Brödsmule-navigation

Ywonne Hoff, chefbarnmorska och enhetschef på SLSO, är sedan våren 2018 delaktig i FVM med fokus på bland annat obstetrisk vård. Den obstetriska vården innefattar graviditetsvård, förlossningsvård och eftervård. Här berättar hon om det FVM-arbete hon är delaktig i tillsammans med andra kliniker och it-arkitekter.

– Vårt arbete fokuserar på att kartlägga den obstetriska vårdprocessen och dess dokumentationsflöden med nuvarande verktyg, samt hur den kan komma att se ut med den nya upphandlade lösningen i Region Stockholm och Region Gotland. I denna kartläggning ingår även att specificera barnmorskans roll och de funktioner i ett vårdstöd, modernt journalsystem som barnmorskan behöver ha tillgång till. Vidare arbetar vi med att beskriva de olika scenarier för hur ett nytt journalsystem ska kunna införas för den obstetriska vården på ett patientsäkert och arbetarvänligt sätt.

I dag utförs obstetrisk vård på barnmorskemottagningar, ultraljudsmottagningar, specialistmödravårdsmottagningar, förlossningsenheter, obstetriska specialistmottagningar och obstetriska slutenvårdsenheter. Vårdprocessen inom obstetrisk vård bygger på behov av en samlad vårddokumentation om en patient, och att patientens vårdkedja behöver hänga ihop, oavsett om de involverade vårdgivarna drivs i offentlig eller privat regi. Samtlig obstetrisk vård, som finansieras med offentliga medel av Region Stockholm och Region Gotland, dokumenterar i nuläget i journalsystemet Obstetrix. På så vis går det att följa patientens obstetriska vårdprocess inom ett vårdstöd. Alla uppgifter finns dock inte i Obstetrix utan integration mot annat journalsystem, såsom TakeCare, behövs.

– Dagens journalsystem, Obstetrix, är inte tillräckligt integrerat mot TakeCare vilket resulterar i att barnmorskor får arbeta i två journalsystem parallellt. Uppgifter som rör exempelvis laboratoriediagnostik dokumenteras i TakeCare medan läkemedel dubbeldokumenteras i både Obstetrix och TakeCare. Andra viktiga funktioner som att till exempel kunna räkna graviditetsveckor och dagar eller att använda ett partogram, en grafisk bild som ger en samlad vårdinformation om händelseförloppet under förlossningen, finns endast i Obstetrix.

I upphandlingen av ett nytt vårdstöd, har krav ställts på funktioner avpassade för de informationsmängder som är specifika för obstetrisk vård. Förutom att beskriva barnmorskans roll fokuseras även arbetet på att ge alternativ till hur kommande vårdstöd avses implementeras i verksamheterna för obstetrisk vård.

– Vi har tittat på hur framtidens obstetriska vårddokumentation kan komma att se ut utifrån olika scenarier, samt beskrivit vilka konsekvenser de olika alternativen medför. Vi har även tittat på hur implementeringen av ett nytt journalsystem för den obstetriska vårdprocessen kan genomföras. Faktorer att ta hänsyn till är till exempel hur vi kan bevara patientsäkerheten under samexistens med olika parallella vårdstöd.

Vidare beskriver Ywonne att det, för patientsäkerheten i den obstetriska vårdprocessen, är viktigt att det finns en sammanhållen vårddokumentation för graviditetsvård, förlossningsvård och eftervård. I praktiken innebär det att en obstetrisk vårdprocess följer ett basprogram med en förutbestämd tidslinje, där olika vårdgivare (barnmorskemottagningar, ultraljudsmottagningar, specialistmödravårdsmottagningar, obstetriska specialistmottagningar, förlossningsenheter och obstetriska slutenvårdsenheter) har sin del av vårdansvaret. För att dokumentationen ska förbli patientsäker och sammanhållen ställs stora krav på stöd för vårdkontinuitet.