Brödsmule-navigation

Den 18:e februari fattade Regionstyrelsen beslut om att godkänna upphandlingsdokumenten av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Den nya upphandlingen sker som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Region Stockholm, Region Gotland och TioHundra AB är upphandlade parter och genomför upphandlingen gemensamt. Vi bad Anne Rundquist, chefsjurist i Region Stockholm och projektledare för Utvärderingsprojektet i FVM att förklara vad en ny upphandling innebär.

– Vi annonserar ett underlag som innehåller de krav som vi ställer på leverantörer. Det är krav på teknisk funktionalitet på det nya journalsystemet med tillhörande tjänster, men också krav på hur vi vill samarbeta med leverantören framöver för att implementera lösningen. I ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud och därefter kommer vi att utvärdera anbuden och kontrollera att leverantören uppfyller de obligatoriska kraven vilket även omfattar ekonomisk stabilitet.

Den tidigare upphandlingen genomfördes som en konkurrenspräglad dialog. Förfarandet är vanligt vid upphandling av komplexa varor och tjänster, som exempelvis omfattande it-system som FVM upphandlar, och görs i dialog med ett antal leverantörer i syfte att inhämta synpunkter om vad marknaden har att erbjuda.

– Vi har fört dialog med leverantörer i närtid och lärt oss mycket om marknadens utbud och därför behöver vi inte göra det igen. Förfarandet är dessutom tidskrävande och därmed också mer kostsamt.

Föregående upphandling avbröts på grund av bristande konkurrens för att ett antal leverantörer inte mötte de formella kraven på anbuden. I den nya upphandlingen som vi nu genomför förlängs anbudstiden för att underlätta för leverantörer att förbereda underlagen i tid och öppnar dessutom upp för fler leverantörer på marknaden att lämna anbud. Den nya upphandlingen innebär att tidplanen förskjuts med tre till sex månader. Arbetet som genomförts hittills tas tillvara även i den nya upphandlingen där patienter och hundratals representanter från vårdens olika verksamheter deltagit.

– Det har varit ett omfattande arbete som bidragit till ett mycket bra underlag för att kravställa de behov som regionen har på ett nytt journalsystem. Verksamheterna kommer fortsatt medverka i utvärderingen av leverantörernas anbud för att komma fram till det bästa anbudet för regionernas behov.