Brödsmule-navigation

När vården digitaliseras i enlighet med den långsiktiga visionen för Framtidens hälso- och sjukvård behöver relevant information om patienter användas, utbytas och återanvändas i olika vårdprocesser. Detta måste ske på ett patientsäkert sätt. 

Det förutsätter att känslig information hanteras säkert och skyddat med hänsyn till den enskildes personliga integritet. Informationen ska också vara korrekt och tillgänglig när den behövs. Allt detta kräver en grundläggande informationssäkerhet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser ett behov av att utveckla uppföljningen av informationssäkerheten som en del av kvalitetsuppföljningen av vårdavtalen.

Förvaltningen har därför startat ett projekt som syftar till att utveckla en modell för att följa upp informationssäkerheten hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm. Projektet syftar också till att identifiera vårdgivares behov av stöd av informationssäkerhetsarbetet. För att kunna ge stöd behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen ha kunskap om vårdgivares medvetenhet om och följsamhet till gällande regler för informationshantering.

I den första etappen kommer ett representativt urval av vårdgivare att delta i en förstudie. Berörda vårdgivare har fått inbjudan att delta. Förstudien kommer att genomföras i intervjuform. Här kan du se vilka frågor som kommer att ställas.

I etapp två i projektet, används resultatet av förstudien till att utveckla en förbättrad modell för uppföljning av informationssäkerhet.
I den tredje och sista etappen kommer modellen att implementeras i den systematiska avtalsuppföljningen av regionens vårdgivare. Det sker under 2020.

Information om projektets utveckling kommer löpande att uppdateras på denna sida.

Kontaktinformation