Brödsmule-navigation

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande it-system. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden. FVM, är en av regionens stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Dagens vårdinformationsmiljö som omfattar dagens journalsystem och flera närliggande it-system har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många it-stöd som används av medarbetare i vården idag bygger på gammal teknik och för att få den funktionalitet som vården behöver har nuvarande journalsystem byggts på och anpassats med kringliggande it-system. Flera it-stöd delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillgänglig tillgång till information och ökad administration. Patienter har i sin tur begränsad möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård. Den begränsade tillgången till relevanta data begränsar forskningen och de som arbetar med att leda och utveckla vården.

Syfte - vad ska uppnås?

FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera kringliggande it-system. Detta i syfte att möta patienters och medarbetares behov idag och i framtiden. Med hjälp av ny teknik förbättras möjligheterna för patienter att vara delaktiga i sin vård och underlätta för medarbetare i sin vardag med stöd av ett modernt journalsystem, där informationen om patienten finns samlad. Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa patientens väg genom vården, en väg som ofta går genom olika vårdgivare och it-system.

Symbolerna representerar de fyra perspektiven; patient, medarbetare, ledning coh styrning samt forskning och utveckling.

För patienter och närstående

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det lättare för patienter att vara delaktiga i sin vård.  Patienter ska få ökad tillgång till information om den egna hälsan och vården och även kunna bidra med information. Det ska även bli enklare att kommunicera med vården.

För medarbetare i vården

Med den nya vårdinformationsmiljön får medarbetare i vården ett nytt journalsystem, där till stor del all dokumentation finns samlad om patienten i ett och samma it-system. Medarbetare får bättre stöd att arbeta mobilt och får snabbare tillgång till ny forskning och kunskap genom kunskaps- och beslutsstöd. Manuell hantering av patientinformation och pappershantering minimeras.

För forskning, utveckling och styrning av vården

Vårdinformationsmiljön ska ge nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som produceras inom vården. Underlagen kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

Bred verksamhetsinvolvering

En viktig del i programmet är att patienter och medarbetare är med i arbetet med att ställa krav på de funktioner som behövs i ett nytt journalsystem. Tillsammans läggs grunden för en ny vårdinformationsmiljö som bättre möter de behov och krav som patienter, medarbetare, forskare, och ledning har för att tillhandhålla en effektivare och mer lättillgänglig vård. 

Tidplan

FVM påbörjades 2017 och planeras pågå till 2023. Upphandlingen av ett vårdstöd (modernt journalsystem) och vårdkontinuitetsstöd (stöd för samverkan med vårdgivare som har annat journalsystem). När kontrakt är tecknat inleds ett arbete med att anpassa det nya journalsystemet. Därefter kommer hela vården i regionens regi att gradvis gå över till det nya journalsystemet. 

tidplan2020-01-vgg.jpg

Steg mot en ny vårdinformationsmiljö – från upphandling till införande

Upphandling

Den 18 februari 2020 beslutade Regionstyrelsen att inleda en ny upphandling av vårdstöd, (modernt journalsystem) och vårdkontinuitetsstöd, (stöd för samverkan med andra vårdgivare) för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Den nya upphandlingen ska ske som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Region Stockholm och Region Gotland är båda upphandlande parter och genomför upphandlingen gemensamt.

Den föregående upphandlingen avbröts den 17 december 2019 på grund av bristande konkurrens. Detta till följd av en genomgång av leverantörernas inskickade anbud där brister i materialet upptäcktes vilket innebar att leverantörerna inte uppfyllde de obligatoriska kraven som ställts. Den tidigare upphandlingen genomfördes i en konkurrenspräglad dialog med ett antal leverantörer.

Informationsfilm om LOU (lagen om offentlig upphandling)

Design, konfigurering och test

När upphandlingen är klar designas och konfigureras (anpassas) det nya journalsystemet utifrån vårdens behov i Region Stockholm. Avslutningsvis testas it-stödet innan det sätts i drift i verksamheterna.

Utbildning och utrullning

När det upphandlade journalsystemet har designats och anpassats kommer införandet att ske successivt. Medarbetare kommer att utbildas för att vara redo att gå över till det nya systemet. Mer detaljer om planen för utrullning och vilka verksamheter som kommer att beröras i vilken ordning kommer att definieras först när avtal har tecknats med en leverantör.

Verksamhetsförberedande aktiviteter

Parallellt med upphandlingen sker olika verksamhetsförberedande aktiviteter för att kunna implementera det nya journalsystemet i verksamheten. Det inkluderar exempelvis att sätta upp en mottagarorganisation, informera om förändringen, och sätta en lokal beslutsstruktur för införandet.

En ny vårdinformationsmiljö kräver många insatser utöver de rent tekniska. Däribland omställning i arbetssätt och att etablera en enhetlig struktur för information som vårdens medarbetare använder.

IT-förberedande aktiviteter

Arbete sker med att förbereda it-landskapet på olika sätt för det framtida journalsystemet. Bland annat kartläggs befintliga it-applikationer och baserat på kartläggningen görs analyser av åtgärder för hur det framtida journalsystemet kan komma att påverka de befintliga it-applikationerna. Sådana åtgärder kan till exempel vara integration av applikationen, utbyte av den eller att den inte påverkas. Annat arbete som pågår är olika analyser kring samexistens under utrullning, aktiviteter för att förbereda testning och att se över hur det framtida systemet bör förvaltas och driftas.

Kort film om FVM

FVM-podden

FVM-podden

En pod som riktar sig till personer som är involverade i arbetet med FVM eller som bara vill veta mer om hur arbetet med en ny vårdinformationsmiljö går inom Region Stockholm och Gotland.

Frågor och svar

Organisation och kontakt