Brödsmule-navigation

Inom hälso- och sjukvårdsområdet med fokus på barn, unga och deras familjer finns det grupper med komplexa behov som vården och andra aktörer kan ha svårt att bemöta på ett tillfredställande sätt. Dessa grupper riskerar att hamna i gråzon mellan stödjande och behandlande verksamheter trots befintliga former för samverkan.

För att utveckla sätt att möta behovet och utveckla samverkansformer har ett samarbete inletts mellan Region Stockholm och Ericastiftelsen. Samarbetet sker som Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) vilket prövas för första gången i Regionen. Partnerskapet inleddes 1 januari 2019 och har tagits fram i dialog mellan Region Stockholm och Ericastiftelsen utifrån ett politiskt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Syfte

Syftet är att stärka barns och ungas utveckling genom lek, samspel, samhörighet och delaktighet.

Verksamhet

Utifrån ett helhetsperspektiv på målgruppernas behov och i samverkan med övriga verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och liknande kommer utvecklingsverksamhet att bedrivas (FoU) och psykosocialt pedagogiskt anpassningsstöd erbjudas aktuella målgrupper.

Exempel på viktiga områden och målgrupper där arbetssättet ska utvecklas är:

  • barn med olika former av psykiatrisk problematik i kombination med sociala påfrestningar och i särskilt behov av emotionellt stöd.
  • barn och unga i jour- och familjehem, skyddade boenden eller annan institutionsvård.
  • barn och unga som drabbats av psykosocialt och emotionellt belastande krissituationer i behov av ett kvalificerat bemötande präglat av snabb och hög tillgänglighet avseende råd, vägledning och stöd.

Kontakt vid frågor