Brödsmule-navigation

Ett stort antal medarbetare är engagerade i programmet. Samtliga vårdgivare i den egenägda vården samt förvaltningar, nämnder och Region Gotland är delaktiga på alla nivåer av FVM. Deltagarna från de olika verksamheterna tillför olika perspektiv, både utifrån sin befattning och utifrån den verksamhet de representerar. Programmet har även ett patient- och närståenderåd för att regelbundet möta patientföreträdare. Ett viktigt forum för att få stöttning och vägledning i patient- och närståendefrågor.

Programorganisationen omfattar omkring 100 personer och personal från samtliga berörda vårdgivare samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Programägare är regiondirektören Carina Lundberg Uudelepp som även är styrgruppsordförande i den formella styrgruppen, som i övrigt består av direktörer från vården. Till styrgruppen finns en beredande gruppering, ett programråd, som leds av direktören för Stockholms läns sjukvårdsområde, Mikael Ohrling.

Förtroendevalda

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut förverkligas. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet, vilket inkluderar att fatta beslut om FVMs genomförande.

Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och fattar beslut på taktisk nivå (övergripande strategiska beslut fattas av våra förtroendevalda politiker). Styrgruppen består av representanter från vårdorganisationer och förvaltningar. Deltagarna i styrgruppen representerar sina respektive organisationer. Därtill finns representanter från juridik, ekonomi, FoU (forskning och utveckling) och strategisk IT. Styrgruppen leds av Regiondirektören. Direktören för Stockholms läns sjukvårdsområde, Mikael Ohrling, är föredragande för FVM.

I styrgruppen ingår (i bokstavsordning):

Anders Boman     S:t Eriks ögonsjukhus
Björn Eriksson   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Björn Zoëga Karolinska sjukhuset
Carina Lundberg Uudelepp, ordförande Regionstyrelsens förvaltning
Christophe Pedroletti Södertälje sjukhus
Eva Ljung   Folktandvården
Gunnar Ramstedt Region Gotland
Hans-Erik Malmros Regionstyrelsens förvaltning
Jan Andersson Regionstyrelsens förvaltning
Mikael Ohrling Stockholms läns sjukvårdsområde
Mikael Runsiö Södersjukhuset
Peter Graf Tiohundra
Stefan Schildt Regionstyrelsens förvaltning
Yvonne Haglund Åkerlind Danderyds sjukhus

Programråd

Programrådets huvudsakliga uppdrag är att bereda frågor för styrgruppen samt att följa upp programmets drift avseende programintern ekonomi, tidplaner, bemanning, etcetera. Programrådet leds av direktören för Stockholms läns sjukvårdsområde, Mikael Ohrling. I programrådet sitter också regionens IT-direktör Stefan Schildt, samt representanter för olika ledningsperspektiv (ekonomi, juridik osv) samt representanter för vården.

FVM-sponsorer

FVM-sponsorgruppen är operativt ansvariga för genomförande och mottagarorganisation i de olika vård- och förvaltningsorganisationerna. FVM-sponsorn har sitt mandat från respektive direktör i styrgruppen. Medlemmar i FVM-sponsorgrupp representerar sina respektive organisationer.

Programledning

Programledare är Ulf Lockowandt. Programmets ledning ansvarar för att operativt driva programmet framåt, leda och styra dess resurser, lägga planer ur taktiskt och operativt perspektiv. Programledningen fattar operativa beslut avseende programinterna arbetssätt, organisering, bemanning, etcetera.

Kontaktuppgifter

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Besöksadress: Gävlegatan 22, entré C, plan 3