Brödsmule-navigation

Syftet med revideringsarbetet är att avtalsmallarna ska utformas så att juridiska risker minimeras och att mallen ska vägleda till att formulera avtal som främjar en god affär för regionen och bidrar till ökad tydlighet för båda parter avseende vilka krav som ställs på vårdtjänsten och i vårdavtalet i övrigt.

I regionens inköpspolicy beskrivs följande målsättning:

Landstingets inköpsarbete ska ge ekonomiskt effektiva affärer, med balanserad riskexponering, som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris och som är till nytta för verksamheten och invånarna i enlighet med landstingets mål. (Policy Inköp LS 2017–1197)

Det finns många intressenter som berörs av hur vårdavtalen utformas. En av dessa är naturligtvis de vårdgivare som kommer att få, och idag har, avtal med regionen. Därför önskar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta del av vårdgivarnas synpunkter på struktur och tydlighet och gärna förbättringsförslag, i de avtal som hittills har tecknats, med särskilt fokus på två frågeställningar:

  1. Kravställningen på vårdtjänsten/uppdraget i dagens vårdavtal. Är kravställningen transparent och tydlig? Vad anser ni om detaljeringsgraden i kravställningen?
  2. Påföljder, incitament och uppföljning i dagens avtal. Anser ni att de påföljder som finns i vårdavtalen idag är effektiva och säkerställer en hög avtalsefterlevnad? Förslag på bättre/mer effektiva påföljder och/eller incitament som ni anser skulle bidra till en högre avtalsefterlevnad?
  3. Övriga synpunkter som ni vill ta upp (Revidering av ersättningsmodeller ingår inte i detta projekt och kommer inte att diskuteras på mötet.)

Vårdgivare med avtal med Region Stockholm bjuds härmed in att delta i samtal kring detta vid två valfria tillfällen:

16 oktober 2019
15 – 17
Lokal: ”Gesällen”, Hantverkargatan 11B

24 oktober 2019
16 – 18
Lokal: ”Mästaren”, Hantverkargatan 11B

För att få en ett effektivt möte, vill vi begränsa antalet deltagare till 15 personer och vi ser helst att ni begränsar er till att två representanter per koncern deltar, då vi strävar efter så bred representation som möjligt.

Sista anmälningsdag var 15 oktober.

Vi ser fram emot ett givande och kreativt samarbete!

Välkomna!

Lena Byttner | Projektledare

Region Stockholm

  • |
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
          

Christel Widenberg | Regionjurist

Region Stockholm

  • |
  • Regionledningskontoret