Brödsmule-navigation

Nuvarande tekniska lösning är föråldrad, saknar funktionalitet och är inte anpassad för alla verksamheter.

Det nuvarande IT-stödet WebCare används bland annat av vårdpersonal inom slutenvård och öppenvård samt av kommunernas biståndshandläggare. Det används inte alls inom psykiatrin.

Upphandlingen av nytt IT-stöd görs utifrån det förarbete som gjorts i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser under de senaste åren. Ett stort antal användare inom såväl kommunerna som Region Stockholm har under åren varit involverade och bidragit med sin kunskap. Arbetet har intensifierats i samband med den långsiktiga överenskommelsen om samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna vid utskrivning från slutenvård som trädde i kraft 1 januari 2020.

Ett nytt IT-stöd är en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen och för att följa lagens intentioner.

Läs mer om Samverkan vid utskrivning (LUS)

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Upphandling

Nu pågår arbetet med att färdigställa upphandlingsdokumenten, det vill säga det underlag som beskriver vad som ska upphandlas. I underlaget ingår bland annat kravspecifikation och avtalsvillkor.

När dokumenten är klara annonseras det i upphandlingsstödet TendSign. Därefter kan intresserade leverantörer ta del av dokumenten och lämna anbud. Detta steg är planerat att ske i slutet av våren 2020. Efter sista anbudsdagen tar en utvärderingsprocess vid. Den resulterar i tilldelning av kontrakt till vinnande leverantör. Avtal beräknas vara tecknat i oktober 2020.

För att säkerställa att samtliga leverantörer får samma information fram till dess att avtal har tecknats omfattas upphandlingen i vissa delar av sekretess.

All annan information kommer att finnas tillgänglig och alla frågor som är möjliga att besvara, besvaras.

Införande

Både den nya lagen och det nya IT-stödet kommer att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar. Lagen kräver att vissa arbetsmoment alltid genomförs och HSF kommer noggrannare att följa upp att utskrivningarna sker strukturerat så att vården blir mer jämlik.

Avtalet med systemleverantören beräknas vara klart i oktober 2020. Så fort avtalet är undertecknat tas en tidplan fram för hur införandet ska gå till och när användarna kan börja använda det nya IT-stödet.

Under våren 2021 kommer de som idag använder WebCare och psykiatrin att få det nya IT-stödet. Införande hos andra verksamheter kommer att undersökas senare.

Övergripande tidplan

Milstolpar-nytt.png

Frågor och svar

Projektledning och kontakt