Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Genom att vaccinera dig gör du en betydelsefull insats

Du som medarbetare har ett betydelsefullt uppdrag som tar hand om personer som behöver vård och omsorg. Det innebär även att du kan smittas av covid-19 i ditt arbete och att du själv kan smitta personer du möter på jobbet.

Genom att vaccinera dig så gör du en betydelsefull insats för att undvika att du själv, din familj och de du vårdar ska bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Vaccin är även ett viktigt verktyg för att bromsa spridningen av viruset i samhället. Det är därför viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Prioritering

Region Stockholm följer den prioriteringsordning för vaccination som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. De äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp erbjuds vaccination först tillsammans med medarbetare som tar hand om dem. Det är alltså innehållet i vården som prioriteras, inte om medarbetaren arbetar för en regionägd vårdgivare eller hos en privat vårdgivare. Vaccination pågår av flera målgrupper parallellt.

Förtydligande gällande personal som prioriteras för vaccination

Vaccination mot covid-19 för personal inom vård och omsorg pausades i två steg under mars på grund av kraftigt minskad tillgång på vaccin än vad som var beräknat. Inför att personalvaccinationen startade igen vecka 17 så gick Folkhälsomyndigheten ut med ett förtydligande till regionerna gällande vilken personal som ska prioriteras för vaccination. Det är vårdpersonal som primärt arbetar med patienter som ingår i fas 1 och 2 regelbundet och under längre tidsperioder som prioriteras för vaccination. Inhyrd personal, nyanställda och sommarvikarier ska erbjudas vaccination utifrån samma kriterier som fastanställda. 

Medarbetare i kommunal vård och omsorg

Personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar nära personer som tillhör  tillhör riskgrupperna 1 och 2 är prioriterade för vaccination mot covid-19. Dos 1 ges nu via Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)  på Sabbatsbergs och Södertäljes vaccinationsmottagningar. Undantag är medarbetare som arbetar i Norrtälje kommun som erbjuds vaccination via TioHundra i Norrtälje med en lokal bokningsfunktion.

Medarbetare som fick dos 1 innan personalvaccinationen pausades kommer att få dos 2 av den upphandlade leverantören Vaccin Direkt.

Alla medarbetare får information gällande bokning av sin arbetsgivare. 

Medarbetare som primärt arbetar nära riskpatienter i fas 1

Hälso- och sjukvårdspersonal som ofta och under längre tidsperioder arbetar nära riskpatienter prioriteras för vaccination mot covid-19. Det vill säga medarbetare inom basal hemsjukvård, geriatrik, Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och slutenvårdsrehabilitering för personer i fas 1 och 2 utanför akutsjukhusen. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) utför vaccinationerna på Sabbatsbergs och Södertäljes vaccinationsmottagningar. 

Alla medarbetare får information gällande bokning av sin arbetsgivare. 

Medarbetare inom somatisk slutenvård vid akutsjukhus

Vårdpersonal vid somatiska slutenvårdsavdelningar som dagligen deltar i omvårdnad av, eller har motsvarande tät och långvarig kontakt med patienter som ingår i fas 1 och 2 prioriteras för vaccination. Medarbetarna får vaccinationserbjudandet från sin arbetsgivare.

Vaccinationerna utförs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) på Sabbatsberg och Södertäljes vaccinationsmottagningar samt på Karolinska Solna och Karolinska Huddinge. Undantag är Danderyds sjukhus som vaccinerar sin egen personal samt Norrtälje sjukhus som erbjuds vaccination av Vårdbolaget TioHundra.  

Alla medarbetare får information gällande bokning av sin arbetsgivare.

Övriga medarbetare

I nuläget finns inte resterande hälso- och sjukvårdspersonal med i någon prioriterad fas i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. I Stockholms län påbörjades  vaccination i fas 4 under vecka 18 och möjligheten att boka tid för vaccination kommer successivt att öppnas upp för allt fler åldersgrupper. Därmed hänvisas resterande personal inom hälso- och sjukvården och tandvården att vaccinera sig i övriga befintliga vaccinationsspår, utifrån ålder och/eller individuella riskfaktorer. Medarbetarna bokar in sin tid för vaccination själva som privatpersoner.

Det gäller för medarbetare som fått dos 1

Alla medarbetare som har fått en första dos covid-19 vaccin ska invänta information från sin arbetsgivare gällande den andra dosen.

Personer som fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin

Personer som är födda 1957 och senare som har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin erbjuds ett MRNA-vaccin som PfizerBiontech eller Moderna som dos 2. Den andra dosen ges 12–15 veckor efter den första. Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddet är likvärdigt som för de som får två doser av samma sorts vaccin. För personal som fyller 65 år 2021 eller är äldre så ges den andra dosen av Astra Zenecas vaccin 12 veckor efter den första.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer är det tillåtet för personer som är födda 1957 och senare som har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin att välja det även för dos 2. Vaccinet är godkänt av Läkemedelsverket för personer över 18 år. Om en person har fått Astra Zenecas vaccin som första dos och uttryckligen önskar samma vaccin vid andra dosen så är det tillåtet. Den andra dosen ges då 12 veckor efter den första.

Personer som fått dos 1 av PfizerBiontech eller Moderna

Personer som fick PfizerBiontech eller Moderna covid-19-vaccin som första dos får sin andra dos enligt gällande rekommenderat vaccinationsintervall, det vill säga cirka 6 veckor efter den första dosen.

Information för chefer

Vaccinera inte hela personalgruppen samtidigt

Vaccinet kan ge biverkningar i form av feber och förkylningssymtom. Då måste medarbetaren stanna hemma och testa sig enligt de gällande rekommendationer. Det går inte att ta för givet att förkylningssymtom och feber är en vaccinbiverkan. Det kan finnas en risk för att personen har smittats av covid-19 innan vaccinationen.

Tänk därför på att vaccination av personalen kan påverka schemaläggningen. Vaccinera inte hela personalgruppen samtidigt, utan dela upp gruppen.

Chefsstöd om vaccination mot covid-19

Här samlas stödmaterial som du som chef kan använda i dialog med dina medarbetare när de erbjuds vaccination, samt information som medarbetare behöver veta efter sin vaccination. 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 för medarbetare i kommunal vård och omsorg

Ett stöd till chefer som kan användas i dialog med medarbetare.

Vaccination mot covid-19 för dig som medarbetare

Pdf att ladda ner eller skriva ut för att ge till medarbetare som erbjuds vaccination.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Den svenska hälsodeklarationen är uppdaterad 6 maj. Övriga språk uppdateras senare.

När du som medarbetare är vaccinerad mot covid-19

Pdf att ladda ner eller skriva ut för att ge till medarbetare efter sin vaccination.

Informationsblad om vaccination mot covid-19 på flera språk

Informationsbladet finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

Frågor och svar

 

  • Uppdaterad: 7 maj 2021

  • Faktagranskad: 11 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen