Brödsmule-navigation

Stockholms läns landsting, SLL, har startat en förstudie om anpassning till ett nationellt sätt att identifiera vårdverksamhet. Ett över hela landet gemensamt sätt att identifiera vårdgivare och den plats där vården utförs ger möjlighet att möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Det ger även möjlighet att uppfylla landstingsstyrelsens beslut om att SLL ska kunna kommunicera med andra vårdgivare på ett enhetligt och nationellt sätt.

Från regional till nationell identifiering av vårdgivare och plats

I dag används en stockholmsspecifik kod, kombika, för att bland annat identifiera vårdgivare (part som utför vård på uppdrag av landstinget) och vårdgivarens plats i olika IT-system inom SLL. Kombika började användas på 1970-talet och betyder "kombinerad inrättnings-, klinik- och avdelningskod". Kombikan var uppbyggd för att stödja dåtidens vårdsystem, som byggde på en stor sammanhållen landstingsägd vårdorganisation och sammanhållna sjukhusenheter. I dag är en del av sjukhusens kliniker och avdelningar placerade utanför det egna sjukhuset och på olika geografiska platser inom länet. Vårdsystemet bygger i dag också på en stor andel privata utförare med olika organisationstillhörighet.

För att kunna möta nuvarande och framtida behov behövs ett kodverk som är anpassat till dagens sätt att organisera vården och som kan användas nationellt och därmed möjliggöra informationsutbyte över organisations- och landstingsgränser.

Det kodverk som i dag har störst nationellt genomslag och som används av samtliga landsting och många kommuner är HSA, hälso- och sjukvårdens adressregister. HSA är alltså både ett regelverk och en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Förstudie - ett första steg

Den förstudie som har startats inom SLL är det första steget i en strategisk satsning för att realisera målen om digitalisering i framtidens hälso- och sjukvård. I nära samråd med berörda intressenter ska förstudien belysa möjligheter och utmaningar med en successiv övergång från kombika till HSA och resultera i ett antal lösningsförslag. Förstudien kommer att utgöra underlag för beslut om nästa steg.

Majoriteten av alla som utför, kostnadsersätter, analyserar och följer upp vård inom SLL berörs av förstudien. De är alla viktiga intressenter och kommer att involveras i förstudiens arbete. Andra som följer det regionala arbetet med stort intresse är olika myndigheter och nationella projekt, och även de kommer att involveras i förstudien. Avdelningen E-hälsa och strategisk IT på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, äger och leder förstudien. Arbetet med förstudien kommer att pågå från mars till oktober 2016.

Avgränsning

Viktigt att notera är att denna förstudie endast omfattar kombika som identifierare av vårdgivare och dess plats. Kombika används även för att identifiera andra delar inom vården. Denna typ av identiteter samt arbetsplatskoder kommer att fortleva och kommer alltså inte att beröras av denna förstudie.

Löpande kommunikation

Information om förstudiens arbete och resultat kommer regelbundet via olika kanaler som till exempel projektplatsen, intranät, informationsbrev och Vårdgivarguiden.

Kontakt

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Fredrik Öst eller Katarina Nord: