Brödsmule-navigation

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, välkomnar Susanne Bergenbrant Glas från Tiohundra Norrtälje till programmet som tillträder i rollen som chefläkare med fokus att bevaka patientsäkerheten. Susanne har lång erfarenhet av att jobba med patientsäkerhet i kombination med elektroniska vårdsystem och har alltsedan 1999 vidareutvecklat TakeCare. De senaste åren har hon arbetat som chefläkare på Tiohundra och därtill varit Policyrådets ordförande för informationssäkerhet och patientsäkerhet.

 

Det finns en allmän oro som ofta lyfts vid digitala förändringsresor gällande att information går att tillgå för fler än dem den är ämnad för. Hur bemöter du frågan om integritetsskydd?
Flera av dagens it-stöd har patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen eller de föreskrifter som finns vid informationshantering och journalföring. Att byta till ett modernare system ger oss en möjlighet att säkra att information har rätt informationssäkerhetsnivå, samtidigt som patienten har tillgång till sin egen information.

Inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhet central. Vilka områden är särskilt viktiga att beakta i FVM utifrån det perspektivet?
Det finns olika aspekter och en av dem är den ökade komplexiteten när vi inför ytterligare ett vårdsystem där läkemedel ordineras. En patient kan ha läkemedelslistor i TakeCare, Cosmic, PASCAL och även i det nya vårdstödet. Den Nationella Läkemedelslistan, NLL, är under framtagning och förväntas införas år 2022. NLL samlar information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel i ett och samma register. Det finns dock osäkerheter kring NLLs funktionalitet och tidplan. Detta sammantaget visar att en väl fungerade läkemedelslista är en förutsättning för patientsäkerhet i en framtida vårdinformationsmiljö.

Skador till följd av felaktig läkemedelshantering är en av de vanligaste anledningarna till vårdskador i Sverige och internationellt (WHO). Risken är särskilt stor vid vårdövergångar och vi brottas idag med utmaningen att patienter saknar läkemedel eller får dubbla doser av samma läkemedel vilket kan orsaka inläggning på sjukhus. Den kraftigt ökade arbetsbelastningen på akutmottagningar och vid inskrivningar i slutenvården försvårar dessutom för läkare att bilda sig en uppfattning om patientens samlade läkemedelsordinationer.

Patientsäkerheten försämras om vi inom regionen inte kan fortsätta använda sammanhållen journal. Alternativ till sammanhållen journal innebär ökad administrativ börda för vårdpersonal, som i så fall tvingas leta information och dokumentera i flera olika system vilket ytterligare påverkar patientsäkerheten negativt. För att uppnå en hög patientsäkerhet i nätverkssjukvården krävs ett enkelt informationsutbyte mellan offentliga och privata vårdgivare. Behovet av informationsdelning ökar dessutom till följd av allt fler nätbaserade vårdgivare, men också av nationellt och internationellt samarbete. Därför krävs en ny modern plattform som kan vara ett vårdkontinuitetsstöd eller vidareutveckling av befintliga tjänster.

Varför är FVM nödvändigt att genomföra?
De äldre elektroniska patientjournalerna som TakeCare utnyttjar inte den potential som dagens teknik erbjuder. Morgondagens medicinska information måste lagras på ett strukturerat och standardiserat sätt i journalen för att det ska vara patientsäkert och ge medarbetarna en bra digital arbetsmiljö.

I dagens it-system görs exempelvis sammanfattningar av redan befintliga sammanfattningar rörande patientinformation vilket gör att information går förlorad och kan resultera i missuppfattningar. Ett annat exempel är att avgörande uppmärksamhetssymboler eller varningar kan vara dolda i journalens textmassor. Genom att lägga grunden för en modern vårdinformationsmiljö kan vi bättre möta patienters och medarbetares behov.