besöket.

När patienten väntar på att komma fram är också ett bra informationstillfälle. Använd gärna ett meddelande av typen:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. 

Vårdgivares egen webbplats

De flesta vårdgivare har en egen webbplats och det är viktigt att informera där om hur mottagningen påverkats av pandemin och vad det innebär för olika typer av besök och behandlingar.

Kontaktkort på 1177

Den vanligaste vägen när invånare söker vård är via 1177.se eller 1177 per telefon. Alla vårdgivare i Region Stockholm har ett kontaktkort på 1177. Där kan man lägga in information om hur mottagningen har förändrat sin verksamhet med anledning av pandemin.

Det är vårdgivarens EK-administratör som ändrar informationen i EK. För vårdgivare som saknar EK-administratör finns information om hur uppgifter kan ändras här:

Hantera oro och psykisk ohälsa

Oro och krisreaktioner till följd av coronapandemin kan uttrycka sig på många olika sätt och vara både fysiska och psykologiska. Som vårdgivare är det viktigt att du är uppmärksam på krisreaktioner hos patienter du träffar.

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

  • Uppdaterad: 7 februari 2023

  • Faktagranskad: 25 juni 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johan Bratt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen