Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rätt till sjukresor för patienter i riskgrupper

Patienter som tillhör någon av riskgrupperna listade nedan, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling, , vilket även inkluderar sjukresa i samband med vaccination mot covid-19.

Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning, det räcker med att patienten tillhör någon av de angivna riskgrupperna och ska vaccineras eller få vård via en regionfinansierad vårdenhet. Det är du som ger vård som är tillståndsgivare.
Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.

Beslutet är taget är Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, och gäller tills nytt beslut fattas.

De riskgrupper som detta beslut gäller är:

 • Ålder 7o år och däröver
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 4o och däröver)
 • Neurologisk sjukdom med svår funktionsförlust framför allt sådan som påverkar andningsfunktionen
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Vårdhygieniska rutiner vid transport

Hygienrutiner vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans. Uppdaterad version 9 juli 2021.

Remittering och flytt av patienter

Det pågående utbrottet av covid-19 ökar belastningen på vården och ställer krav på god samordning mellan olika vårdgivare. Samtidigt krävs stor flexibilitet, då läget snabbt kan förändras.

När patienter ska flyttas mellan vårdgivare ska i första hand normala funktioner och kontaktvägar användas, detta gäller inte minst IVA, akutsjukhus och geriatrik. Lokala rutiner hos respektive sjukhus/vårdgivare ska följas. Samråd med mottagande enhet är av största betydelse.

Regionövergripande koordinering

För att stötta vårdgivarna finns vårdplatskoordinatorer som arbetar regionövergripande med att samordna covid-19-vården. Detta som komplement till den samordning som sker via chefläkarna.

Rutin för överföring av stockholmare i behov av slutenvård på hemsjukhuset

För personer hemmahörande i Region Stockholm som blir sjuka under vistelse i annan region, som behöver slutenvård på hemsjukhuset, och ska transporteras till Region Stockholm gäller följande rutin:

Region i behov av hjälp kontaktar mottagande sjukhus i Stockholm och beställer transport av SOS-Alarm som koordinerar transporten i enlighet med normala rutiner. Skulle regionen möta mottagandeproblem från enskilt sjukhus som har hög belastning, kontaktas Region Stockholms TiB som lyfter begäran till Region Stockholms vårdplatskoordinator för att hitta en ledig vårdplats på ett annat av Region Stockholms sjukhus.

 

Utökad transportresurs

En resurs för transport mellan vårdinrättningar eller till och från hemmet av liggande, sittande eller rullstolsbunden person med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta som är utan vårdbehov.

Liggande transport

Har möjlighet att behandla med O2 upp till 4L/min.

Sittande transport

Kan vid behov samtidigt transportera flera personer med konstaterad covid-19.

Kan ta person med egen rullstol.

Beställning

Transport beställs via ordinarie vårdtransportbeställning.

Relaterad information

 

 • Uppdaterad: 22 januari 2021

 • Faktagranskad: 9 april 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund