Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms projekt om en förstärkt första linje för psykisk ohälsa har resulterat i beslut om förändringar inom husläkarverksamheten.

Beslut om förändringar  

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har 24 november fattat beslut om förstärkning av insatser för psykisk ohälsa vid husläkarverksamheten. Förstärkningen ingår i revideringen av husläkarverksamhetens förfrågningsunderlag och implementering av förändringarna kommer ske succesivt under 2021.

Förvaltningen har i sitt förslag lyft fram helhetsperspektivet och vikten av att integrera den psykiska hälsan inom hela verksamheten. Ett centralt syfte är att skapa ett mer jämlikt vårdutbud genom att tydliggöra uppdraget och höja vissa krav.

Några exempel på centrala förändringar är:

  • Förstärkt helhetsansvar (alla åldrar) för samtliga husläkarmottagningar.
  • Krav på teambaserat omhändertagande nära patienten.
  • Höjda kompetenskrav och fortbildningssatsning.
  • Ny struktur för omhändertagandet av mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga.

HSN beslutade 24 november om en strukturförändring av omhändertagandet av mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga där samtliga husläkarmottagningar får i uppdrag att tillhandahålla dessa insatser från och med 1 december 2021. Som en konsekvens av detta kommer tilläggsavtalet om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa vid husläkarverksamheten avvecklas och upphöra 30 november 2021.

Det nya uppdraget kommer erbjuda likvärdiga insatser som dagens tilläggsavtal. Dock begränsas målgruppen till 6–17 år då omhändertagande av 0–5 åringar kommer att organiseras på annat sätt. För att uppnå högre stabilitet har kraven om bemanning höjts till ett team om tre behandlare. Syftet med förändringen är att uppnå en högre tillgänglighet och en mer robust struktur som bidrar till ett jämlikare vårdutbud och bättre förutsättningar för samverkan.

Här hittar du handlingarna i ärendet och HSN:s beslut.
Hälso och sjukvårdsnämndens handlingar

Projektet

En projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har arbetat med förslaget sedan november 2019. Arbetet har utgått från aktuell forskning, tidigare utredningar och förstudier och inkluderat analyser av vårdkonsumtion/produktion, patientunderlag, bemanning och geografisk fördelning. Kontakt har tagits med andra regioner för att ta lärdom av deras erfarenheter.

Projektgruppens förslag har föregåtts av en bred dialog med ett stort antal aktörer inom sjukvård, akademi, kommuner, elevhälsa samt brukar- och anhörigorganisationer. Dialogmöten har genomförts med representanter från husläkarmottagningarna (HLM), Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), specialistpsykiatrin samt berörda regionala programområden (RPO). Även information till och dialog med kommunsidan har genomförts.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) fick inom ramen för budget 2019 i uppdrag att förstärka första linjen för psykisk ohälsa med utgångspunkt från nuvarande husläkarmottagningsstruktur. Detta uppdrag kom sedan att inkorporeras som en åtgärd i Primärvårdstrategin. Uppdraget har varit att utreda och revidera förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningarna med syfte att åstadkomma förbättrad tillgänglighet, ett mer robust första linjen uppdrag, en ökad jämlikhet av utbudet i länet och den geografiska spridningen samt en struktur för första linjen som underlättar samverkan. Under 2019 genomfördes en förstudie som en del i projektet.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar så berättar vi mer!

För övergripande frågor:

Andreas Falk (Projektledare): andreas.falk@regionstockholm.se

För frågor om HLM

Julia Lindström: julia.lindstrom@regionstockholm.se

För frågor om tilläggsuppdraget barn och unga BUMM:

Kristina Laurell Laroussi: kristina.laurell-laroussi@regionstockholm.se  

Närliggande projekt

Förstärkningen av första linjen påverkar och relaterar till flera andra vårdområden och pågående projekt på HSF. Här är några exempel:  

Stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård

Region Stockholm driver ett nytt projekt gällande framtagning av stödsystem för psykisk ohälsa i primärvård. Målet är att ta fram utbildningspaket för fördjupad och breddad kunskap om evidensbaserat handläggande av psykisk ohälsa inom primärvården.
För frågor om detta kontakta projektledare Lisabet Kollin: lisabet.kollin@regionstockholm.se

Planering om upphandlade enheter för 0–5 år

Barn i åldern 0–5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa planeras omhändertas inom särskilda upphandlade enheter inom BUMM enligt beslut av HSN 18 februari 2020.
För frågor om detta kontakta Pia Pahlstad: pia.pahlstad@regionstockholm.se

Förändringar inom BUMM

Avtalsutskottet beslutade 11 november om ett inriktningsbeslut för förändringar inom BUMM. Hur denna förändring kommer påverka omhändertagandet av psykisk ohälsa hos barn och unga utreds.
För frågor om detta kontakta Tim Bomanson: tim.bomanson@regionstockholm.se

Kartläggning av vårdkedjan för barn med adhd och/eller autismdiagnos (ASD)

En kartläggning av vårdkedjan för barn med adhd och/eller ASD har gjorts. Kartläggningen påvisar behov av förändring inom ett antal områden samt övergångar mellan dessa. Ett steg i att förbättra vårdkedjan har resulterat i ett inriktningsbeslut om att avveckla BUMM:s uppdrag gällande adhd-utredningar och istället flytta ansvaret för dessa till BUP. Beslutet togs av avtalsutskottet 9 september.
För frågor om detta kontakta: Petra Eriksson: petra.v.eriksson@regionstockholm.se

Relaterad information

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

Tilläggsuppdrag till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

I regionens budget för 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att det skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård.

 

 

 

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen