Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 under pågående pandemi

Målet med regionens vaccinationsarbete är att alla invånare som är 18 år eller äldre ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 och att de med störst behov prioriteras först. Syftet med vaccinationerna är i första hand att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Vaccinationen är kostnadsfri för alla målgrupper.

Jämlika vaccinationer

Alla invånare ska kunna ta del av vaccinationserbjudandet. Det innebär bland annat att vaccinatören ska använda tolk när det finns behov av det och göra andra anpassningar när det behövs för att kunna genomföra vaccinationen. 

Smittskyddsåtgärder och säkerhet

Med anledning av pandemin har samtliga vårdgivare ansvar för att göra allt de kan för att minimera risken för smittspridning i samband med vaccinationerna och för att invånarna ska känna sig trygga när de vill vaccinera sig. Lokala anpassningar samt erbjudande om tidsbokning för vaccination kommer att behövas för att undvika trängsel.

Vårdhygienisk rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Stockholm under pågående pandemi

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination mot covid-19 under pandemin.

Du som vaccinatör behöver säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga så att vaccinationsverksamheten uppfyller kraven på bland annat smittsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet personalsäkerhet och vårdhygieniska rutiner.

Aktuella vaccin

På länken nedan finns information och instruktioner om vaccinationen med respektive godkänt vaccin. Samma vaccin ska ges vid båda vaccineringstillfällena.

De rekommenderade dosintervallen för de olika vaccinerna följer Läkemedelsverkets rekommendationer och är anpassade till Region Stockholm. Om rekommenderade intervall inte kan följas får vaccin ges med längre intervall.

Plan för överblivna doser

Det är av största vikt att ni som vaccinatörer har en plan för att hantera överblivna doser i slutet av dagen. I möjligaste mån ska ni dock försöka undvika överblivna doser. Ni kan till exempel låta bli att ställa i ordning vaccin lång tid i förväg. Ställ heller inte i ordning vaccin enligt alla bokningar, utan gör det i något mindre utsträckning.

Om situationen ändå uppstår att ni får överblivna doser kan dessa ges till andra personer än vad som avsågs. Det ska göras med största möjliga hänsyn till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Er plan för detta kan till exempel vara en reservlista med personer som kan infinna sig på vaccinationsplatsen med kort varsel. I sista hand får ni ge doser till personer i senare prioriteringsfaser.

En god planering ska säkerställa att vaccin inte behöver kasseras. I de fall du som vaccinatör frångår prioriteringsordningen eller om kassation i undantagsfall behöver göras ska det anmälas som en avvikelse till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till e-postadressen:rssl.s3.2.1.vardgivarfragor.vaccin.rst@sll.se

Hantering av överblivna doser

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser.pdf

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Hälsodeklaration

Anpassad hälsodeklaration för vaccination mot covid-19.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Den svenska hälsodeklarationen är uppdaterad 6 maj. Övriga språk uppdateras senare.

Vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägleder vårdcentralen, bokningsappen Alltid öppet och telefonbokningstjänsten invånaren till en vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I en samlad information finns frågor och riktlinjer beskrivna vid bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

Riktlinjer vid bokning och vaccinering mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad 10 maj 2021.

Ordination

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför båda vaccindoserna.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Information till den som vaccineras

Vaccinationskort

Varje vaccin mot covid-19 har tillhörande vaccinationskort som levereras med vaccinet. Du som vaccinatör ska fylla i korten och ge till varje patient. På kortet framgår vilket vaccin patienten har fått och när de ska ta dos två. Om ni behöver fler vaccinationskort än vad som har levererats kan extra vaccinationskort för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria och Modernas vaccin beställas via Proceedo. Extra vaccinationskort för Pfizers vaccin kan beställas via deras webbplats. Det går också att skriva ut extra vaccinationskort via informationssidan för respektive vaccin.

Observera att dosintervallen inte stämmer på alla vaccinationskort beroende på att rekommendationerna ändrats. På de förtryckta vaccinationskorten från Pfizer/Biontech står att dosintervallet rekommenderas vara tre veckor. Patienter som får detta vaccin kan därför behöva få muntlig förtydligande information om vad som gäller.

Informationsblad

För att personer som vaccinerar sig mot covid-19 ska får den information de behöver i samband med sin vaccination finns informationsblad som ska lämnas över vid vaccinationstillfället. Här finns även allmän information om vaccinering mot covid-19 och bildstöd.  

Information till dig som vaccineras mot covid-19

Informationsblad att ge till invånare vid vaccinationstillfället. Finns för beställning och utskrift på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Uppdaterad version, 4 maj 2021.

När du som medarbetare är vaccinerad mot covid-19

Pdf att ladda ner eller skriva ut för att ge till medarbetare efter sin vaccination.

Information om vaccination mot Covid - allmän information

Informationsbladet finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

Anslag

För att tydliggöra att personer födda 1956 och tidigare enbart kan erbjudas Astra Zenecas vaccin finns ett anslag att sätta upp vid behov. Anslaget kan till exempel sättas vid ingången eller där invånarna väntar på sin vaccination. Format 70x100 och 50x70 är beställningsbara.

Informationsaffisch AstraZeneca A4

Informationsaffisch om att AstraZenecas vaccin enbart erbjuds till invånare födda 1956 eller tidigare. För utskrift i A4. Uppdaterad version, 5 maj 2021.

Informationsaffisch AstraZeneca A3

Informationsaffisch om att AstraZenecas vaccin enbart erbjuds till invånare födda 1956 eller tidigare. För utskrift i A3. Uppdaterad version, 5 maj 2021.

Informationsaffisch AstraZeneca 70x100

Informationsaffisch om att AstraZenecas vaccin enbart erbjuds till invånare födda 1956 eller tidigare. Format 70x100 cm.

Informationsaffisch AstraZeneca 50x70

Informationsaffisch om att AstraZenecas vaccin enbart erbjuds till invånare födda 1956 eller tidigare. Format 50x70 cm.

Sjukresor

Patienter som tillhör vissa riskgrupper, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling, vilket även inkluderar sjukresa i samband med vaccination mot covid-19. Läs mer om vilka riskgrupper som ingår samt om bokning av sjukresor:

Vaccinationsintyg för sjukresa

Vissa grupper av patienter, till exempel de som är 70 år eller äldre, behöver ett vaccinationsintyg för att kunna få ersättning för sjukresan till och från vaccinationen. Som vaccinatör kan du skriva ut ett sådant intyg från Vaccinera efter andra dosen och lämna till patienten. Patienten kan då söka ersättning för båda vaccinationstillfällena samtidigt. Ett alternativ till vaccinationsintyget i Vaccinera är att ta en kopia på vaccinationskortet.

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.  Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

Beställning

Information om hur du som vårdgivare beställer vaccin och annat material kopplat till vaccinationen.

Ersättning 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

  • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech 
  • 165 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna och AstraZeneca  

Ersättning för vacciner från andra leverantörer som godkänns beslutas senare och meddelas här.

Avgiftsfritt för regionens invånare

Vaccin fördelas till Sveriges regioner utifrån invånarantalet inom de prioriterade målgrupperna som vaccineras för tillfället. Det är därför viktigt att invånare vaccinerar sig i den region de bor (vistas stadigvarande) i. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det också önskvärt att invånarna får båda vaccindoserna i samma region.

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla invånare och alla som är bosatta eller stadigvarande vistas i Region Stockholm. Detta inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

I de fall där det är svårt att bedöma vad som gäller för en enskild individ kan skatteverkets definition av begreppet ”vistas stadigvarande” vara till hjälp.

I enligt med definitionen ska utlandsboende svenskar vaccineras i det land de bor i.

Webinarium

Ett webinarium som riktar sig till primärvården med information och frågor och svar om vaccin och vaccination mot covid-19.

  • Uppdaterad: 11 maj 2021

  • Faktagranskad: 29 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen