Brödsmule-navigation

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, Förvaltning Objekt Arkitektur  eHälsa (FOA), och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har gemensamt fattat beslut om att inrätta ett regionalt informatikråd. Detta är ett viktigt initiativ för att skapa bättre förutsättningar för både kunskapsstyrning samt nätverkssjukvård. Informatikrådet kommer även att ha en viktig roll under införandet av det vårdstöd (det nya journalsystemet) och det vårdkontinuitetsstöd (stöd för samverkan med vårdgivare som har andra journalsystem) som just nu upphandlas inom ramen för FVM.

 

Patrik Georgii-Hemming, chefläkare medicinsk informatik i SLSO och i FVMs programledning, berättar bland annat om fördelarna med ett regionalt samarbete.

Vad innebär området informatik utifrån FVMs perspektiv?

Informatik kan betraktas som länken mellan verksamhetens behov och våra olika it-system. Allt det vi gör inom verksamheten kräver att vi har tillgång till rätt information till rätt person på rätt plats och i rätt tid. När en läkare ska ordinera ett läkemedel så kan det till exempel vara viktigt att läkaren har tillgång till information om patientens njurfunktion så att rätt dos kan ordineras. Om det dessutom finns ett beslutsstöd i it-stödet så kan det även rekommendera en dosjustering om patienten har en försämrad njurfunktion. Inom ramen för FVM så är informatikens viktigaste uppgift att se till att vårdstödet och vårdkontinuitetsstödet skapar bästa möjliga förutsättningar för en patientsäker vård. Det ska vara lätt att göra rätt.

Varför etableras ett regionalt informatikråd?

Det är viktigt att vi tar tillvara på det informatikarbete som redan har gjorts eller pågår inom regionen. Vi har dock flera utmaningar med den regionala samverkan inom informatikområdet. Ett exempel kan vara arbetet med att strukturera vårddokumentationen gällande en patients in- och utfarter där slutenvård och primärvård inte har kunnat samarbeta optimalt på grund av bristen på bra förutsättningar (inte minst bristande resurser) för samverkan över vårdgivargränser.

Ett annat exempel är det informatikarbete som sker inom cancersjukvården där man bland annat har arbetat med strukturerad vårddokumentation för att stödja de standardiserade vårdförloppen. I den regionala kunskapsstyrningsorganisationen som är under uppbyggnad kommer standardiserade vårdförlopp att tas fram för flera andra patientgrupper och behovet av samverkan inom informatikområdet kommer då att öka rejält. Med ett regionalt fokus på informatikarbetet kan vi ta tillvara på de nya möjligheter som FVMs upphandling av ett nytt vård- och vårdkontinuitetsstöd ger oss genom att se till att det blir rätt redan från början.

Ett informatikarbete bedrivs även inom Nationell samverkansgrupp, NSG, för strukturerad vårdinformation. Varför behövs ett regionalt informatikråd?

Denna samverkansgrupp är en av flera NSG som håller på att startas inom det nationella kunskapsstyrningssystemet. Vårt regionala informatikråd är en del av den regionala kunskapsstyrningsorganisationen och kommer att arbeta i nära samverkan med den nationella samverkansgruppen där vi såklart också är representerade.