Brödsmule-navigation

4D Bröstcancer

4D Bröstcancer var ett projekt inom Program 4D. Projektet arbetade för att utveckla vård och forskning för patienter med bröstcancer. Genom att följa patientens väg genom vården ökar möjligheterna att förebygga, tidigt upptäcka och förbättra behandlingsresultaten vid bröstcancer. Syftet var också att de resultat som uppnås skulle kunna överföras även till utvecklingen av andra delar av vård och forskning.

Projektets mål

Målet var att skapa en smidig och säker väg för patienten samt att integrera forskningen i alla delar av vården. Ett flertal projekt pågick för att uppnå detta.

Projektet var även en del av den regionala cancerplanen och syftade till att:

  • snabbare omsätta resultatet av forskning till bättre behandlingar och diagnostik genom en utvecklad och välfungerande infrastruktur för klinisk forskning i alla delar av vården
  • göra patienten mer delaktig i sin egen vård
  • bidra till ny kunskap genom att möjliggöra för alla patienter att delta i forskningsprojekt.

Det möjliggörs genom utvecklingen av en sammanhållen vårdorganisation i tre bröstcentrum som gör vården likvärdig, säkrare och effektivare för alla kvinnor i regionen.
Projektet Bröstcancer 4D bedrevs inom tre huvudområden även om de i många avseenden sammanfaller:

  • stöd till forskning
  • stöd till patienten
  • och stöd till vården.

Läs mer om projektet

Forskningens stöd

Forskningskoordinator

Varje bröstcentrum ska administrera och genomföra kliniska studier på ett kvalitetssäkert sätt enligt de lagar, regelverk och riktlinjer som styr forskning. Vid varje bröstcentrum har det tillsatts en forskningskoordinator med övergripande ansvar för att bygga upp en infrastruktur och koordinering av samtliga forskningsaktiviteter inom bröstcancer.
För att åstadkomma detta kan man också samverka med och vidareutveckla befintliga resurser som exempelvis den kliniska prövningsenheten, KPE, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Koordinator för ökat deltagande i biobanking och kliniska studier

Samtliga kvinnor som diagnosticeras med bröstcancer skall erbjudas deltagande i biobanking samt pågående kliniska studier. För denna funktion finns en koordinator (sjuksköterska) vid varje Bröstcentrum för att identifiera nydiagnosticerade kvinnor och för att säkra inhämtning av informerat samtycke till biobanking samt deltagande i kliniska studier inom bröstcancer.

Utveckla biobank

Genom samverkan med utvecklingen av Stockholms Medicinska Biobank, SMB, ges möjlighet för att alla patienter ska kunna bidra till biobanken och därmed kraftigt förstärka möjligheterna till klinisk forskning.
Projektet har utvecklat en modell för att inhämta samtycke till lagring av prover i biobank via läsplatta. Under den första delen av projektet har det visat ytterst goda resultat.

Patientens beslutsstöd

Min vårdplan Cancer

Ett projekt inom 4D bröstcancer arbetade för att skapa en digital vårdplan i form av en web-applikation för vården och en app för patienten. Lösningen utgick från en nationellt framtagen mall där en samlad vy över patentens alla aktiviteter kan visas i patientens smartphone eller läsplatta, exempelvis bokade läkarbesök, genomförd behandling och förslag till egenvård, men också ge patienten möjlighet att direkt rapportera symtom och ställa frågor.
Vårdplanen ska fungera som ett stöd för patienten genom vårdprocessen och samtidigt ge vårdpersonalen, framförallt kontakt- och forskningssjuksköterskorna en helhetsbild av patientens väg genom vården.

Lärandecentrum

Ett lärandecentrum innebär ett paradigmskifte i synen på patientinformation. Istället för att fokusera på personalens överföring av information till patienten är syftet att stötta individens förståelse av sin sjukdom och behandling för att möjliggöra delaktighet och optimal livskvalitet .

En förstudie genomfördes och det lärandecentrum som var under utveckling föreslogs innehålla bland annat pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården. Utbildning och undervisning av och i samverkan med patienter och närstående i olika former, bibliotek och cancerrådgivning samt en forsknings- och utvecklingsdel. Lärandecentrum ska också tjäna som en mötesplats för cancerberörda.

Vårdens beslutsstöd

Patientmedverkan i utformning av vård och forskning

Projektet identifierade ett behov av att etablera en mer systematisk form för patientmedverkan i bröstcancervården. Patienters egna upplevelser är en kunskapskälla som bör tas i anspråk i utformning av vårdprocessen, i forskningsfrågor och i utvecklingen av verksamheten.

Projektet syftade till att stödja utvecklingen av ett arbetssätt som möjliggör ökad patientmedverkan i bröstcentrum. Målet är att patientmedverkan, experience based co-design finns etablerat i varje bröstcentrum som en del i verksamhetsutformning, verksamhetsutveckling och forskning.

Värdebaserad hälso- och sjukvård

Bröstcancervården i Stockholm har samlats i tre bröstcentrum. I avtalen för dessa centrum har stor vikt lagts vid att beskriva kvalitetskrav på vården och hur verksamhetsuppföljning ska ske. Utveckling av god vård i en samlad process och värdebaserad vård finns med i uppdraget, som bland annat också innebär medverkan i det nationella projektet SVEUS (Nationell Samverkan för Värdebaserad Ersättning och Uppföljning i hälso- och Sjukvården).

Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 19 000 kvinnor i Stockholmsregionen lever med en bröstcancerdiagnos. I Stockholm inklusive Gotland diagnosticeras varje år cirka 1 800 kvinnor med bröstcancer och antalet som insjuknar fortsätter öka. Dödligheten har minskat och den relativa 5-årsöverlevnaden är idag 90 procent. Trots dessa resultat finns behov av förbättringar och utveckling. Patienternas väg genom vården har uppfattats som fragmenterad, det finns socioekonomiska skillnader i överlevnad, ledtider i delar av processen kan förbättras och den kliniska forskningen kan utvecklas på alla områden.

Kontakt

Per Hall | Professor i epidemiologi

Kjell Bergfeldt | överläkare

Läs mer