Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet Lifecare SP

Det nya IT-stödet som ska införas är standardsystemet Lifecare SP från TietoEVRY. Lifecare SP används av andra regioner i Sverige. Systemet är bland annat anpassat till nuvarande lagstiftning, fungerar mer användarvänligt och ger bättre uppföljningsmöjligheter. Lifecare SP kommer också att införas i verksamheter som idag inte har något IT-stöd, till exempel psykiatrin.

Ett standardsystem betyder att det är ett stabilt och beprövat system, men att det samtidigt inte är specialbyggt för våra processer och arbetssätt. Därför finns det begränsningar i hur mycket vi kan anpassa det.

Lifecare SP ersätter systemet WebCare. Det betyder att när det nya IT-stödet införs i en verksamhet kommer WebCare samtidigt stängas ned och inte längre kunna användas.

Digitala informationsmöten

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten delges aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Datum för kommande digitala informationsmöte är:

 • 19 och 21 januari

Tidigare informationsmöte

Lagen om samverkan vid utskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller i införandet av IT-stödet, men det är verksamheterna som ansvarar för att arbeta enligt Stockholms läns överenskommelse kring utskrivningsprocessen som gjordes den 1 januari 2020. För att det ska fungera bra med det nya IT-stödet är det därför viktigt att utskrivningsprocessen är implementerad i verksamheten.

Lifecare SP kommer att ge goda förutsättningar för att följa utskrivningsprocessen och är därför en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen såväl som att följa lagens intentioner. För mer information om Stockholms läns utskrivningsprocess:

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Införandet i verksamheter

Införandet kommer att ske i två olika etapper. Etapp 1 är i dagsläget är planerad att ske under våren 2021, och etapp 2 planeras ske under hösten 2021.

Etapp 1 innefattar följande verksamheter:

De verksamheter som idag använder WebCare. Det är exempelvis:

 • Primärvården, där husläkarmottagningar och hemsjukvård dagtid ingår.
 • Berörda verksamheter på akutsjukhusen
 • Geriatriska kliniker
 • Kommuner – befintliga användare i Webcare

Nya användare:

 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger

För närvarande utreds om sjuksköterskorna på SÄBO, Särskilt boende för äldre ska ingå i etapp 1.

Införandeprojektet utreder även om sjuksköterskorna på LSS-boenden, Daglig verksamhet och Serviceboenden också ska innefattas i etapp 1.

Etapp 2 innefattar i dagsläget följande verksamheter:

Verksamheter inom somatiken för barn- och unga.

Verksamheter inom psykiatrin. Där ingår bland annat:

 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevården (inklusive Heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Rättspsykiatri

Verksamheter som arbetar med kommunens stöd inom socialpsykiatrin.

 

Införandet innefattar även privata aktörer med avtal med regionen eller kommunen.

Införandeprojektet tar gärna emot namn på kontaktpersoner från olika verksamheter som berörs. En kontaktperson ska kunna ta emot frågeställningar och sprida information från införandeprojektet.

Andra kan få IT-stödet senare

Utöver de som ingår i etapp 1 och 2 kan det finnas andra verksamheter som är i behov av det nya IT-stödet. Tidsplan för införandet för dem är ännu inte tidsatt.

Tidsplan för införandet

Pilotverksamheter testar innan

Innan införandet i respektive etapp kommer det nya IT-stödet att testas i förväg av några verksamheter, som fungerar som så kallade ”pilotverksamheter”. Det betyder att etapp 1 inleds med en pilot under cirka tre veckor för utvalda verksamheter inom Södertälje.

Även innan etapp 2 inleds, kommer införandet att testas av pilotverksamheter. För närvarande sker en diskussion om vilka verksamheter som ska delta.

Breddinförande

Driftstart för införande för alla verksamheter som ingår etapp 1 planeras i dagsläget att ske andra kvartalet av 2021: under vecka 21-23.

Driftstart för införande för alla verksamheter som ingår etapp 2 planeras ske tredje kvartalet 2021. Mer information om tidsplanen för etapp 2 kommer senare.

Utbildning i Lifecare SP

Utbildningarna kommer huvudsakligen att ske enligt ett ”train-the-trainer”-koncept. Det innebär att verksamheterna utser en ”trainer” eller så kallad ”utbildare”, som får en grundutbildning i IT-stödet Lifecare SP av införandeprojektet. Därefter kommer utbildaren att själv få hålla utbildningar för slutanvändarna i sin egen verksamhet.

Från ruta med text "Grundutbildning anordnad av projektet" är en pil till två cirklar med text "Utbildare". Från dessa går pil till flera cirklar med text "Användare".

Utbildningarna sker digitalt. Förutom utbildningsmaterialet för grundutbildning kommer en e-lärandeutbildning att finnas tillgänglig. Verksamheterna kan själva behöva anpassa utbildningsmaterialet till sin egen verksamhet, exempelvis i de fall det finns egna rutiner.

