Brödsmule-navigation

Projektets syfte

Syftet är bland annat att:

 • öka tillgängligheten till digital kunskapsbaserad vård och stöd för psykiatrins patienter och deras närstående
 • få ökad kraft i implementeringen av kunskapsstöd/nationella vård- och insatsprogram
 • undersöka hur samverkan med andra sjukvårdsorganisationer kan bedrivas inom ramen för den nya kunskapsstyrningsmodellen

Samverkan mellan regioner

Region Stockholm genomför projektet i samverkan med SLSO, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Wemind. Det är första gången ett nationellt samarbete sker kring Stöd och behandling. 

Mål

 • Effektivare resursutnyttjande, mer tillgänglig, jämlik och säker vård med en för patienten ökad delaktighet, trygghet och överblick av den egna vårdprocessen.
 • Stöd till närstående.
 • Att med ett digitalt verktyg frigöra resurser i vården och ge patienten ökad delaktighet och överblick över sin vårdprocess.
 • Ökad kraft i implementering av kunskapsstöd samt effektiv, tydlig, kvalitetssäker utveckling och förvaltning av digitala asynkrona tillämpningar av vård baserad på kunskapsstyrning och stöd.
 • Effektivare arbetsformer mellan huvudmän.

Digitala stödprogram

Ett digitalt stödprogram är en del av en vårdprocess som syftar till att stödja den enskilde före, under eller efter en behandling.

 • Möjliggör dialog direkt med behandlare
 • Består av interaktivt material och tillgång till individanpassat psykopedagogiskt informationsmaterial via ett digitalt gränssnitt.
 • Innehållet består av exempelvis text, film, bild och ljudfiler.

Tidsplan

Innehållet utvecklas under våren 2020 i samarbete med personal, patienter och närstående och förankras i dessa grupper löpande under produktionen.

Stödprogrammet testas i piloter på vårdenheter i Region Stockholm, VGR, Gotland och Wemind med start hösten 2020 fram till maj 2021.

Kontakt

Projektledare Gunilla Eriksdotter, Region Stockholm

gunilla.eriksdotter@sll.se

Om Stöd och behandling

Läs mer på