Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet Lifecare SP

Det nya IT-stödet som ska införas är standardsystemet Lifecare SP från TietoEVRY. Lifecare SP används av andra regioner i Sverige. Systemet är bland annat anpassat till nuvarande lagstiftning, fungerar mer användarvänligt och ger bättre uppföljningsmöjligheter. Lifecare SP kommer också att införas i verksamheter som idag inte har något IT-stöd, till exempel psykiatrin. Lifecare SP fungerar då som ett verktyg för säker informationsöverföring mellan olika verksamheter som berörs när en patient skrivs ut från slutenvården.

Ett standardsystem betyder att det är ett stabilt och beprövat system, men att det samtidigt inte är specialbyggt för våra processer och arbetssätt. Därför finns det begränsningar i hur mycket vi kan anpassa det.

Lifecare SP ersätter systemet WebCare. Det betyder att när det nya IT-stödet införs i en verksamhet kommer WebCare samtidigt stängas ned och inte längre kunna användas.

Digitala informationsmöten

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten delges aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Datum för kommande digitala informationsmöte är:

 • 12 oktober
 • 14 oktober
 • 7 december
 • 9 december

Tidigare informationsmöte

Lagen om samverkan vid utskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller i införandet av IT-stödet, men det är verksamheterna som ansvarar för att arbeta enligt den överenskommelse som gjorts i januari 2020 mellan Region Stockholm och kommunerna kring utskrivningsprocessen. För att det ska fungera bra med det nya IT-stödet är det därför viktigt att utskrivningsprocessen är implementerad i verksamheten innan IT-stödet införs.

Lifecare SP kommer att ge goda förutsättningar för att följa utskrivningsprocessen och är därför en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen såväl som att följa lagens intentioner. För mer information om Stockholms läns utskrivningsprocess:

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Verksamheter som får Lifecare SP

Införandet av Lifecare SP kommer att ske etappvis, med start efter årsskiftet och pågå under 2022. Följande verksamheter ingår i de olika etapperna:

Etapp 1

Observera att införandet även innefattar privata aktörer med avtal med Region Stockholm eller en kommun i Stockholms län.

Alla verksamheter som är användare av WebCare idag ingår i etapp 1.

Verksamheter som ska ingå i etapp 1 och få Lifecare SP, men som inte använder WebCare idag:

Region Stockholm

 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab (inklusive Neuroteamen)
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Etapp 2

Observera att införandet även innefattar privata aktörer med avtal med Region Stockholm eller en kommun i Stockholms län.

Region Stockholm

Verksamheter inom somatiken för barn- och unga som inte är användare av WebCare.

Verksamheter inom psykiatrin. Där ingår bland annat både öppenvård och slutenvård inom:

 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevården (inklusive Heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Rättspsykiatri

SÄBO-läkare hos vårdgivare godkänd att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende, vilket innefattar både privat läkarorganisation och Region Stockholm.

Kommuner i Stockholms län

 • Handläggare/socialsekreterare på myndigheten för barn och unga som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheten för socialpsykiatri som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheten för beroende som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Särskilda boenden för äldre där kommunen har HSL-ansvar –det gäller både för boenden i kommunal och privat regi. Särskilda boenden för äldre kan också innefatta till exempel serviceboende och korttidsboende där kommunen har HSL-ansvaret och har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
  Det är de legitimerade yrkesgrupperna som kommer att bli användare. Med legitimerad personal avses sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. Det är de som dag för dialog med slutenvården då en patient skrivs ut från sjukhuset.

Utredning om användare ska inkluderas

BUMM, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, och habiliteringen kommer att få Lifecare. Exakt vilka verksamheter som ska ingå och när de får Lifecare utreds för närvarande.

Just nu utreds bland annat om legitimerad personal på bostad med särskild service (LSS) som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning, ska använda Lifecare SP och i så fall när. Införandet skulle i så fall gälla för både kommunala och privata utförare. Med legitimerad personal på LSS avses sjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Akutmottagningar kommer inte att få Lifecare SP förrän funktionen ”Vårdbegäran” är utredd och klar att användas. Vårdbegäran uppfyller i sin nuvarande form inte krav på hantering av patientinformation. Vi utreder frågan och tittar på eventuell lösning för hur funktionen ska kunna användas framöver. Så snart utredningen är klar återkommer vi med mer information.

Huruvida användare inom ”Vårdval ortopedi” ska få Lifecare SP eller inte, är också något som ses över.

Andra kan få IT-stödet senare

Utöver de som ingår i etapp 1 och 2 kan det finnas andra verksamheter som är i behov av det nya IT-stödet. Verksamheter som inte nämnts i etapperna ovan ingår inte i införandeprojektet. Behovet och möjligheten att införa Lifecare även inom dessa verksamheter kommer att utredas utanför projektet.

Tidsplan för införandet

Införandet av Lifecare SP sker i två etapper under 2022, enligt följande tidsplan:

 • Etapp 1 får Lifecare SP den 9 februari, under vecka 6.
 • Etapp 2 får Lifecare SP i april, under vecka 14.

Tidschema 2022, där olika veckor är färgmarkerade när Lifecare SP införs.

Pilotverksamheter testar innan

Innan införandet i respektive etapp kommer det nya IT-stödet att testas i förväg av några verksamheter, som fungerar som så kallade ”pilotverksamheter”. Pilotperioden är tre veckor.

Det här betyder att pilotverksamheter i etapp 1 får Lifecare SP den 19 januari, under vecka 3. Pilotverksamheter i etapp 2 planeras få Lifecare SP under vecka 11.

Under pilotperiod 1 deltar följande verksamheter inom Södertälje: Vårdcentraler, Södertälje sjukhus Geriatrik, ASiH, Primärvårdsrehab, Hemsjukvård kvällar, helger och nätter och Södertälje kommun Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Under pilotperiod 2 planeras följande verksamheter i Södertälje att delta: Vuxenpsykiatrin, Beroendevården, SÄBO-läkare, SÄBO, Socialpsykiatri myndighet, Missbruk myndighet, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Utbildning i Lifecare SP

Utbildningarna kommer huvudsakligen att ske enligt ett ”train-the-trainer”-koncept. Det innebär att verksamheterna utser en utsedd utbildare som ansvarar för att berörda kollegor har gått relevant utbildning innan driftsättning. På grund av rådande pandemi är all utbildning från införandeprojektet digital.

Utbildningen täcker in både genomgång av Lifecare SP och utskrivningsprocessen. Utbildningen beräknas ta cirka två-tre timmar.

De verksamheter som endast har några fåtal blivande användare av Lifecare SP och därför anmält att de önskar få all utbildning från projektet, ska titta på samtliga utbildningsfilmer som finns publicerade.

De utsedda utbildarna går igenom utbildningen och håller därefter själva i utbildningen till sina kollegor som ska använda Lifecare SP.  Det utbildningsmaterial som utbildarna får är även tänkt att användas när de i sin tur lär upp slutanvändarna. Utbildarna ansvarar själva för att avgöra hur slutanvändarna bäst ska utbildas; om det sker helt digitalt eller genom en kombination av digitala utbildning och lokal diskussion på arbetsplatsen – och när i tid det ska genomföras.

Införandeprojektet rekommenderar att utbildning till slutanvändarna planeras in i nära anslutning till driftstarten.

Om din verksamhet ännu inte har anmält utbildare, eller om utbildaren har ersatts med annan person, går det bra att skicka namn på utbildare samt namn på verksamhet till:

Utbildningens utformning

Följande utbildningsmaterial finns för etapp 1:

 • Utbildningsfilm, vilket ersätter en ”lärarledd utbildning”, består av flera avsnitt och är den primära utbildningen inför driftstarten av Lifecare SP. Inspelningen gör det möjligt att se om avsnitt eller se avsnitten vid olika tillfällen.

Avsnitten finns även tillgängliga i ppt-format.

 • E-lärandekurs introduktion, slutenvård, öppenvård och kommun finns tillgängliga för alla på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsportal.

E-lärandekurserna är ett komplement till utbildningsfilmen och kommer att finnas tillgängliga under hela tiden Lifecare SP används. Avslutad och avklarad utbildning genererar ett diplom.

Inför driftstarten kommer det att erbjudas ett flertal digitala diskussions- och frågetillfällen där utbildare får möjlighet att ställa och diskutera frågor efter genomgången utbildning. Information om instruktion, datum och målgrupp kommer framöver.

En utbildningsmiljö, där man kan lära sig Lifecare SP, kommer att finnas tillgänglig framöver för utsedda utbildare och för de som ska använda systemet.

Utbildaren kan förbereda för sina utbildningar

Utsedda utbildare bör förbereda sig genom att gå igenom utbildningsmaterialet och planera för ett lokalt utbildningsupplägg för sin verksamhets slutanvändare. Det kan exempelvis vara bra att uppskatta hur många som kommer att behöva utbildas, hur utbildning ska  läggas upp, antal tillfällen, informera slutanvändarna om vem som håller i deras utbildning i Lifecare SP och bestämma hur utbildningarna ska utföras - digitalt eller en kombination, samt förbereda för gemensam diskussion. Utbildningen för slutanvändarna beräknas ta cirka två-tre timmar.

Utbildarna kan själva behöva göra anpassningar i materialet/utbildningen så att det passar den egna verksamheten. Det kan exempelvis handla om att bestämma vilka utbildningsfilmer som är aktuella, komplettera med information om egna lokala rutiner eller föra in egna diskussionsfrågor som passar verksamheten.

Införandeprojektet har även tagit fram en kort introduktion till alla utsedda utbildare samt sammanställt ett dokument med förslag på diskussionsfrågor som bör användas för inspiration. Det är viktigt att ni diskuterar det som är frågor i just er verksamhet.

Utsedda utbildare ansvarar för följande tillsammans med ansvarig chef:

 1. Bestämma vilka delar av utbildningsfilmen som är relevant för berörda kollegor i er verksamhet. Ni bör därför se filmens samtliga delar och efter samråd med ansvarig chef avgöra vilka delar som är lämpliga för era kollegor. Införandeprojektet rekommenderar att ni planerar tillfällen då ni tillsammans har möjlighet att diskutera frågor som finns i er verksamhet som rör utskrivningsprocessen.
 2. Att samtliga användare av Lifecare SP inom sin verksamhet ska ha genomgått utbildning innan driftstart.

Införandeprojektet rekommenderar att utbildning planeras in i nära anslutning till driftstarten.

Små verksamheter utan utbildare

Verksamheter som är så små att de enbart kommer ha enstaka användare av Lifecare SP, och som heller inte tillhör en större organisation, kommer att kunna få sin digitala utbildning direkt av införandeprojektet. Detta innebär att användarna tar del av utbildningsfilmens samtliga avsnitt. Införandeprojektet rekommenderar att även ni, efter genomgången utbildning, planerar tillfällen då ni tillsammans har möjlighet att diskutera frågor som finns i er verksamhet som rör utskrivningsprocessen.

Funktioner, gränssnitt och integrationer

IT-stödet Lifecare SP kommer att ge ett stöd för att kunna följa lagen om samverkan vid utskrivningsprocessen, LUS och följa den regionala överenskommelsen om utskrivningsprocessen. IT-stödet ger möjlighet för olika slags verksamheter, kommunala och regionens vårdgivare, att samverka och utföra säker informationsöverföring kring en patient. I IT-stödet finns bland annat möjlighet att skapa och hantera Samordnade individuella planer, SIP.

Det kommer många detaljerade frågor om Lifecare SP:s funktionalitet. De vanligaste frågorna, däribland frågan om inloggningssätt, besvaras nedan under frågor och svar.

Kommande förvaltningsorganisation

Parallellt med införandet sker ett arbete inom HSF kring att ta fram en ny förvaltningsorganisation.

Arbetet innebär bland annat att etablera en central förvaltningsorganisation och en förvaltningsstyrning som leds av en ny sammansatt styrgrupp där olika parter ingår. Tanken är att det ska vara god samverkan mellan involverade parter, det vill säga mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), kommuner, sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare.

Vid frågor om kommande förvaltning kontakta Torbjörn Andersson:

Lokal förvaltning och support av Lifecare SP

En lokal förvaltning kommer att etableras i större organisationer eller verksamheter. Inom regionen kommer initialt följande att ha en lokal förvaltning:

 • SLSO
 • Akutsjukhusen samt St:Görans sjukhus
 • De större privata vårdgivarna: Aleris, Capio och Praktikertjänst.
 • Varje kommun i Stockholms län kommer att etablera en egen lokal förvaltning för Lifecare SP. StorSthlm stöttar kommunerna i detta arbete.

De verksamheter som berörs av etablering av lokal förvaltning har kontaktats av införandeprojektet.

Den lokala förvaltningen ska ansvara för att ge lokalt användarstöd och vara samtalspartner och kanal in till den centrala förvaltningen. Den har kommer också att ha ansvar för bland annat användarsupport, utbildning, behovsfångst, felanmälningar och kvalitetssäkring, samt medverka i samverkansforum och i vissa tester. Den lokala förvaltningen utgörs av följande roller:

 • Lokal objektspecialist – verksamhetsspecialist med samordningsansvar
 • Superanvändare – verksamhetsperson med fokus på utbildning och lokal support
 • Lokal behörighetsadministratör – person med lokalt ansvar för organisationsstruktur och behörigheter

Samma person kan vid behov ha flera roller. Likaså kan samma organisation ha fler personer med respektive roll, helt beroende på organisationens storlek.

Medelstora och mindre verksamheter utan egen IT-avdelning kommer att stödjas av den centrala förvaltningen med placering på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Upphandlingen av nytt IT-stöd

Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen, finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.

I oktober 2019 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska upphandlas och ersätta det nuvarande systemet för utskrivning, WebCare.

Upphandlingen gjordes med utgångspunkt från det förarbete som gjorts under de senaste åren i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser. Ett stort antal representanter för användare från kommuner, vårdgivare och Region Stockholm har också varit involverade och bidragit med sin kunskap under åren. Dessa representanter har kommit från både verksamhets och IT-sidan.

Förfrågningsunderlaget i upphandlingen publicerades i maj 2020 och avtal med TietoEVRY tecknades i oktober 2020.

Informationsmaterial

Projektledning och kontakt

Om du har frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Anna Savelius|Projektledare Implementering

Birgitta Charlez|Representant Stockholms läns kommuner

Katarina Völgy|Representant Stockholms läns kommuner

 • Uppdaterad: 11 oktober 2021

 • Faktagranskad: 21 september 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Anna Savelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen