Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya IT-stödet

Det nya IT-stödet ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess med minskad manuell hantering för medarbetarna och har ersatt det tidigare IT-stödet WebCare som saknade viktig funktionalitet. Lifecare SP införs även i verksamheter som tidigare inte haft något IT-stöd för samverkan vid utskrivning.

Observera att Lifecare SP är ett behörighetsstyrt/behörighetsbegränsat kommunikationssystem som förenklar samverkan mellan olika aktörer vid utskrivning och inte ett journalsystem. För att fullfölja skyldigheten att föra patientjournal hänvisar vi till aktuellt journalsystem.

Lifecare SP är ett användarvänligt standardsystem från TietoEVRY som är anpassat till rådande lagstiftning och ger bra förutsättningar till uppföljning. Bland annat finns möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i samband med utskrivningsprocessen och även separat. Att det är ett standardsystem betyder att det är stabilt och beprövat men att det samtidigt finns begränsningar i hur mycket det går att anpassa.

Rådande lagstiftning

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) finns bestämmelser om samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade hälso- och sjukvården.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Verksamheter som börjar arbeta i Lifecare SP 2023-11-15

 • Rättspsykiatri och tvångsvård

I samband med driftstarten tillkommer ny funktionalitet i Lifecare SP som är anpassad för rättspsykiatri och tvångsvård. Berörda verksamheter och användare får automatiskt tillgång till de nya funktionerna.

E-utbildningar och metodstöd för rättspsykiatri samt uppdaterade e-utbildningar och metodstöd för psykiatrin plus barn och unga, med tvångsvård inkluderat, publiceras på utbildningssidan för Lifecare SP här på Vårdgivarguiden vecka 40.

Införandeprojektet erbjuder fyra digitala frågetillfällen via Teams för de verksamheter som kommer att använda den nya funktionaliteten/hanterar patienter enligt lag om psykiatrisk tvångsvård och lag om rättspsykiatrisk vård:

 • Tisdag 2023-11-07 klockan 9.oo - 10.00
 • Torsdag 2023-11-09 klockan 14.00 - 15.00
 • Tisdag 2023-11-28 klockan 14.00 - 15.00
 • Torsdag 2023-12-07 klockan 10.00 - 11.00

Teamsinbjudan går ut direkt till avsedda verksamheter.

Verksamheter som kan komma att få Lifecare SP längre fram

Behovet av, och möjligheten till, att införa Lifecare SP inom nedanstående verksamheter kommer att utredas utanför nuvarande införandeprojekt.

 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
 • Särskilda boenden för äldre (SÄBO) i kommunal och privat regi*
 • SÄBO-läkare godkända att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende för äldre*
 • Akutmottagningar för vuxen somatik*
 • Legitimerad personal godkända att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt lag om stöd och service (LSS)

*Planeras få Lifecare SP samtidigt

Verksamheter som har fått Lifecare SP

Regionfinansierade verksamheter

 • Samtliga verksamheter som tidigare använde WebCare
 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab (inklusive neuroteamen)
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevård (inklusive heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Habilitering
 • De verksamheter inom somatiken för barn och unga som tidigare inte använt WebCare

Kommunala verksamheter

 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter som tidigare använde WebCare, det vill säga äldre- och funktionshinderområdet
 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter för socialpsykiatri, barn och unga samt missbruk och beroende som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.

Utbildning i IT-stödet Lifecare SP

Utbildningsmaterialet som tillhandahålls av införandeprojektet är digitalt och utbildning i Lifecare SP sker förslagsvis enligt ”train-the-trainer-konceptet”. Det vill säga att verksamheterna själva utser sina utbildare som först går igenom utbildningsmaterialet för eget lärande och sedan ansvarar för övriga medarbetares/slutanvändares utbildning. Utsedda utbildare rekommenderas att planera in medarbetares/slutanvändares utbildning i så nära anslutning till planerad driftstart som möjligt.

Förvaltning av Lifecare SP

Parallellt med införandeprojektet sker etableringen av den förvaltningsorganisation som ska förvalta IT-stödet Lifecare SP. Mer information om förvaltning av Lifecare SP hittar du på IT-stödets huvudsida. Här finns aktuell information om inloggning och vilken autentiseringsmetod som gäller, tekniska förutsättningar och support samt reservrutin i händelse av driftstörning/driftstopp med mera:

Informationsmöten och utskick

Införandeprojektet har haft regelbundna digitala frågestunder och digitala informationsmöten med aktuell information om status, tidplan och om hur verksamheterna förbereder sig. För tillfället finns inga nya frågestunder eller digitala informationsmöten inplanerade.

Införandeprojektet skickar regelbundet ut information till de som berörs av införandet.

Vanliga frågor och svar om IT-stödet Lifecare SP

Projektledning och kontakt

Införandeprojektet drivs av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning i samarbete med kommunerna i länet. Om du har frågor eller funderingar angående införandet av Lifecare SP går det bra att mejla dem till:

Anna Savelius|Projektledare Implementering

Birgitta Charlez|Representant Stockholms läns kommuner

Katarina Völgy|Representant Stockholms läns kommuner

 • Uppdaterad: 21 september 2023

 • Faktagranskad: 15 februari 2023

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Anna Savelius, hälso- och sjukvårdsförvaltningen