Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet Lifecare SP

Det nya IT-stödet som ska införas är standardsystemet Lifecare SP från TietoEVRY. Lifecare SP används av andra regioner i Sverige. Systemet är bland annat anpassat till nuvarande lagstiftning, fungerar mer användarvänligt och ger bättre uppföljningsmöjligheter. Lifecare SP kommer också att införas i verksamheter som idag inte har något IT-stöd, till exempel psykiatrin. Lifecare SP fungerar då som ett verktyg för säker informationsöverföring mellan olika verksamheter som berörs när en patient skrivs ut från slutenvården.

Ett standardsystem betyder att det är ett stabilt och beprövat system, men att det samtidigt inte är specialbyggt för våra processer och arbetssätt. Därför finns det begränsningar i hur mycket vi kan anpassa det.

Lifecare SP ersätter systemet WebCare. Det betyder att när det nya IT-stödet införs i en verksamhet kommer WebCare samtidigt stängas ned och inte längre kunna användas.

Digitala informationsmöten

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten delges aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Datum för kommande digitala informationsmöte är:

 • 18 och 20 maj

Tidigare informationsmöte

Alla tidigare inspelade informationsmöten

Lagen om samverkan vid utskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller i införandet av IT-stödet, men det är verksamheterna som ansvarar för att arbeta enligt den överenskommelse som gjorts i januari 2020 mellan Region Stockholm och kommunerna kring utskrivningsprocessen. För att det ska fungera bra med det nya IT-stödet är det därför viktigt att utskrivningsprocessen är implementerad i verksamheten innan IT-stödet införs.

Lifecare SP kommer att ge goda förutsättningar för att följa utskrivningsprocessen och är därför en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen såväl som att följa lagens intentioner. För mer information om Stockholms läns utskrivningsprocess:

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Verksamheter som får Lifecare SP

Införandet av Lifecare SP kommer att ske i två olika etapper under 2021, och är planerat att genomföras under hösten 2021. Följande verksamheter ingår i de olika etapperna:

Etapp 1

Observera att införandet även innefattar privata aktörer med avtal med Region Stockholm eller en kommun i Stockholms län.

Alla verksamheter som är användare av WebCare idag ingår i etapp 1:

Region Stockholm

 • Vårdcentraler/Husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård dagtid
 • Berörda verksamheter på sjukhus, som slutenvårdsavdelningar samt specialiserad palliativ slutenvård
 • Geriatriska kliniker
 • Psykiatriska avdelningar som idag använder WebCare
 • Somatiken för Barn och unga

Kommuner i Stockholms län

 • Alla användare av WebCare idag.

Verksamheter som ska ingå i etapp 1 och få Lifecare SP, men som inte använder WebCare idag:

Region Stockholm

 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger
 • Akutmottagningar på sjukhus

Kommuner i Stockholms län

För närvarande utreds när särskilda boenden för äldre ska få Lifecare SP, om det är i etapp 1 eller etapp 2. Det handlar om särskilda boenden för äldre där kommunen har HSL-ansvar – och det gäller både för boenden i kommunal och privat regi. Det är de legitimerade yrkesgrupperna som kommer att bli användare. Med legitimerad personal avses sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. Det är de som dag för dialog med slutenvården då en patient skrivs ut från sjukhuset.

Särskilda boenden för äldre kan också innefatta till exempel serviceboende och korttidsboende där kommunen har HSL-ansvaret och har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.

Etapp 2

Observera att införandet även innefattar privata aktörer med avtal med Region Stockholm eller en kommun i Stockholms län.

Region Stockholm

Verksamheter inom somatiken för barn- och unga.

Verksamheter inom psykiatrin. Där ingår bland annat både öppenvård och slutenvård inom:

 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevården (inklusive Heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Rättspsykiatri

Kommuner i Stockholms län

 • Handläggare/socialsekreterare på myndigheten för barn och unga som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheten för socialpsykiatri som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheten för beroende som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.
 • Legitimerad personal på bostad med särskild service, LSS och socialpsykiatri som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning. Detta gäller för både kommunala och privata utförare. Med legitimerad personal avses sjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Andra kan få IT-stödet senare

Utöver de som ingår i etapp 1 och 2 kan det finnas andra verksamheter som är i behov av det nya IT-stödet. Verksamheter som inte nämnts i etapperna ovan ingår inte i införandeprojektet. Behovet och möjligheten att införa Lifecare även inom dessa verksamheter kommer att utredas utanför projektet.

Tidsplan för införandet

Tidsplanen för införandet har ändrats på grund av Covid-19-pandemin. Istället för att etapp 1 påbörjas under våren 2021 är nu införandet för både etapp 1 och etapp 2 planerat att ske under hösten 2021.

Införandet för etapp 1 är tänkt att ske i slutet av september. Etapp 2 kommer att påbörjas så snart införandet i etapp 1 är klart, troligtvis i början av november. Rådande pandemi gör dock tidsplanen osäker. Så snart mer information om tidsplan finns så publiceras den här.

Pilotverksamheter testar innan

Innan införandet i respektive etapp kommer det nya IT-stödet att testas i förväg av några verksamheter, som fungerar som så kallade ”pilotverksamheter”. Det betyder att etapp 1 inleds med en pilot under cirka tre veckor för utvalda verksamheter inom Södertälje.

Även innan etapp 2 inleds, kommer införandet att testas av pilotverksamheter under tre veckor.

Utbildning i Lifecare SP

Utbildningarna kommer huvudsakligen att ske enligt ett ”train-the-trainer”-koncept. Det innebär att verksamheterna utser en ”trainer” eller så kallad ”utbildare”, som får en utbildning i Lifecare SP av införandeprojektet. På grund av rådande pandemi kommer utbildningen att vara digital. Den täcker in både genomgång av Lifecare och utskrivningsprocessen. Utbildningen beräknas ta cirka två-tre timmar.

Därefter kommer utbildaren att själv få hålla utbildningar för de som ska använda Lifecare SP i sin egen verksamhet. Det utbildningsmaterial som utbildarna får är även tänkt att användas när de i sin tur lär upp slutanvändarna. Utbildarna ansvarar själva för att avgöra hur slutanvändarna bäst ska utbildas; om det sker helt digitalt eller genom en kombination av digitala utbildning och lokal diskussion på arbetsplatsen – och när i tid det ska genomföras.

Inspelad utbildning kommer att finnas tillgänglig i god tid, vilket innebär att det går att ta del av utbildningen när det passar verksamheterna bäst tidsmässigt. Det kommer också erbjudas flera digitala mötestillfällen där utbildare får möjlighet att ställa och diskutera frågor efter genomgången utbildning.

Om din verksamhet ännu inte har anmält utbildare går det bra att skicka namn på utbildare samt namn på verksamhet till:

camilla.nilvebrant@sll.se

Utbildaren kan förbereda för sina utbildningar

De utsedda utbildarna bör förbereda sig genom att grovplanera ett lokalt utbildningsupplägg för sin verksamhets slutanvändare. Det kan exempelvis vara bra att uppskatta hur många som kommer att behöva utbildas, hur utbildning kan läggas upp, antal tillfällen och om de ska utföras digitalt eller en kombination. Utbildningen för slutanvändarna, som ges av utbildaren, beräknas också ta cirka två-tre timmar.

När utbildarna har fått utbildningsmaterialet kan de själva behöva göra anpassningar i det så att det passar den egna verksamheten. Det kan exempelvis handla om att komplettera med information om egna lokala rutiner eller föra in egna diskussionsfrågor som passar verksamheten.

Små verksamheter utan utbildare

Verksamheter som är så små att de enbart kommer ha enstaka användare av Lifecare SP, och som heller inte tillhör en större organisation, kommer att kunna få sin digitala utbildning direkt av införandeprojektet.

Kompletterande e-utbildning

Förutom utbildningsmaterialet för grundutbildning kommer en e-lärandeutbildning även att finnas tillgänglig för såväl utbildare som alla slutanvändare. Den är tänkt att fungera som ett komplement.

Tidsplan för utbildningar

Även tidsplanen för utbildningar ändras på grund av Covid-19-pandemin. Alla digitala utbildningar planeras i dagsläget att finnas tillgängliga tidigast efter sommaren 2021.

Funktioner, gränssnitt och integrationer

IT-stödet Lifecare SP kommer att ge ett stöd för att kunna följa lagen om samverkan vid utskrivningsprocessen, LUS och följa den regionala överenskommelsen om utskrivningsprocessen. IT-stödet ger möjlighet för olika slags verksamheter, kommunala och regionens vårdgivare, att samverka och utföra säker informationsöverföring kring en patient. I IT-stödet finns bland annat möjlighet att skapa och hantera Samordnade individuella planer, SIP.

Det kommer många detaljerade frågor om Lifecare SP:s funktionalitet. Exakt hur systemet ser ut och fungerar kommer att tas upp under utbildningarna. De vanligaste frågorna, däribland frågan om inloggningssätt, besvaras nedan under frågor och svar.

Kommande förvaltningsorganisation

Parallellt med införandet sker ett arbete inom HSF kring att ta fram en ny förvaltningsorganisation.

Arbetet innebär bland annat att etablera en central förvaltningsorganisation och en förvaltningsstyrning som leds av en ny sammansatt styrgrupp där olika parter ingår. Tanken är att det ska vara god samverkan mellan involverade parter, det vill säga mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), kommuner, sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare.

Vid frågor om kommande förvaltning kontakta Torbjörn Andersson:

torbjorn.andersson@sll.se

Lokal förvaltning och support av Lifecare SP

En lokal förvaltning kommer att etableras i större organisationer eller verksamheter. Inom regionen kommer initialt följande att ha en lokal förvaltning:

 • SLSO
 • Akutsjukhusen samt St:Görans sjukhus
 • De större privata vårdgivarna: Aleris, Capio och Praktikertjänst.
 • Varje kommun i Stockholms län kommer att etablera en egen lokal förvaltning för Lifecare SP. StorSthlm stöttar kommunerna i detta arbete.

De verksamheter som berörs av etablering av lokal förvaltning har kontaktats av införandeprojektet.

Den lokala förvaltningen ska ansvara för att ge lokalt användarstöd och vara samtalspartner och kanal in till den centrala förvaltningen. Den har kommer också att ha ansvar för bland annat användarsupport, utbildning, behovsfångst, felanmälningar och kvalitetssäkring, samt medverka i samverkansforum och i vissa tester. Den lokala förvaltningen utgörs av minst två roller:

 • Lokal objektspecialist – verksamhetsspecialist med samordningsansvar
 • Superanvändare – verksamhetsperson med fokus på utbildning och lokal support

Samma person kan vid behov ha båda dessa roller. Likaså kan samma organisation ha fler personer med respektive roll, helt beroende på organisationens storlek.

Upphandlingen av nytt IT-stöd

Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen, finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.

I oktober 2019 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska upphandlas och ersätta det nuvarande systemet för utskrivning, WebCare.

Upphandlingen gjordes med utgångspunkt från det förarbete som gjorts under de senaste åren i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser. Ett stort antal representanter för användare från kommuner, vårdgivare och Region Stockholm har också varit involverade och bidragit med sin kunskap under åren. Dessa representanter har kommit från både verksamhets och IT-sidan.

Förfrågningsunderlaget i upphandlingen publicerades i maj 2020 och avtal med TietoEVRY tecknades i oktober 2020.

Informationsmaterial

HSF: Alla tidigare inspelade informationsmöten

HSF: Lifecare SP Demonstrationsfilmer

Projektledning och kontakt

Om du har frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

nytt.lus.it-stod.hsf@sll.se

Anna Savelius | Delprojektledare Implementering

Katarina Völgy | Representant Stockholms läns kommuner

 • Uppdaterad: 20 april 2021

 • Faktagranskad: 21 september 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Anna Savelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen