Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 under pågående pandemi

Målet med regionens vaccinationsarbete är att alla invånare ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 och att de med störst behov prioriteras först. Syftet med vaccinationerna är i första hand att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället.

Smittskyddsåtgärder

Med anledning av pandemin har samtliga vårdgivare ansvar för att göra allt de kan för att minimera risken för smittspridning i samband med vaccinationerna och för att invånarna ska känna sig trygga när de vill vaccinera sig. Lokala anpassningar samt erbjudande om tidsbokning för vaccination kommer att behövas för att undvika trängsel. Det är särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot covid-19 hos personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal under pandemin för att skydda personer som riskerar svår sjukdom.

Prioriteringar

Regionens prioriteringar bygger på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och delredovisning av nationell plan för vaccination mot covid-19 (se nedan). Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, vilket bedöms vara personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Ett indirekt skydd för personer som bor på särskilda boenden för äldre kan också uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer i dessa riskgrupper. Även tidig vaccination av nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp, kan ge ett indirekt skydd. Prioriteringsgrupperna kan komma att ytterligare specificeras.

Fas 1, Prioriteringsgrupper

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2, Prioriteringsgrupper

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3, Prioriteringsgrupper

 • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4, Prioriteringsgrupper

 • Övriga personer 18–69 år

Erbjudande till vaccination och prioriteringsordningen i regionen kommer att regleras utifrån ovan prioriteringar och tillgång till vaccin. Regionen vaccinerar så säkert och snabbt som möjligt. Det gör att vaccinationen av de olika prioriterade grupperna kommer att delvis ske överlappande. Folkhälsomyndigheten har möjliggjort så att viss personalvaccinering i regionerna kan ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras. Läs mer på:

Det är obligatoriskt för alla som utför vaccinationer att registrera varje vaccinationstillfälle i rapporterings- och journalsystemet Vaccinera inom sju dagar.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Sjukresor

Patienter som tillhör vissa riskgrupper, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling, vilket även inkluderar sjukresa i samband med vaccination mot covid-19. Läs mer om vilka riskgrupper som ingår samt om bokning av sjukresor:

 • Uppdaterad: 14 januari 2021
 • Faktagranskad: 15 december 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen