Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet Lifecare SP

Lifecare SP är ett användarvänligt standardsystem från TietoEVRY som idag redan används av andra regioner i Sverige. Systemet är anpassat till nuvarande lagstiftning och ger bra förutsättningar till uppföljning. Bland annat finns möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i samband med utskrivningsprocessen och även separat. Att det är ett standardsystem betyder att det är stabilt och beprövat men att det samtidigt finns begränsningar i hur mycket det går att anpassa.

WebCare, som tidigare användes som IT-stöd av en del av aktörerna, saknade viktig funktionalitet varför beslut togs om att ersätta WebCare och implementera IT-stödet Lifecare SP hos samtliga aktörer som ska samverka vid utskrivning och har behov av ett IT-stöd för det arbetet.

Rådande lagstiftning

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) finns bestämmelser om samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade hälso- och sjukvården.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Införandeprojektet informerar

Införandeprojektet, som drivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med kommunerna, skickar regelbundet ut information till de som berörs av införandet. Observera att viktig information skickas ut i samband med driftsättning. 

Digitala informationsmöten

Införandeprojektet håller regelbundet digitala informationsmöten. Under dessa möten delges aktuell information om status, tidplan och hur införandet går till samt hur verksamheterna förbereder sig. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Datum för kommande digitala informationsmöten är:

2023

• Tisdag 17 januari, 14.00-15.00
• Torsdag 19 januari, 09.00-10.00

Anmälan till digitalt informationsmöte
Obs! För att erhålla en länk till mötet behöver du anmäla dig hos Lärtorget via länken ovan.

Digitala öppna frågestunder för etapp 2

Vid nedanstående tillfällen har du, som blir användare av Lifecare SP i etapp 2, möjlighet att ansluta digitalt och ställa frågor. Frågorna besvaras av representanter för införandeprojektet.

2023

 • Tisdag 31 jan 2023, 14.00-15.00
 • Torsdag 2 feb 2023, 09.00-10.00
 • Tisdag 7 feb 2023, 14.00-15.00
 • Torsadag 9 feb 2023, 09.00-10.00

Verksamheter som får Lifecare SP

Införandet av Lifecare SP kommer att ske i två etapper under 2022 och 2023. Observera att införandet även innefattar privata aktörer som har ett vårdavtal med Region Stockholm samt kommunerna i Stockholms län.

Etapp 1

Regionfinansierade verksamheter

 • Samtliga verksamheter som idag använder WebCare
 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab (inklusive neuroteamen)
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Kommunala verksamheter

 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter som idag använder WebCare, det vill säga äldre- och funktionshinderområdet

Etapp 2

Regionfinansierade verksamheter

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevård (inklusive heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Habilitering
 • De verksamheter inom somatiken för barn och unga som tidigare inte använt WebCare

Kommunala verksamheter

 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter för socialpsykiatri, barn och unga samt missbruk och beroende som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.

Verksamheter som utreds när de ska få Lifecare SP

 • BUMM, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 • Rättspsykiatri/tvångsvård 
 • Särskilda boenden för äldre (SÄBO) i kommunal och privat regi* 
 • SÄBO-läkare godkända att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende för äldre* 
 • Akutmottagningar vuxen somatik*

* Kommer att få Lifecare SP samtidigt

Verksamheter som utreds om de ska få Lifecare SP 

 • Bostad med särskild service, LSS

Fler verksamheter kan komma att få Lifecare SP

Utöver verksamheterna enligt ovan kan det finnas fler som är i behov av det nya IT-stödet. Behovet av, och möjligheten till, att införa Lifecare SP även inom dessa verksamheter kommer att utredas utanför införandeprojektet.

Tidplan för driftsättning

Styrgruppen för införandeprojektet har fattat beslut om en tidplan för driftsättning av Lifecare SP. Införandet kommer att ske i två etapper med etapp 1 hösten 2022 och etapp 2 våren 2023. Etapp 1 föregås av en pilotperiod om tre veckor direkt före breddinförandet.

Etapp 1 – pilotperiod vecka 39-41 och breddinförande vecka 42, 2022

Etapp 2 – breddinförande vecka 5, 2023

Instruktioner inför driftsättning

Inför driftsättningen av etapp 2 finns specifika övergångsrutiner framtagna, som stöd till aktuella verksamheter.

Övergångsrutinerna innehåller bland annat information om:

 • Vilken typ av verksamheter som ingår i driftsättningen av etapp 2
 • Tidplan för när olika aktiviteter ska ske
 • Vilka förberedelser som bör göras innan driftsättning
 • Vart man vänder sig vid behov av support

Inloggning i Lifecare SP sker via webbläsare. Webblänken finns publiceras på huvudsidan för IT-stödet:

Här finns även aktuell information om vilken autentiseringsmetod som gäller, tekniska förutsättningar samt reservrutin i händelse av driftstörning/driftstopp med mera. Observera att ingen inloggning bör ske före etappens driftstart.

Utbildning i IT-stödet Lifecare SP

Utbildning i Lifecare SP sker enligt ”train-the-trainer”-konceptet. Det vill säga att verksamheterna själva utser sina utbildare som först går igenom utbildningsmaterialet för eget lärande och sedan ansvarar för övriga medarbetares/slutanvändares utbildning. Utsedda utbildare rekommenderas att planera in medarbetares/slutanvändares utbildning i så nära anslutning till planerad driftstart som möjligt.

Frågetillfällen för utsedda utbildare

Digitala frågetillfällen för utsedda utbildare hålls löpande via Microsoft Teams. Vid dessa tillfällen får utsedda utbildare möjlighet att ställa frågor som uppstått efter det egna lärandet. Frågorna besvaras av representanter för införandeprojektet.

Kommande förvaltningsorganisation

Parallellt med införandeprojektet sker etableringen av den förvaltningsorganisation som ska förvalta IT-stödet Lifecare SP.

Mer information om förvaltning av Lifecare SP hittar du på IT-stödets huvudsida:

Vid frågor om förvaltning av Lifecare SP kontakta:

Hanna Gustafsson|Förvaltningsledare Samverkan vid vårdövergångar

Support under införandeprojektet

Informationsmöten och utskick

Projektledning och kontakt

Om du har frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Anna Savelius|Projektledare Implementering

Birgitta Charlez|Representant Stockholms läns kommuner

Katarina Völgy|Representant Stockholms läns kommuner

 • Uppdaterad: 28 november 2022

 • Faktagranskad: 22 juni 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Anna Savelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen