Till start

Vårdgivarguiden

I de fall slutenvården är planerad (elektiv) kan du som vårdgivare vidta åtgärder för att minska risken för att patienter med covid-19 kommer in på avdelningen. Vid övrig slutenvård är det svårare att förhindra, men det finns flera åtgärder som kan minska risken för smittspridning.

Kallelse till elektiv slutenvård

Smittskydd Stockholm har tagit fram en standardformulering för kallelser med syfte att hindra personer med symtom som överensstämmer med covid-19 från att komma till bokad vård. Formuleringen behöver finnas med på alla kallelser och kan gärna kompletteras med ytterligare information från vårdgivaren om utrymme finns.

Standardformuleringen är följande:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och i stället kontakta oss. Samma sak gäller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats för covid-19.

Om du har behov av att ha en anhörig/närstående närvarande vid vårdbesöket förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma till besöket utan symtom.

Patienter ska erbjudas ny tid

Patienter som uteblir på grund av symtom som feber, hosta, snuva, halsont eller att de inte varit friska i mer än 48 timmar ska erbjudas ny tid efter bedömning av smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Uteblivandeavgift ska i dessa fall inte begäras.

Om provtagning

Allmän screening för covid-19 inför inskrivning rekommenderas inte. När en patient skrivs in på en slutenvårdsavdelning är det viktigt att ta reda på om personen har symtom som kan vara tecken på covid-19 och i så fall genomföra provtagning. När en patient provtas ska du som vårdgivare samtidigt planera för hantering av provsvaret. Tänk på att det finns en risk att prov kan vara negativt i början av sjukdomsförloppet. Provet kan även vara positivt en tid efter genomgången infektion även om personen inte längre är smittsam. 

Det är också viktigt att komma ihåg att covid-19 också kan förekomma utan tydliga symtom. Bästa skyddet är därför att alltid följa korrekta vårdhygieniska rutiner.

Om patienten kommer med misstänkta symtom på covid-19 och vården inte kan anstå, följ arbetssättet som beskrivs i dokumentet ”Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom”.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 15 juli 2021.

Att minska smittorisken i vårdlokaler

Säkerställ att fysisk distansering är möjlig som till exempel att avståndet mellan sittplatser, britsar och sängplatser är tillräckligt. Ta bort tidningar eller annat som tillhandahålls av verksamheten och som hanteras av flera personer. Säkerställ att det finns tillgång till handdesinfektion för patienter och anhöriga/närstående.

Det är viktigt att alltid följa de rekommenderade rutinerna för rengöring och desinfektion av ytor och medicintekniska produkter.

Överföring av patient mellan vårdgivare

Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har beslutat att patienter inte behöver vara provtagna för covid-19 innan de förs över från en vårdgivare till en annan eller inför öppenvårdsbesök. Mottagande vårdgivare kan alltså inte ställa krav på provtagning för covid-19 av asymtomatiska patienter inför övertagning eller öppenvårdsbesök, utan följa:

  • Korrekta vårdhygieniska rutiner
  • Riktlinjer för provtagning av patienter med symtom på covid-19
  • Särskilda rutiner vid inflyttning i särskilt boende, SÄBO

Relaterad information

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 20 september 2021

  • Faktagranskad: 13 augusti 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Johan Bratt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen