Brödsmule-navigation

Maria Ahlmark ansvarar för införandet av framtidens vårdinformationsmiljö inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO och är även objektägare för appen Alltid-öppet. En app som erbjuder möjligheten att möta vården digitalt, genom videomöte eller chatt. Här berättar hon om den senaste tidens snabba digitala utveckling och om lärdomar i det fortsatta arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö.

Det har skett en snabb omställning till digitala vårdkontakter på kort tid, till följd av covid-19. Efterfrågan på digitala tjänster har ökat när invånarna uppmanas att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO har utvecklat appen Alltid-öppet. Förutom SLSO använder alla sjukhus i Region Stockholm, Region Gotland och Tiohundra, appen Alltid-öppet. Antalet användare av appen Alltid-öppet har ökat från knappt 47.000 användare i slutet av januari till nästan 132.000 användare i slutet av maj – en nästan trefaldig ökning på fyra månader. Antalet verksamheter som anslutit sig till appen har under samma period visat på motsvarande ökning från 231 ansluta enheter till 667. Ser man till antalet genomförda videomöten med appen är ökningen mer än tiodubblad under perioden - från drygt 3 300 videomöten till över 40 000.

För att möta den stora efterfrågan på digitala tjänster har teamet som arbetar med Alltid-öppet snabbt varit på plats när verksamheter önskat ansluta sig till appen.

– Vi har möjliggjort för fler verksamheter att erbjuda digitala vårdbesök, i form av bland annat videomöten och chattforum. Ett arbete som redan var på gång, men införandetakten var långsam innan covid-19. De tekniska förutsättningarna fanns redan på plats och då kunde fler verksamheter ansluta sig när efterfrågan ökade. Ofta går arbetet med att driva verksamhetsutveckling och att förändra arbetssätt trögt om man inte måste, men nu kunde alla omedelbart se fördelarna med att ansluta sig digitalt.

Under de senaste veckorna har vårdens möjlighet att erbjuda digitala vårdkontakter varit betydelsefull. Särskilt för riskgrupper som i största mån ska undvika den fysiska miljön. För många medarbetare innebär det ett nytt sätt att arbeta.

– När patienter och medarbetare börjar kommunicera via videomöten eller chatt, och blivit bekväma med det, så uppskattas det alltmer eftersom det finns en rad fördelar med det. Ibland måste man träffas fysiskt också, men där man kan träffas digitalt kommer man fortsatt vilja göra det. När det här är över kommer vi troligtvis se en nergång av digitala möten, men vi kommer inte se en återgång till ursprungsläget. Jag är övertygad om att både patienter och medarbetare kommer kräva att få möta vården digitalt när man har blivit van vid det.

Omställningen till digitala vårdkontakter är ett sätt att öka tillgängligheten för de patienter som efterfrågar en sådan vårdkontakt. Digitala vårdtjänster blir ett komplement till fysiska möten och förbättrar tillgängligheten för de patienter som önskar den sortens kontakter.

– En invändning mot digitala vårdmötet är att det inte är till för alla. Patienter som inte vill eller kan anamma den nya tekniken ska erbjudas möjligheten att komma fysiskt, medan de patienter som vill eller kan använda den nya tekniken ska erbjudas den möjligheten. På så vis ställer vi om och förbättrar tillgängligheten utifrån patienternas behov.

För att möta patienters behov har medarbetares arbetsmiljö påverkats och gjorts mer digital. Det har resulterat i en mer mobil arbetsplats med möjlighet att jobba hemifrån under vissa förutsättningar.

– Det finns en checklista att förhålla sig till för att uppfylla kraven att genomföra videosamtal hemifrån, men uppfylls kraven kan man arbeta hemifrån. Det ligger i tiden att kunna erbjuda ett mer flexibelt arbetssätt.

Vilka lärdomar kan tas vidare i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö?

– Den senaste tidens händelser har ökat behovet av en infrastruktur som kan hantera moderna tekniska lösningar. Det finns både utmaningar med digitaliseringen och oanade möjligheter, genom att utveckla tekniken så att den kan omfatta alla. Smidigheten att det ska vara lätt att göra rätt och att göra det användarvänligt.

De senaste veckorna till följd av covid-19 har drivit medarbetare att arbeta mer digitalt. Det har även visat på vårdens kapacitet till omställning när den väl behövs.

– Det är positivt när medarbetare vågar testa något nytt. Det kommer bli fortsatt viktigt när framtidens vårdinformationsmiljö ska implementeras. Den senaste tiden har visat på medarbetares engagemang och vilja att möta patienters behov, och förmågan till samarbete över vårdgivargränserna för att möta den ökade efterfrågan. Det är något att ta lärdom av.