Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet

Det nya IT-stödet som ska införas kommer att vara ett standardsystem från en etablerad leverantör, vilket innebär att det redan används av andra regioner i Sverige. Det kommer bland annat att vara anpassat till nuvarande lagstiftning, fungera mer användarvänligt och kunna ge bättre uppföljningsmöjligheter. Dessutom ska IT-stödet kunna användas av fler verksamheter än idag, som till exempel av psykiatrin.

Ett standardsystem betyder att det är ett stabilt och beprövat system, men att det samtidigt inte är specialbyggt för våra processer och arbetssätt. Därför finns det begränsningar i hur mycket vi kan anpassa det.

Informationsmöte

Vid två datum, den 20 oktober och 21 oktober, bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte och ger då aktuell information om vad som händer framöver (samma information ges vid två tillfällen). Under mötet tas följande rubriker upp:

  • Status gällande upphandling
  • Övergripande tidsplan
  • Införandet av nytt IT-system
  • Varför ett nytt IT-system behövs - kort bakgrund
  • Möjlighet att ställa frågor

Tidigare informationsmöte

I augusti 2020 hölls ett första informationsmöte, ett webbinarium, om det kommande nya IT-stödet.

Varför upphandlas ett nytt IT-stöd?

Att det behövs ett nytt IT-stöd för utskrivningsprocessen har varit känt sedan länge. Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen, finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.

Det nya IT-stödet kommer bland annat att:

  • vara mer användarvänligt
  • möjliggöra användande av systemstöd för fler verksamheter som arbetar i utskrivningsprocessen, men som idag saknar systemstöd
  • ge bättre möjlighet för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

 

Upphandling

I oktober 2019 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska upphandlas och ersätta det nuvarande systemet för utskrivning, WebCare.

Upphandlingen görs med utgångspunkt från det förarbete som gjorts under de senaste åren i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser. Ett stort antal representanter för användare från kommuner, vårdgivare och Region Stockholm har också varit involverade och bidragit med sin kunskap under åren. Dessa representanter har kommit från både verksamheter och IT-avdelningar.

Arbetet med upphandlingen av nytt IT-stöd intensifierades i samband med att den långsiktiga överenskommelsen om samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner vid utskrivning från slutenvård trädde i kraft den 1 januari 2020.

Förfrågningsunderlaget i upphandlingen publicerades i maj 2020. Avtal beräknas vara tecknat i oktober 2020. Upphandlingen omfattas av sekretess för att säkerställa att samtliga leverantörer får samma information fram till dess att avtal har tecknats.

Den leverantör med anbud som har bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kommer att erbjudas att teckna avtal.

Införande

Nu pågår förberedelser inför införandet av det nya IT-stödet. Så snart avtalet är påskrivet kommer en detaljerad projektplan att tas fram.

Projektet inför IT-stödet, men det är verksamheterna som ansvarar för att arbeta enligt överenskommelsen kring utskrivningsprocessen. För att det ska fungera bra med det nya IT-stödet är det därför viktigt att länets utskrivningsprocess är implementerad i verksamheten. Det kommande IT-stödet kommer att ge goda förutsättningar för att följa utskrivningsprocessen och är därför en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen såväl som att följa lagens intentioner.

För mer information om regionens utskrivningsprocess:

Läs mer om Samverkan vid utskrivning (LUS)

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Under våren 2021 planeras de första verksamheterna att börja använda det nya standardsystemet.

Utbildning av det nya systemet kommer ske efter konceptet ”train the trainer”. Detta innebär att varje verksamhet har ett ansvar att utbilda sina användare via så kallade ”trainers” eller lokala utbildare. Projektet utbildar i sin tur dessa ”trainers”. En detaljerad utbildningsplan kommer att tas fram när avtal med leverantören undertecknats, vilket beräknas ske i oktober 2020.

Ett avtal mellan region och kommun, liknande det som idag finns för WebCare, är framtaget och har skickats ut till kommunerna för underskrift.  

 

Övergripande tidplan

tidplan it-stöd utskrivning.jpg

Bilden visar den övergripande tidplanen för projektet.

Projektet består av två faser: upphandlingsfasen och införandefasen. Ett avtal med leverantören beräknas tecknas under kvartal tre, 2020, och den första piloten beräknas starta under kvartal två, 2021. Efter detta införs det nya IT-systemet i de aktuella verksamheterna.

Frågor och svar

Här kan du läsa några svar på de vanligaste frågorna om införandet av det nya IT-stödet.

Prenumerera på nyheter gällande det nya IT-stödet

Missa inte nyheter gällande det nya IT-stödet som ska ersätta nuvarande WebCare. Du väljer nyhetskategorin ”IT-stöd och e-tjänster”, fyller i din e-postadress och trycker på ”Börja prenumerera”. Du kommer få ett mejl för att aktivera din prenumeration.

Prenumerationssida

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

Projektledning och kontakt

Om du har frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

nytt.lus.it-stod.hsf@sll.se

Anna Savelius | Delprojektledare Implementering

Klas Nilsson | Representant Stockholms läns kommuner