Brödsmule-navigation

I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk ohälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna. Regionens 209 husläkarmottagningar har i uppdrag att erbjuda psykosociala insatser. Insatserna är en del av första linjens hälso- och sjukvård när det gäller psykisk ohälsa och missbruk och ska vara en naturlig del i husläkarverksamhetens förbyggande arbete och rehabilitering. Psykosociala insatser ska främst syfta till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med fokus på den enskildes problemområde som ångest, depression, stress, missbruk och kris. Insatserna ska ges så att patientens egna resurser tillvaratas, och när så är aktuellt, bidra till återgång i arbete. Målgruppen omfattar främst patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov av krisstöd. De psykosociala insatserna ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och ungdomspsykiatrins specialistkompetens.

Den psykiska ohälsan ökar och behöver mötas med aktiva åtgärder. Förstärkningen av första linjens insatser vid psykisk ohälsa syftar till att utveckla ett regiontäckande nät av mottagningar som är knutna till husläkarverksamheterna. Insatserna ska ges i god samverkan med andra aktörer såsom exempelvis elevhälsan. Målet är att öka tillgängligheten så att hela befolkningen kan erbjudas vård i tidigt skede för lätt till måttlig psykisk ohälsa. Tidiga insatser är förutsättningen för att undvika att patienternas ohälsa utvecklas till svårare problematik. Målet är att så många patienter som möjligt ska slutbehandlas inom primärvården. En förstärkning av första linjen förväntas kunna ge vinster på såväl individuell som på samhällelig nivå. 

Förstudie – ett första steg

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har i uppdrag att lämna förslag på hur den första linje för psykisk ohälsa som utgår från regionens husläkarmottagningar kan förstärkas. Som ett första steg genomför nu HSF ett förstudiearbete. Förstudien omfattar även tilläggsuppdraget barn och unga med psykisk ohälsa som bedrivs av husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Vårdgivare, professioner, patientrepresentanter, kommuner med flera involveras i förstudien. Förstudien kommer att belysa flera områden, däribland geografisk spridning, kompetens, tillgänglighet, samverkan och styrning.

Förstudien beräknas vara klar i början av hösten 2019 och kommer att innehålla förslag på möjliga vägval med konsekvensanalyser samt rekommendationer för hur första linjen för psykisk ohälsa kan förstärkas. Förstudien utgör underlag för de politiska beslut som planeras att fattas under 2019. Förändringar i de beröra vårdavtalsområdena väntas träda i kraft under 2020.

Kontakt

Har du frågor så är du välkommen att kontakta projektledare Andreas Falk: