Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övergripande om vaccinationsarbetet

Målet med regionens vaccinationsarbete är att alla invånare som är födda 2005 eller äldre ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 och att de med störst behov prioriteras först. Syftet med vaccinationerna är i första hand att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Vaccinationen är kostnadsfri för alla målgrupper.

Jämlika vaccinationer

Alla invånare ska kunna ta del av vaccinationserbjudandet. Det innebär bland annat att vaccinatören ska använda tolk när det finns behov av det och göra andra anpassningar när det behövs för att kunna genomföra vaccinationen. 

Checklista för genomförande av vaccination

Det är viktigt att ni som vaccinatörer genomför vaccinationen på korrekt sätt, kommunicerar rätt information till invånaren och registrerar vaccinationen varje dag. På länken nedan kan en checklista laddas ner och skrivas ut. I checklistan finns alla steg som en vaccinatör ska genomföra inför, under och efter vaccination av invånare.

Uppdaterad den 6 augusti 2021.

Anpassad vaccinationskapacitet

I takt med att fler invånare är fullvaccinerade anpassas antalet vaccinationsmottagningar och deras kapacitet löpande under hösten. Flertalet vaccinationsmottagningar kommer att fortsätta sin verksamhet men de kommer att anpassa sin kapacitet.

Den 31 oktober stänger vaccinationsmottagningen i Järfälla Viksjö kyrka. Sedan tidigare har även vaccinationsmottagningarna vid Sophiahemmet, Tyresö, Zinkensdamms IP, Märsta, Fållan på Slakthusområdet, Sabbatsbergs sjukhus, Filadelfiakyrkan och på Nygatan 18 i Södertälje stängt.

Bokning för vaccination mot covid-19 vid Storvretens vårdcentral och Capio vårdcentral Nynäshamn görs från den 31 oktober via mottagningens egna bokningssystem.

För aktuellt utbud se 1177.se

Smittskyddsåtgärder och säkerhet

Med anledning av pandemin har samtliga vårdgivare ansvar för att göra allt de kan för att minimera risken för smittspridning i samband med vaccinationerna och för att invånarna ska känna sig trygga när de vill vaccinera sig. 

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination under pandemin.

Du som vaccinatör behöver säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga så att vaccinationsverksamheten uppfyller kraven på bland annat smittsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet personalsäkerhet och vårdhygieniska rutiner.

Vaccin och dosintervall

Aktuella vaccin

På länken nedan finns information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Dosintervall

För Pfizers och Modernas vaccin är dosintervallet minst fyra veckor mellan första och andra dosen. En påfyllnadsdos ska tas tidigast fem månader efter den andra dosen för personer 65 år och äldre, medan den ska tas tidigast sex månader efter andra dosen av yngre åldersgrupper. Utöver dessa tre vaccindoser ska personer med kraftigt nedsatt immunförsvar få en extrados minst åtta veckor efter andra dosen.

De första två doserna skyddar mot svår sjukdom och sjukhusvård. Den tredje dosen förlänger skyddet.

Kombination av mRNA-vaccin

Huvudregeln är att samma vaccin ska ges vid båda vaccinationstillfällena, eftersom kunskapen om kombinationer av vaccin fortfarande utvecklas. I undantagsfall kan en kombination av Pfizers och Modernas vaccin ges eftersom båda är mRNA-vaccin och därmed har flera likheter. Till undantagen räknas till exempel om en vaccinsort är slut när dos 2 ska ges. En kombination av mRNA-vacciner förväntas ge ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

Personer födda 1991 och senare som fått Modernas vaccin vid första dosen ska få Pfizers vaccin som andra dos.

Plan för överblivna doser

Det är av största vikt att ni som vaccinatörer har en plan för att hantera överblivna doser i slutet av dagen. I möjligaste mån ska ni dock försöka undvika överblivna doser. Ni kan till exempel låta bli att ställa i ordning vaccin lång tid i förväg. Ställ heller inte i ordning vaccin enligt alla bokningar, utan gör det i något mindre utsträckning.

Om situationen ändå uppstår att ni får överblivna doser kan dessa ges till andra personer än vad som avsågs. Det ska göras med största möjliga hänsyn till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Er plan för detta kan till exempel vara en reservlista med personer som kan infinna sig på vaccinationsplatsen med kort varsel. I sista hand får ni ge doser till personer i senare prioriteringsfaser.

En god planering ska säkerställa att vaccin inte behöver kasseras. I de fall du som vaccinatör frångår prioriteringsordningen eller om kassation i undantagsfall behöver göras ska det anmälas som en avvikelse till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till e-postadressen: Breddvaccination.hsf@sll.se

Hantering av överblivna doser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Hälsodeklaration

Anpassad hälsodeklaration för vaccination mot covid-19.

