Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick 2017 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en mer sammanhållen vård för de äldre invånarna i Region Stockholm. Arbetet drivs inom programmet Sammanhållen seniorvård och har som mål att:

  • öka samordningen av vården för äldre
  • bidra till ökad trygghet för äldre genom helhetsansvar för all vård och förbättrad kommunikation
  • minska glappet mellan vård och omsorg

Arbete i tre etapper

Inledningsvis genomfördes ett arbete där olika scenarier utvärderades för att klargöra inriktningar och vägval. Resultatet av detta arbete blev en övergripande viljeinriktning för uppdraget; att skapa ett samverkande vårdsystem med sammanhållna vårdlösningar för att kunna bemöta den äldre utifrån hens förändrade vårdbehov. Tre övergripande behovstillstånd identifierades: 1) mest sjuka äldre, 2) multisviktande äldre samt 3) äldre i riskgrupper.

Under våren 2018 genomfördes ett utredningsarbete med en bred dialog i syfte att utveckla vårdlösningarna utifrån att de på ett så optimalt sätt som möjligt ska möta äldres samlade vårdbehov. För att ta vara på så många goda idéer som möjligt och inte låta begränsningar av olika slag komma in för tidigt i utvecklingsarbetet togs i detta steg inte hänsyn till faktiska förhållanden utifrån befintliga avtal, tillgänglighet till kompetenser och så vidare.

Programarbetet delades sedan upp i tre etapper:

Etapp 1 bestod av att införa vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård för vårdgivare med egna lokaler. Vårdvalet infördes 1 maj 2019.

Nu pågår arbete med etapp 2 som omfattar utveckling av primärvård, öppenvård och vård i hemmet.
Målsättningen är mer sammanhållna primärvårdsinsatser för de äldsta invånarna. I den här etappen ingår arbetet med den framtida hemsjukvården. För att inhämta synpunkter kring hur det framtida hemsjukvårdsuppdraget kan utformas har dialogmöten med patient- och anhörigorganisationer, vårdgivare, fackliga organisationer, professionsföreningar och kommuner genomförts. Utifrån inkomna synpunkter kommer förslag på den framtida inriktningen presenteras. Arbete pågår även med att se över hur de förebyggande och hälsofrämjande insatserna i en sammanhållen seniorvård kan utvecklas. Här ingår bland annat utredning gällande hur de äldremottagningar som husläkarmottagningarna bedriver kan vidareutvecklas.

En vidareutveckling av samverkan med kommuner är central i helhetsomhändertagandet av den äldre och ingår i arbetet. Förändringarna kommer att genomföras gradvis fram till 2021-2022.

Den tredje och sista etappen av Sammanhållen seniorvård innebär att delarna i etapp 1 och 2 (geriatrik, primärvård, öppenvård och vård i hemmet) eventuellt justeras ytterligare för att vården som helhet ska vara så samordnad och trygg som möjligt för den äldre. Den tredje etappen genomförs succesivt från 2022 inom berörda avtalsområden.

Kontakt

Läs mer

Geriatrik - Vårdval Stockholm

Gäller geriatrisk öppen- och slutenvård. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar, uppföljningsindikatorer och kontaktuppgifter.