Brödsmule-navigation

Patrik Georgii-Hemming är chefläkare inom medicinsk informatik i SLSO och i FVMs programledning och även ordförande i det regionala informatikrådet. Vi bad honom berätta mer om det pågående arbetet i informatikrådet.

Det nya informatikrådet kommer att fatta beslut om gemensamma informatiska principer och regelverk för vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.
– Införandet av det nya journalsystem som FVM upphandlar ger oss en bra chans att göra rätt från början och informatikrådet har börjat ta fram regler, riktlinjer och principer för informatikarbetet.

Gemensam informatik och informationsarkitektur är en förutsättning för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, för att information ska kunna utbytas mellan olika it-system och aktörer i vården och tolkas på samma sätt. Det betyder att termer och begrepp ska användas enhetligt så att exempelvis tillståndet hjärtsvikt beskrivs på samma sätt i samtliga vårdverksamheter så att informationen går lätt att hitta och förstå.
– Dagens brister i gemensam informatik leder till dubbeldokumentation och en ökad administrativ börda för hälso- och sjukvårdens medarbetare och därmed till onödiga kostnader.

Efterlevnad säkerställs via vårdavtal

I början av året fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att skapa förutsättningar för Region Stockholms nybildade informatikråd. Hälso- och sjukvårdsdirektören har i uppdrag att skapa förutsättningar för att samtliga vårdgivare, som har vårdavtal med Region Stockholm, ska följa de av informatikrådet beslutade principer för informatik och informationsarkitektur samt att skapa en struktur för att följa upp efterlevnaden av informatikrådets beslut.

Läs mer

Regionalt informatikråd etablerat

Patrik Georgii-Hemming, chefläkare medicinsk informatik i SLSO och i FVMs programledning, berättar om fördelarna med ett regionalt samarbete.