Tidsplan för utbildningar

Införandet av Lifecare SP sker i två etapper. Pilotverksamheter testar IT-stödet i förväg inför varje etapp.

Etapp 1: pilotverksamheter och breddinförande

Pilotverksamheterna planeras få grundutbildning vecka 6–8, 2021.
Utbildare som utsetts från verksamheter som ingår i etapp 1 planeras få grundutbildning vecka 9-11, 2021.

Efter att utbildaren har fått grundutbildning ska utbildning för verksamhetens slutanvändare hållas. Verksamheterna planerar själva in när dessa utbildningar ska genomföras. Det är fördelaktigt om utbildningarna sker så nära driftstart som möjligt.

Driftstart för pilotverksamheterna planeras ske vecka 18-20, 2021.
Driftstart för alla verksamheter som ingår i etapp 1 planeras i dagsläget att ske vecka 21-23, 2021.

De allra minsta vårdgivarna som inte har några egna utbildare kommer att erbjudas utbildning i Lifecare SP av Införandeprojektet från vecka 14, 2021.

Tabell som visar veckonummer under februari till juni. I tabellen är det ifyllt när olika utbildningar pågår. Utbildare utbildar slutanvändare mellan vecka 9-17. HSF utbildar slutanvändare vecka 9-17.

Etapp 2: pilotverksamheter och breddinförande

Utbildning av utbildare inom etapp 2 kommer att ske efter sommaren 2021. Utbildningen för övriga slutanvändare sker efter det.

Införandeprojektet kommer att återkomma med mer information om tidsplan för etapp 2. Pilotverksamheterna kommer att få utbildning innan sin driftstart, som sker några veckor innan driftstarten vid breddinförandet.

Funktioner, gränssnitt och integrationer

IT-stödet Lifecare SP kommer att ge ett stöd för att kunna följa lagen om samverkan vid utskrivningsprocessen, LUS och följa den regionala överenskommelsen om utskrivningsprocessen. IT-stödet ger möjlighet för olika slags verksamheter, kommunala och regionens vårdgivare, att samverka och kommunicera kring en patient. I IT-stödet finns bland annat möjlighet att skapa och hantera Samordnade individuella planer, SIP.

Det kommer många detaljerade frågor om Lifecare SP:s funktionalitet. Exakt hur systemet ser ut och fungerar planeras att tas upp under utbildningarna. En del frågor besvaras nedan under frågor och svar.

Kommande förvaltningsorganisation

Parallellt med införandet sker ett arbete inom HSF kring att ta fram en ny förvaltningsorganisation. Det sker vid sidan av införandeprojektet.

Arbetet innebär bland annat att etablera en central förvaltningsorganisation och en förvaltningsstyrning som leds av en ny sammansatt styrgrupp där olika parter ingår. Tanken är att det ska vara god samverkan mellan involverade parter, det vill säga mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), kommuner, sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare.

Vid frågor om kommande förvaltning kontakta Torbjörn Andersson:

torbjorn.andersson@sll.se

Lokal förvaltning och support av Lifecare SP

En lokal förvaltning kommer att etableras i större organisationer eller verksamheter. De verksamheter som berörs av detta kontaktas av införandeprojektet.

Den lokala förvaltningen ska ansvara för att ge lokalt användarstöd och vara samtalspartner och kanal in till den centrala förvaltningen. Den har kommer också att ha ansvar för användarsupport, utbildning, behovsfångst, felanmälningar och kvalitetssäkring, samt medverka i samverkansforum och i vissa tester. Den lokala förvaltningen utgörs av minst två roller:

 • Lokal objektspecialist (obligatorisk roll) – verksamhetsspecialist med samordningsansvar
 • Superanvändare (valfri roll) – verksamhetsperson med fokus på utbildning och lokal support

Samma person kan vid behov ha båda dessa roller. Likaså kan samma organisation ha fler personer med respektive roll, helt beroende på organisationens storlek.

Upphandlingen av nytt IT-stöd

Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen, finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.

I oktober 2019 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska upphandlas och ersätta det nuvarande systemet för utskrivning, WebCare.

Upphandlingen gjordes med utgångspunkt från det förarbete som gjorts under de senaste åren i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser. Ett stort antal representanter för användare från kommuner, vårdgivare och Region Stockholm har också varit involverade och bidragit med sin kunskap under åren. Dessa representanter har kommit från både verksamheter och IT-avdelningar.

Förfrågningsunderlaget i upphandlingen publicerades i maj 2020 och avtal med TietoEVRY tecknades i oktober 2020.

Informationsmaterial

Alla tidigare inspelade informationsmöten

Projektledning och kontakt

Om du har frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

nytt.lus.it-stod.hsf@sll.se

Anna Savelius | Delprojektledare Implementering

Katarina Völgy | Representant Stockholms läns kommuner

 • Uppdaterad: 26 november 2020
 • Faktagranskad: 21 september 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Anna Savelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen