Brödsmule-navigation

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden. Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är en av regionens stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag är långsamma och delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och ökad administration. Patienter har i sin tur begränsad möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård. Den begränsade tillgången till relevanta data begränsar forskningen och de som arbetar med att leda och utveckla vården, i syfte att utveckla ny kunskap samt nya behandlingsmetoder.

Syfte - vad ska uppnås?

FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö. Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika huvudmän, vårdgivare och IT-system.

Symbolerna representerar de fyra perspektiven; patient, medarbetare, ledning coh styrning samt forskning och utveckling.

För patienter och närstående

Patienter ska få ökad tillgång till information rörande den egna hälsan och vården och även kunna bidra med information. Det ska bli lättare att kommunicera med vården.

För medarbetare i vården

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt för vårdens medarbetare att arbeta på nya sätt, när dagens journalsystem ersätts med modernare stöd. Medarbetarna får bättre stöd att arbeta mobilt och får snabbare tillgång till ny forskning och kunskap genom kunskaps- och beslutsstöd. Manuell hantering av patientinformation och pappershantering minimeras.

För forskning, utveckling och styrning av vården

Vårdinformationsmiljön ska ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Underlagen kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

Bred verksamhetsinvolvering

Programmet FVM ansvarar för att upphandla nya IT-stöd, inklusive journalsystem, som på sikt ersätter flera av regionens nuvarande system. En viktig del i programmet FVM är att patienter såväl som medarbetare inom vårdens olika områden är med i hela processen från kravställande av ett nytt journalsystem till införande och förvaltning. Hundratals medarbetare och experter från hälso- och sjukvården deltar därför i arbetet med att identifiera behov och ställa krav på den tekniska funktionalitet som behövs.

Parallellt pågår ett antal viktiga förberedande arbeten i vården med att definiera och standardisera de termer och begrepp som ska användas i vården i Region Stockholm, såväl som i hela landet.

Tidplan

FVM påbörjades 2017 och planeras pågå åtminstone till 2023. Nästa steg i processen är att genomföra en upphandling av ett nytt vårdstöd (modernt journalsystem) och stöd för vårdkontinuitet. När kontrakt är tecknat inleds ett arbete med att anpassa systemet. Därefter kommer hela vården i regionens regi att gradvis gå över till det nya IT-stödet. 

tidplan2020-01-vgg.jpg

Steg mot en ny vårdinformationsmiljö – från upphandling till införande

Upphandling

Den 18 februari 2020 beslutade Regionstyrelsen att inleda en ny upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Den nya upphandlingen ska ske som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Region Stockholm och Region Gotland är båda upphandlade parter och genomför upphandlingen gemensamt.

Den föregående upphandlingen avbröts den 17 december 2019 på grund av bristande konkurrens. Detta till följd av en genomgång av leverantörernas inskickade anbud där brister i materialet upptäcktes som gjorde att leverantörerna inte uppfyllde de obligatoriska kraven som ställts. Den tidigare upphandlingen genomfördes i en konkurrenspräglad dialog med ett antal leverantörer.

Informationsfilm om LOU (lagen om offentlig upphandling)

Design, konfigurering och test

När upphandlingen är klar designas och konfigureras (anpassas) det valda IT-stödet utifrån vårdens behov i Region Stockholm. Avslutningsvis testas IT-stödet innan det sätts i drift och rullas ut i verksamheterna.

Utrullning och utbildning

När det upphandlade IT-stödet har designats och anpassats kommer införandet att ske successivt. Medarbetare kommer att utbildas för att vara redo att gå över till det nya systemet. Mer detaljer om utrullningsplanen och vilka verksamheter som kommer att beröras i vilken ordning kommer att definieras först när avtal har tecknats med leverantör.

Verksamhetsförberedande aktiviteter

Parallellt med upphandlingen sker olika verksamhetsförberedande aktiviteter för att kunna ta emot och implementera det nya IT-stödet i verksamheten. Det inkluderar exempelvis att sätta upp en mottagarorganisation, informera om förändringen, och sätta en lokal beslutsstruktur för införandet.

En ny vårdinformationsmiljö kräver många insatser utöver de rent tekniska, som omställning i arbetssätt och information. Exempel på arbeten som pågår är arbete med strukturerad vårddokumentation, som innebär en förflyttning och förändring mot gemensamma standarder. Det handlar bland annat om att se över och standardisera mallar, formulär och översikter.

IT-förberedande aktiviteter

Arbete sker med att förbereda it-landskapet på olika sätt för det framtida IT-stödet.

Exempel på arbeten som pågår är kartläggning av befintliga it-applikationer. Andra områden som pågår är strategier för migrering/förflyttning av data till det nya IT-stödet, samt att förbereda för testning och att se över hur det framtida IT-stödet bör förvaltas och driftas. Detta för att i framtiden kunna fortsätta bedriva säker vård.

Frågor och svar

Organisation och kontakt