Brödsmule-navigation

Analyser visar att invånare söker mindre vård än vanligt under pandemin av oro för smittspridning, av hänsyn för att vården har högt tryck på grund av pandemin eller av andra skäl. Det finns en stor risk för att detta kan leda till ökad ohälsa hos invånarna både på kort och lång sikt. 

Det är därför extra viktigt att alla vårdgivare vidtar åtgärder som ger förutsättningar för att invånarna ska kunna känna sig trygga i kontakten med vården. Detta gäller vid alla typer av vårdkontakter under hela vårdförloppet. För riskgrupperna för covid-19 kan extra åtgärder behöva vidtas för att skydda dem från risken för smittspridning. Inför att riskgrupperna kallas till vård bör den medicinska nyttan vägas mot risken för att bli smittad av covid-19.  Elektiv vård kan i vissa fall genomföras inom riskgrupperna efter beslut av ansvarig läkare utifrån en noggrann värdering av smittrisken i förhållande till den medicinsk nyttan för individen och riskerna med att skjuta upp åtgärden.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Kontakter före besök

I ett vårdförlopp sker den första kontakten ofta via 1177.se, 1177 telefon eller vid telefonkontakt med vårdgivare. Den första kontakten är extra viktig för att få patienter att känna sig trygga med de råd den får och att de söker den vård de blir rekommenderade. Vid den första kontakten finns möjlighet för vårdgivare att informera om hur mottagningen anpassat sin verksamhet för att minska risken för smittspridning och förbereda patienten inför mottagningsbesök.

För vårdgivare som planerar att kalla riskgrupper för elektiv eller förebyggande vård behöver ansvarig läkare gjort en noggrann värdering av smittrisken i förhållande till den medicinsk nyttan för individen och riskerna med att skjuta upp åtgärden.

Vårdgivare med listade patienter uppmanas också att aktivt kontakta listade personer inom riskgrupperna för att säkerställa att de söker vård vid behov och att de deltar i hälsoförebyggande åtgärder som vaccinering.

Skapa trygg miljö vid vårdkontakt

Du som vårdgivare avgör själv hur mottagningen ska organiseras för att minimera risken för smittspridning utifrån de lokala förutsättningarna. Olika vårdverksamheter har olika förutsättningar och gör därför olika anpassningar. Det kan det vara svårt för patienterna att förstå varför det kan ser olika ut hos olika vårdgivare. Därför är det viktigt att du som vårdgivare kommunicerar om de bedömningar och anpassningar ni gjort så att patienters oro kan dämpas.

Vid vårdbesöket kan vårdgivaren på många olika sätt få patienten att känna sig trygg. Det handlar om hur lokalerna är anpassade, information på skyltar och anslagstavlor, bemötandet och kvaliteten på eventuella distanskontakter. 

Skapa trygghet vid samverkan

I ett vårdförlopp är ofta flera vårdgivare och andra parter inblandade. Hur dessa samverkar är av stor vikt för patientens upplevelse av vården och känslan av trygghet. När vård skjutits upp med anledning av pandemin kan patienter behöva extra information och stöd.

Mottagningsverksamhet

Information om tidsbokning, e-tjänster och distanskontakter:

Vårdgivares information till invånare

Vilken information som bör förmedlas var och när, från vårdgivare till patienter/invånare. Till exemepel på kallelsen, via telefon och på webbplatser:

Vårdens lokaler

Hur behöver vårdlokaler anpassas och utnyttjas för att kunna vara en trygg plats för patienter under pandemin:

Hantera oro och psykisk ohälsa

Oro och krisreaktioner till följd av coronapandemin kan uttrycka sig på många olika sätt och vara både fysiska och psykologiska. Som vårdgivare är det viktigt att du är extra uppmärksam på krisreaktioner hos patienter du träffar.

Personal

Vårdhygieniska rekommendationer för personal vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård under covid-19-pandemin.