Hälsodeklarationen finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

För ungdomar, 12-15-åringar och 16–17-åringar används en särskild hälsodeklaration, se längre ned på sidan. 

Vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägleder vårdcentralen, skolsköterskan, bokningsappen Alltid öppet och telefonbokningstjänsten invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I följande dokument finns frågor och riktlinjer beskrivna vid bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad 19 oktober 2021.

Ordination

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför båda vaccindoserna.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination som du inte hittat svar på kan du skicka remiss till Infektionsmottagningen (Solna eller Huddinge mottagning 3), Karolinska Universitetssjukhuset.

Avgränsningar för Karolinskas uppdrag

 • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
 • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
 • Ej telefonkonsultationer.
 • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor under rubriken Allergi och tidigare allergisk reaktion.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Personer med samordningsnummer

Personer som saknar svenskt personnummer men som har ett samordningsnummer ska få sin vaccination journalförd på samordningsnummer. Detta för att personen ska kunna få ut ett Covidbevis för vaccination. 

Från och med 5 oktober 2021 ska personer som saknar personnummer i första hand registreras på samordningsnummer, i andra hand på reservnummer och i tredje hand som ”identitet okänd” vid journalföring i Vaccinera.

Ni kan behöva justera redan journalförda registreringar till samordningsnummer. Instruktioner om hur detta görs finns på Vaccineras startsida. Vår regionala invånarsupport för Covidbevis kan behöva kontakta den verksamhet som har utfört en vaccination på invånares begäran, det är därför viktigt att alla verksamheter anger ett tjänstenummer i EK.

Vid behov av support för Vaccinera, kontakta serviceförvaltningen IT.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Journalföring av utlandssvenskar

  Vid vaccination av utlandssvenskar som kommit tillbaka till Sverige ska journalföringen i Vaccinera göras på deras befintliga (gamla) personnummer och inte på reservnummer. När registreringen görs på personnummer kan de få ett covidbevis. Personer behåller sitt personnummer livet ut även om personen flyttar utomlands.

  I Vaccinera visas texten ”Ej tillgänglig i PU” när personnummer anges för svenska medborgare som är bosatta utomlands. För att registrera vaccination väljer du då ”Ny ordination” och hanterar som vanligt. Utlandssvenskar som vill ha covidbevis men redan fått sin vaccination registrerad med reservnummer kan kontakta e-hälsomyndighetens support för att få vägledning i processen att justera registreringen. Du som vaccinatör behöver vid förfrågan justera registreringar. Registreringen med reservnummer ska då makuleras och ny registrering göras på personnumret.

  Samtycke och hälsodeklaration, födda 2005 eller tidigare

  För ungdomar som är födda 2005 eller tidigare, men inte ännu fyllt 18 år behövs samtycke för vaccination mot covid-19. Samtycket ges i samband med att hälsodeklarationen fylls i.

  Samtycke och ifylld hälsodeklaration behövs vid både dos 1 och 2.

  Det finns tre alternativ för samtycke:

  • Ungdomen tar med en i förväg ifylld samtyckesblankett med båda vårdnadshavarnas underskrift. Vid ensam vårdnad räcker en underskrift.
  • En av vårdnadshavarna följer med ungdomen till vaccinationsmottagningen och skriver under en samtyckesblankett på plats.
  • Ungdomen ger själv sitt samtycke efter att vaccinationsmottagningen gjort en mognadsbedömning enligt regionala riktlinjer.

  Samtycket ska registreras i Vaccinera. Hanteringen av samtycke finns beskrivet i riktlinjen nedan. 

  Vårdnadshavares samtycke på plats vid vaccination mot covid-19, gäller för ungdomar födda 2005 eller tidigare men inte fyllda 18 år. Finns på svenska och engelska. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

  Vägledning för vaccinatörer vid vaccination av både 12-15-åringar i skola, samt 12-15-åringar och 16-17-åringar på vaccinationsmottagning.

  Reservrutin

  Om Vaccinera inte är tillgängligt finns en blankett som används som reservrutin för att registrera hälsodeklaration och samtycke. Så snart Vaccinera är igång igen ska vaccinationen och samtycket dokumenteras där. 

  Samtycke från 12-15 år för vaccinationsmottagning

  För barn som har fyllt 12 år till 15 år (födda 2006) behövs samtycke och medföljande för vaccination mot covid-19 på länets vaccinationsmottagningar. Samtycket ges i samband med att hälsodeklarationen fylls i.

