Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under pandemins mest intensiva skede sökte färre invånare vård än vanligt på grund av oro för smittspridning, av hänsyn för att vården var belastad av pandemin eller av andra skäl. När hälso- och sjukvården nu lämnat krisläget är det viktigt att alla vårdgivare vidtar åtgärder så att invånarna kan känna sig trygga i kontakten med vården. Detta gäller vid alla typer av vårdkontakter under hela vårdförloppet. För riskgrupperna för covid-19 kan extra åtgärder behöva vidtas för att skydda dem från risken för smittspridning som till exempel vid vaccinering.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Kontakter före besök

I ett vårdförlopp sker den första kontakten ofta via 1177.se, 1177 telefon eller vid telefonkontakt med vårdgivare. Den första kontakten är extra viktig för att få patienter att känna sig trygga med de råd den får och att de söker den vård de blir rekommenderade. Vid den första kontakten finns möjlighet för vårdgivare att informera om hur mottagningen anpassat sin verksamhet för att minska risken för smittspridning och förbereda patienten inför mottagningsbesök.

Vårdgivare med listade patienter uppmanas också att aktivt kontakta listade personer inom riskgrupperna för att säkerställa att de söker vård vid behov och att de deltar i hälsoförebyggande åtgärder som vaccinering.

Skapa trygg miljö vid vårdkontakt

Du som vårdgivare avgör själv hur mottagningen ska organiseras för att minimera risken för smittspridning utifrån de lokala förutsättningarna. Olika vårdverksamheter har olika förutsättningar och behöver göra olika anpassningar. Det kan det vara svårt för patienterna att förstå varför det kan se olika ut hos olika vårdgivare. Därför är det viktigt att du som vårdgivare kommunicerar om de bedömningar och anpassningar ni gjort för att undvika oro.

Vid vårdbesöket kan vårdgivaren på många olika sätt få patienten att känna sig trygg. Det handlar om hur lokalerna är anpassade, information på skyltar och anslagstavlor, bemötandet och kvaliteten på eventuella distanskontakter. 

Skapa trygghet vid samverkan

I ett vårdförlopp är ofta flera vårdgivare och andra parter inblandade. Hur dessa samverkar är av stor vikt för patientens upplevelse av vården och känslan av trygghet. När vård skjutits upp med anledning av pandemin kan patienter behöva extra information och stöd.

Mottagningsverksamhet

Information om tidsbokning, e-tjänster och distanskontakter:

Slutenvård

Information om hur du som vårdgivare kan vidta åtgärder för att minska risken för att patienter med covid-19 kommer in på avdelningen.

Slutenvård

Här hittar du en standardformulering för kallelser till elektiv slutenvård med syfte att hindra personer med symtom som överensstämmer med covid-19. Information om provtagning, smittsäkrade vårdlokaler och överföring av patient mellan vårdgivare.

Vårdgivares information till invånare

Vilken information som bör förmedlas var och när, från vårdgivare till patienter/invånare. Till exemepel på kallelsen, via telefon och på webbplatser:

Vårdens lokaler

Hur behöver vårdlokaler anpassas och utnyttjas för att kunna vara en trygg plats för patienter under pandemin:

Hantera oro och psykisk ohälsa

Oro och krisreaktioner till följd av coronapandemin kan uttrycka sig på många olika sätt och vara både fysiska och psykologiska. Som vårdgivare är det viktigt att du är extra uppmärksam på krisreaktioner hos patienter du träffar.

Så kan du som vårdgivare bemöta oro

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

Personal

Vårdhygieniska rekommendationer för personal vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård under covid-19-pandemin.