Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tillgången på vaccin avgör när vaccinationen av olika målgrupper kan starta och med vilken takt vaccinering av länets invånare kan genomföras. Planerna anpassas kontinuerligt utifrån vaccinleveranser och Folkhälsomymdighetens rekommendationer.

Förutsättningar för en effektiv och systematisk vaccinverksamhet

 • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är regionen som ger signal till vaccinatörer när vaccinering av nästa målgrupp är aktuell.
 • Med hänsyn till dosintervall och vaccintillgång vaccineras i praktiken flera prioriterade målgrupper parallellt både inom och mellan faserna.
 • Alla vaccinatörer ska förbereda och planera fortlöpande utifrån vaccintillgång för att klara att både öka kapaciteten med kort varsel och bromsa om vaccintillgång eller rekommendationer ändras.
 • Alla vaccinatörer har ansvar för att personalen har aktuell information om vad som gäller för att kunna genomföra vaccineringen korrekt och ge relevant information till invånare som tar kontakt.
 • Varken invånare eller vaccinatörer kan välja mellan godkända vaccin. Varje vaccinering bidrar till att minska risken för allvarlig sjukdom och på sikt smittspridningen i hela samhället.
 • Vaccination ska i första hand ske på bokade tider och genomföras på ett smittsäkert sätt.
 • Den vaccinatör som ger dos 1 är ansvarig för att personen också får dos 2. Annan vaccinatör kan genomföra själva vaccinationen i de fall invånaren exempelvis har flyttat.
 • För att ge bästa möjliga skydd erbjuds dos 2 enligt rekommenderade dosintervall. Individuella önskemål om tidigareläggande av dos 2 kan inte tillgodoses.

Översikt och detaljerad beskrivning av respektive målgrupp

Vaccintillgången är styrande för genomförandet av vaccination inom samtliga målgrupper. Tabellen ger en översikt med länkar till mer detaljerad beskrivning av vad som gäller för respektive målgrupp.

Målgrupper Vaccinatör Genomförande
Fas 1
Inleddes i december 2020. Alla invånare i fas 1 har erbjudits en första dos. Andra dosen ges parallellt med andra faser.
   
Läkarorganisation vid SÄBO i samarbete med sjuksköterskor på SÄBO Uppsökande verksamhet
ASiH avancerad hemsjukvård ASiH-personal frågar och erbjuder vaccination i hemmet.
Vårdcentral Erbjuds vaccination i hemmet alternativt på mottagning
Vårdcentral Erbjuds vaccination i hemmet alternativt på mottagning
Vårdcentral Erbjuds vaccination i hemmet alternativt på mottagning
Vårdcentral Vårdcentralens personal kontaktar och erbjuder vaccination i hemmet alternativt på mottagning.

Fas 1 och 2.

SLSO, TioHundra samt upphandlad leverantör.

Arbetsgivaren informerar sin personal.

Fas 1 och 2.

Organiseras av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren informerar sin personal.

Fas 1 och 2.

Organiseras av arbetsgivaren

Arbetsgivaren informerar sin personal

Fas 2
Fas två inleddes i mitten av mars. Andra dosen ges parallellt med andra faser.

 

 

Vårdcentral med listningsansvar
Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm.

Invånarna kan boka tid:

- per telefon eller digitalt på den vårdcentral där de är listade*

. digitalt via appen Alltid öppet för tid på en vaccinationsmottagning

Vårdcentral med listningsansvar Regionen och länets kommuner samarbetar för att uppmärksamma berörda personer. De uppmanas ringa till sin vårdcentral.

- personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation  och deras hushållskontakter

- personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus

Sjukhusen identifierar och kallar berörda patienter. I kallelsen finns information om hur hushållskontakter ska gå tillväga för att vaccineras.

Fas 1 och 2.

SLSO, TioHundra samt upphandlad leverantör.

Arbetsgivaren informerar sin personal.

Fas 1 och 2.

 

Organiseras av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren informerar sin personal.

Fas 1 och 2

Organiseras av arbetsgivaren

Arbetsgivaren informerar sin personal

Fas 3
Fasen inleddes i april 2021. Andra dosen ges parallellt med andra faser.

 

 


Olika beroende på vilken målgrupp respektive individ tillhör.

Ingår i befintliga vaccinationsspår, utifrån ålder och individuella riskfaktorer. Det vill säga i fas 3 och 4. Vaccineras som privatperson.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

 

 

 

 

 

Karolinska universitetssjukhuset

Invånarna bokar tid digitalt via appen Alltid öppet eller per telefon via Telefonbokningstjänsten 1177.

 

 

 

Akutsjukhusets specialistmottagning identifierar berörda patienter

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Invånarna bokar tid digitalt via appen Alltid öppet eller per telefon via Telefonbokningstjänsten 1177.

 

Vårdcentral

 

 

 

 

Vårdcentral

 

 

 

 

Karolinska universitetssjukhuset

Invånarna bokar tid via telefon eller digitalt på den vårdcentral där de är listade*

 

 

Barnmorskemottagningar identifierar gravida med riskfaktor och uppmanar dem att kontakta sin vårdcentral för att boka tid.

 

Akutsjukhusets specialistmottagning identifierar berörda patienter

Vaccinationsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Berörd kontaktas av Karolinska universitetssjukhuset för att boka en tid för vaccination.

Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

 

Vaccinatörer m.fl.

Pågår.

Fas 4
Fasen inleddes i maj 2021. Andra dosen ges löpande under samma fas.

 

 


 

Olika beroende på vilken målgrupp respektive individ tillhör.

Ingår i befintliga vaccinationsspår, utifrån ålder och individuella riskfaktorer. Det vill säga i fas 3 och 4. Vaccineras som privatperson.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Invånaren bokar själv via appen Alltid öppet eller via en kompletterande telefonbokning.

Invånare 16–17 år som inte ingår i tidigare faser

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Invånaren bokar själv eller med hjälp av vårdnadshavare via appen Alltid öppet eller via en kompletterande telefonbokning.

* Personer som inte är listade på någon vårdcentral kan kontakta valfri vårdcentral.

Om vaccination av personal

 • Uppdaterad: 3 augusti 2021

 • Faktagranskad: 15 december 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen