Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlingar och andra insatser som genomförs i grupp kan fortsätta bedrivas om den medicinska nyttan är hög och då de kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) framkommer att alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Behandlingar och andra insatser som genomförs i grupp kan fortsätta bedrivas om de har hög medicinsk nytta och i de fall de kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift. Vårdgivare bedömer om en behandling eller insats är av hög medicinsk nytta.

Antalet personer som får delta i en gruppaktivitet är inte specificerat men antalet bör vara så litet som möjligt. Lämplig gruppstorlek beror på kapacitet i väntrum, storlek på grupprum och andra praktiska omständigheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrift. Som inom all hälso- och sjukvård är det viktigt att säkerställa att vare sig patienter eller vårdpersonal med symtom som vid covid-19 exponerar andra för smitta.

Folkhälsomyndighetens föreskrift omfattar följande allmänna råd om åtgärder som även kan tillämpas vid gruppbehandling och andra sammankomster där normalt många personer samlas i samma rum:

 • Sätt upp information till patienter och andra besökare
 • Säkerställ att ingen med symtom som vid covid-19 deltar
 • Markera avstånd på golvet där det kan bli köbildning
 • Undvik trängsel genom till exempel anpassad möblering
 • Använd digitala möten när det är möjligt
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten
 • Ha tillgång till handsprit
 • Undvik att flera personer samlas på liten yta

Vårdgivare som är osäkra på vad som gäller för den egna verksamheten uppmanas att samråda med sin avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • Uppdaterad: 1 oktober 2021

 • Faktagranskad: 1 oktober 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Anna Hammarin, Smittskydd Stockholm