  Samtycke och ifylld hälsodeklaration behövs vid både dos 1 och 2.

  • Båda vårdnadshavarna behöver underteckna samtyckesblanketten om vårdnaden är gemensam. Blanketten ska tas med till vaccinationsmottagningen.
  • En vårdnadshavare måste alltid följa med barnet vid vaccinationstillfället. I undantagsfall kan annan närstående som kan legitimera sig och intyga barnets identitet följa med barnet.
  • Samtycke kan även ges på vaccinationsmottagningen. Båda vårdnadshavarna ska då följa med barnet, legitimera sig och skriva under en samtyckesblankett på plats.

  Samtycket ska registreras i Vaccinera. Hanteringen av samtycke finns beskrivet i riktlinjen nedan. 

  Vägledning för vaccinatörer vid vaccination av både 12-15-åringar i skola, samt 12-15-åringar och 16-17-åringar på vaccinationsmottagning.

  Vaccination av gravida

  Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men det finns vanligen inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ges under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre. Folkhälsomyndigeten rekommenderar följande tidpunkter för vaccination av gravida:

  • För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
  • För gravida med annan underliggande sjukdom kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.
  • För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, det vill säga att dos 2 erbjuds med ordinarie dosintervall oavsett graviditetsvecka.
  • Påfyllnadsdosen ges efter 12:e graviditetsveckan.

  Covidbevis och andra intyg

  Covidbevis används för resor inom Europa och kan visa att någon fått vaccin mot covid-19, testat negativt för covid-19 eller tillfrisknat från covid-19. Från den 1 december 2021 används covidbevis även som vaccinationsbevis i Sverige för att visa att man tagit minst två doser vaccin mot covid-19. E-hälsomyndigheten ansvarar för covidbevis.

  Invånare har rätt att få en utskrift från regionens journalsystem för vaccination även om de inte är lämpliga för utlandsresor eller giltiga som vaccinationsbevis i Sverige.

  Vaccinationskort

  Varje vaccin mot covid-19 har tillhörande vaccinationskort som levereras med vaccinet. Du som vaccinatör ska fylla i korten och ge till varje patient. På kortet framgår vilket vaccin patienten har fått och när de ska ta dos två. Om ni behöver fler vaccinationskort än vad som har levererats kan extra vaccinationskort för  Modernas vaccin beställas via Proceedo. Extra vaccinationskort för Pfizers vaccin kan beställas via deras webbplats. Det går också att skriva ut extra vaccinationskort via informationssidan för respektive vaccin.

  Informationmaterial om vaccinationen mot covid-19

   

   

   

   

  Påfyllnadsdos

  Beställningsbar affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3) . Format 50x70cm.

  Beställningsbar affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3), utan huvudrubrik . Format 50x70cm.

  Beställningsbar affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3) . Format A3.

  Beställningsbar affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3), utan huvudrubrik . Format A3.

  Affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3) . Format A3, för utskrift.

  Affisch med information om vilka som får påfyllnadsdosen (dos 3), utan huvudrubrik. Format A3, för utskrift.

  Informationsblad

  Beställningsbart informationsblad på svenska att dela ut till patienten som vaccinerar sig. Uppdaterad den 23 november 2021. A4

  Informationsblad på svenska att dela ut till patienten som vaccinerar sig. Uppdaterad den 23 november 2021. A4, för utskrift.

  Informationsblad att skriva ut för att ge till medarbetare efter sin vaccination. A4

  Rapportering av biverkningar

  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.  Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

  Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

  Beställning

  Information om hur du som vårdgivare beställer vaccin och annat material kopplat till vaccinationen.

  Ersättning 

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

  • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech 
  • 165 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna

  Avgiftsfritt för regionens invånare

  Vaccin fördelas till Sveriges regioner utifrån invånarantalet inom de prioriterade målgrupperna som vaccineras för tillfället. Det är därför viktigt att invånare vaccinerar sig i den region de bor (vistas stadigvarande) i. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det också önskvärt att invånarna får båda vaccindoserna i samma region.

  Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla invånare och alla som är bosatta eller stadigvarande vistas i Region Stockholm. Detta inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

  I de fall där det är svårt att bedöma vad som gäller för en enskild individ kan skatteverkets definition av begreppet ”vistas stadigvarande” vara till hjälp.

  I enligt med definitionen ska utlandsboende svenskar vaccineras i det land de bor i.

  Webinarium

  Ett webinarium som riktar sig till primärvården med information och frågor och svar om vaccin och vaccination mot covid-19.

  • Uppdaterad: 26 november 2021

  • Faktagranskad: 29 januari 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen