Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 under pågående pandemi

Målet med regionens vaccinationsarbete är att alla invånaresom är 18 år eller äldre ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 och att de med störst behov prioriteras först. Syftet med vaccinationerna är i första hand att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället.

Aktuella vaccin

Smittskyddsåtgärder

Med anledning av pandemin har samtliga vårdgivare ansvar för att göra allt de kan för att minimera risken för smittspridning i samband med vaccinationerna och för att invånarna ska känna sig trygga när de vill vaccinera sig. Lokala anpassningar samt erbjudande om tidsbokning för vaccination kommer att behövas för att undvika trängsel. Det är särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot covid-19 hos personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal under pandemin för att skydda personer som riskerar svår sjukdom.

Prioriteringar

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Sjukresor

Patienter som tillhör vissa riskgrupper, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling, vilket även inkluderar sjukresa i samband med vaccination mot covid-19. Läs mer om vilka riskgrupper som ingår samt om bokning av sjukresor:

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.  Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

  • Uppdaterad: 29 januari 2021

  • Faktagranskad: 15 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen