Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 1 maj 2018 stängde vuxenakuten på Karolinska Solna och istället öppnade Intensivakuten. Intensivakut är en ny vårdform som är kopplad till sjukhusets högspecialiserade vårduppdrag och omfattas inte av vårdval. Det innebär att endast patienter som är behov av Karolinska Solnas resurser i enlighet med det högspecialiserade uppdraget tas emot. Patienter kan komma in via ambulans, helikopter eller ha en accepterad akutremiss.

Särskilda remissrutiner gäller för att remittera till Intensivakuten på Karolinska Solna.

Följande patientkategorier tas om hand på Intensivakuten Solna:

A. Patienter med accepterad akut remiss via annan vårdgivare
B. Patienter under aktiv behandling på Karolinska Solna
C. Patienter i behov av Karolinska Solnas unika kompetens, ex:

 • Trauma
 • Stroke (trombektomi)
 • Stora brännskador (ej rikssjukvård),
 • Tryckfallssjuka och kolmonoxidförgiftning
 • ECMO och hjärt-lungmaskin

D. STEMI från Solna och Sundbyberg

E. Patienter som får ett tidskritiskt livshotande tillstånd inom sjukhusområdet

A. Patienter med accepterad akut remiss via annan vårdgivare

När annan vårdgivare bedömer att en patient akut behöver Karolinska Solnas kompetens ska vårdgivaren i vanlig ordning ringa berörd jour.

För akuta remisser till intensivakuten:

 • Alla akuta remisser ska föregås av kontakt med och muntligt godkännande av Karolinska Solna
 • Remissgrunder ska först och främst accepteras av respektive verksamhetsområde, dvs tema, patientområde eller patientflöde (specialitet t ex neurokirurg onkolog, ortoped etc
 • I de fall vårdgivare saknar eller inte når berörd specialitet, kontaktas Intensivakuten via växeln på telefonnummer 08-517 700 00 (Solna)

För TakeCare – användare:

 1. Kontakta berörd specialitet på Karolinska Solna via växel 08- 517 700 00.
  OBS! Obligatoriska uppgifter för remissen: namn/telefon/funktion på den person som godkänt remissen
 2. Skriv remiss. Välj konsultationsorsak ”Akut konsultation Intensivakuten” och fyll i obligatoriska fält.

För vårdgivare som INTE har TakeCare:

 1. Kontakta berörd specialitet på Karolinska Solna via växel 08- 517 700 00.
  OBS! Obligatoriska uppgifter för remissen: namn/telefon/funktion på den person som godkänt remissen
 2. Vid muntligt godkännande uppge i remissen namn, telefonnummer och funktion (ex neurokirurg primärjour).

Om kontakt med specialist ej kunnat tas och patient har behov av akut vård, kontakta Intensivakuten via växeln på telefonnummer 08-517 700 00 (Solna).

B. Patienter under aktiv behandling på Karolinska Solna

I samband med införandet av den nya vårdformen intensivakut den 1 maj 2018 blir det allt viktigare att de patienter som har en pågående behandling på Karolinska Solna och behöver akut vård på Karolinska Solna också kommer hit.

Ett enkelt systemstöd i TakeCare har utvecklats för ”taggning” av dessa patienter, dvs patienter med en pågående eller nyligen avslutad behandling som bedöms ska komma tillbaka till Karolinska Solna vid akut insjuknande eller försämring i sin diagnos.

Gruppen kallas Karolinska Solna aktuell patient (tidigare ”NKS-aktuell” enligt HSF Tjänsteutlåtande 2017-03-08)

Via ett sökord i TakeCare kan det markeras/dokumenteras i journalmall hur hen ska hänvisas. Där finns även plats för kompletterande information.

Sökord: ”Vid akut insjuknande hänvisning till Karolinska Solna”.

 • Ja, kan vara aktuellt efter sjukvårdens bedömning
 • Ej aktuellt, patient hänvisad till övrig akutvård

För TakeCare – användare:

 1. Sök på sökordet ”Vid akut insjuknande hänvisning till Karolinska Solna
 2. Om Ja:  beakta uppgiven information för patienten

Om sökordet saknas eller om det råder osäkerhet för hänvisning, kontakta berörd specialitet via växel 08-517 700 00

 

För vårdgivare som INTE har TakeCare:

 1. Kontakta berörd specialitet på Karolinska Solna via växel 08- 517 700 00, för fastställande om patienten är ”Karolinska Solna aktuell” vid detta tillfälle.

Om kontakt med specialist ej kunnat tas och patient har behov av akut vård, kontakta Intensivakuten via växeln på telefonnummer 08-517 700 00 (Solna).

 • Uppdaterad: 20 juni 2018

 • Faktagranskad: 3 maj 2018

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Patrik Rossi, Chef Funktion Akut