Målet för akutsjukvården är att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Utgångspunkten är att patientens medicinska tillstånd alltid avgör var skadan eller sjukdomen ska tas om hand.

De olika vårdformerna, 1177 Vårdguiden, husläkarmottagning, närakut, akutmottagning och intensivakut har olika uppdrag, kompetens och utrustning för att ta emot olika skador och sjukdomar. Patienter som kvalificerar sig inom vårdgivarens vårduppdrag ska tas emot och färdigbehandlas. Andra patienter ska hänvisas vidare och få vård inom rätt vårdform redan från början.

Principer för hänvisning

Regionens principer för hänvisning är grundläggande regler som styr hur patienten ska hänvisas och Hänvisningsstödet ska tolkas.

Principer som gäller för alla som använder Hänvisningsstödet.

 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienter i enlighet med beslutsstödet Hänvisningsstödet. Beslutsstödet ska användas tillsammans med vårdpersonalens kliniska kompetens. Finns särskilda skäl att avvika från Hänvisningsstödet ska dessa dokumenteras.
 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienten enligt de hänvisningsinstruktioner som står angivna under varje symtom.
 • Hänvisning till en verksamhet ska enbart ske under mottagningens öppettider.
 • För vårdformerna husläkarmottagning och husläkarjour ska hänvisning ske till den mottagning där patienten är listad.
  • Undantag: Vid akut behov av vård, det vill säga om brådskegraden är närmaste dygnet, skyndsamt eller omgående, gäller inte listning för husläkarmottagning eller husläkarjour. Vid dessa brådskegrader ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där patienten är listad men har rätt att söka vård i rätt vårdform enligt hänvisningsstödet i hela regionen.

Principen om endast en hänvisning per vårdsökande och tillfälle

 • När en patient har blivit hänvisad av annan vårdgivare i enlighet med hänvisningsstödet, ska den vårdform som patienten hänvisas till ta emot patienten och hantera patientens vårdbehov.
 • Det gäller även i de fall då mottagande vårdform endast hanterar ett akut behov, initierar en vidare utredning och besöket utmynnar i remiss till annan vårdgivare för vidare vårdbehov.
 • I de fall då den mottagande inte har möjlighet att patientsäkert handlägga patienten efter påtitt/konsultation, ska vårdgivaren skriva remiss för fortsatt vård i annan lämpligare vårdform.

Ytterligare principer som gäller för 1177 Vårdguiden på telefon

 • Medicinsk återuppringning ska ske 2 timmar efter initiala samtalet
 • Hänvisning till jourläkarbil görs enligt särskilda rutiner

Film om strukturen för akut vård

Under 2018 genomförde landstinget en ny struktur för länets akutsjukvård. Filmen Akutsjukvården på 150 sekunder ger en snabb överblick.

Mer om Hänvisningsstödet

Kontakt

Frågor som rör strukturen för akut vård, vårduppdrag eller avtal hänvisas till vårdgivarens avtalshandläggare.

Avtalsinformation

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.