Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syfte

Syftet med projektet vårdtjänst är att fastställa nationella och enhetliga begrepp och en referensinformationsmodell för informationsmängderna i området vårdtjänst. Detta möjliggör ett effektivare vårdsystem både på regional och nationell nivå som bland annat underlättar för invånare att hitta rätt vård och för vårdgivare att remittera.

Nytta och effekt

Det långsiktiga syftet med arbetet kring vårdtjänster är att:

 • Stödja invånarna med strukturerad information om vårdtjänster som ger dem möjlighet att enkelt hitta rätt vård.
 • Stödja hälso- och sjukvårdens verksamheter och personal med strukturerad information om vårdtjänster för att säkerställa ett effektivt arbete inom och mellan aktörer.
 • Stödja vårdgivarna, myndigheterna och forskningen för att på ett enhetligt sätt kunna följa upp och ständigt förbättra hälso- och sjukvården samt främja en mer jämlik vård både regionalt och nationellt.
 • Stödja huvudmännen i arbetet med att avtala, ersätta och följa upp hälso- och sjukvård.
 • Säkerställa en enhetlig implementation av vårdtjänster i regionernas initiativ för framtidens vårdinformationsmiljö.

Det nationella vårdtjänstprojektet

 • Det nationella projektet genomförs på uppdrag av Sveriges kommuner och regioners nationella samverkansgrupp för Strukturerad Vårdinformation.
 • Projektet är bemannat av resurser från Region Stockholm, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen och arbetet kommer att skickas på remiss till andra regioner och kommuner samt myndigheter och Inera.
 • Projektet är indelat i två faser som beskrivs i mer detalj nedan.

Det regionala vårdtjänstprojektet

 • Region Stockholms vårdtjänstprojekt ska tillgodose det regionala behovet av tydligt definierade vårdtjänster samt att samordna med det nationella projektet med att skapa begreppsmodell och informationsmodell för vårdtjänst.
 • Vårdtjänstprojektet är en del av Masterdataprogrammet med en regionövergripande styrgrupp
 • Projektgruppen besår av medlemmar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enheter: som arbetar med avtal, ersättning, uppföljning, rapportering, utbud, informatik och masterdata samt medlemmar från Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
 • Det kommer att krävas en regional förvaltning av begrepps- och informationsmodellerna.
 • Projektet följer samma tidplan som det nationella projektet.

Fas 1

 • Begreppsanalys - Det finns flera viktiga begrepp inom området som behöver entydigt definieras exempelvis begreppen: vårdutbud, vårdtjänst, aktivitet och andra närliggande begrepp. Därför behöver en begreppsmodell med tillhörande definitioner i en begreppslista tas fram. (Genomförs i samarbete med Ineras projekt för utbudstjänst, se nedan)
 • Informationsmodell – För att se samband mellan de involverade informationsmängder behöver en referensinformationsmodell utvecklas som beskriver de olika informationsklasserna samt tillhörande attribut.
 • Förvaltning – För att de informatiska modellerna ska kunna underhållas och utvecklas krävs en väl definierad förvaltningsorganisation med tillhörande förvaltningsprocesser. Arbetet med dessa är därför viktigt att starta tidigt så att förvaltning kan börja ske efterhand som leveranser blir klara.
 • Förslag till fortsatt arbete (fas 2) – utifrån leveranserna från fas 1 samt identifierade behov tas ett förslag till fortsatt arbete fram. Behoven och det fortsatta arbetet kan ske både nationellt och regionalt exempelvis i relation till regionernas projekt kring ny vårdinformationsmiljö.

Fas 2

Pågående fas.

 • Dokumentation av vårdtjänster – dokumentera vårdtjänster i enlighet med beslutade informationsmodeller med tillhörande attribut.
 • Teknik – olika typer av tekniska lösningar inklusive dess tillämpade informationsmodeller kan behövas för hantering och tillgängliggörande av vårdtjänsterna. Dessa behöver identifieras, kravställas och utvecklas.
 • Förvaltning – För att dokumentation av vårdtjänsterna och tekniska lösningar skall kunna underhållas och utvecklas krävs en väl definierad förvaltningsorganisation med tillhörande förvaltningsprocesser. Arbetet med dessa är därför viktigt att starta tidigt så att förvaltning kan börja ske efterhand som leveranser blir klara.
 • Kommunikation och förankring samt Projektledning – för att uppdraget ska lyckas krävs kontinuerlig kommunikation och förankring med intressenter. Projektledning sker för att säkerställa att projektet levererar enligt plan.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta

Daniel Malmgren|Projektledare Strategisk informationshantering

 

 • Uppdaterad: 24 april 2023

 • Faktagranskad: 24 april 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen