Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 under pågående pandemi

Målet med regionens vaccinationsarbete är att alla invånare som är 18 år eller äldre ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 och att de med störst behov prioriteras först. Syftet med vaccinationerna är i första hand att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Vaccinationen är kostnadsfri för alla målgrupper.

Smittskyddsåtgärder

Med anledning av pandemin har samtliga vårdgivare ansvar för att göra allt de kan för att minimera risken för smittspridning i samband med vaccinationerna och för att invånarna ska känna sig trygga när de vill vaccinera sig. Lokala anpassningar samt erbjudande om tidsbokning för vaccination kommer att behövas för att undvika trängsel. Det är särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot covid-19 hos personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal under pandemin för att skydda personer som riskerar svår sjukdom.

Vårdhygienisk rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Stockholm under pågående pandemi

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination mot covid-19 under pandemin.

Aktuella vaccin

På länken nedan finns information och instruktioner om vaccinationen med respektive godkänt vaccin. Samma vaccin ska ges vid båda vaccineringstillfällena.

De rekommenderade dosintervallen för de olika vaccinerna följer Läkemedelsverkets rekommendationer och är anpassade till Region Stockholm. Om rekommenderade intervall inte kan följas får vaccin ges med längre intervall.

Hantering av överblivna doser

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser.pdf

Vaccinatörer bör säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Ordination

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför båda vaccindoserna.

Hälsodeklaration

Anpassad hälsodeklaration för vaccination mot covid-19.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

Vaccination vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Allergiska reaktioner

En snabb (inom några minuter) eller svår allergisk reaktion mot den första dosen av Pfizers Comirnaty covid-19 vaccin eller Covid-19 Vaccine Moderna innebär att en ny dos med något av dessa vacciner inte ska ges.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Lokaler

Du som vaccinatör behöver säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga så att vaccinationsverksamheten uppfyller kraven på bland annat smittsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet personalsäkerhet och vårdhygieniska rutiner.

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.  Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

Sjukresor

Patienter som tillhör vissa riskgrupper, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling, vilket även inkluderar sjukresa i samband med vaccination mot covid-19. Läs mer om vilka riskgrupper som ingår samt om bokning av sjukresor:

Information till den som vaccineras

Informationsblad om vaccination mot covid-19

Informationsbladet finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.

När du som medarbetare är vaccinerad mot covid-19

Pdf att ladda ner eller skriva ut för att ge till medarbetare efter sin vaccination.

Tidsbokning

Ett enhetligt bokningssystem är planerat för att underlätta bokningen för invånare. Mer information kommer. 

Kontaktinformation på 1177.se 

Vårdgivare som vaccinerar mot covid-19 ska ha mottagningens kontaktuppgifter synliga på 1177.se. Vårdgivaren kontrollerar att mottagningen syns och har korrekt information. Vårdgivaren beställer eventuella ändringar via sin EK-administratör eller SF IT:

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Ersättning 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

  • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech 
  • 165 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna och AstraZeneca  

Ersättning för vacciner från andra leverantörer som godkänns beslutas senare och meddelas här.

Beställning

Information om hur du som vårdgivare beställer vaccin och annat material kopplat till vaccinationen.

  • Uppdaterad: 2 mars 2021
  • Faktagranskad: 29 januari 2021
  • Redaktör: Anna Waldenström