Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Health Technology Assessment - HTA

Metodrådet Stockholm-Gotland är en regional funktion för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment, HTA. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar reda på kunskapsläget.

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt metodik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Utvärderingsprocessen

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt Specialitetsråd ställning om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig.

HTA-rapporter

En HTA-rapport kräver tillgång till flera publikationer som kan evidensgraderas. Man gör en systematisk utvärdering avseende bland annat patientnytta, risker och kostnadseffektivitet.

HTA-rapporter

HTA-yttrande

Ett HTA-yttrande görs när det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att göra en evidensgradering eller för att kommentera en publicerad systematisk utvärdering ur ett SLL-perspektiv.

HTA-yttrande

Pågående projekt

Lista över utvärderingsprojekt som Metodrådet Stockholm-Gotland just nu arbetar med.