Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Granskningar av vårdgivares följsamhet till avtal är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag. Inom olika avtalsformer finns det standardiserad löpande uppföljning. Om den löpande uppföljningen visar på brister görs en fördjupad uppföljning av vårdgivaren. Den omfattar ofta journalgranskning med kontroll av verksamhetens prestationer, ersättningar, kvalitet och patientsäkerhet.

Om den fördjupade uppföljningen visar brister går man ofta vidare med ytterligare fördjupad uppföljning. Den kan göras direkt efter den fördjupade uppföljningen för att utreda vilka konsekvenser den bristande avtalsefterlevnaden ska få, eller efter en period för att se om vårdgivaren åtgärdat bristerna.

Ibland gör man en screening för att studera hur till exempel ett vårdval fungerar. Brister eller frågeställningar som kommer fram vid en sådan screening kan också leda till att en fördjupad utredning görs.

Konsekvenser för vårdgivare som inte uppfyller vårdavtal kan vara upprättande av åtgärdsplan, återbetalningskrav eller hävning av avtal. Vid allvarliga avvikelser kan även anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen bli aktuellt.

Stockholms läns landsting följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer för God vård. Det är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader enligt Socialstyrelsen. Dessa riktlinjer och mer material hittar du på SKLs webbplats.

Exempel på genomförda fördjupade uppföljningar är:

  • Screening av husläkarmottagningar
  • Screening av vårdval logopedi
  • Fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi 
Läs mer om fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

Kontakt

Kontakta registratorn om du söker rapport från fördjupad uppföljning och vill läsa resultatet.

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

För övriga frågor om fördjupade uppföljningar kontakta:

Linnea Graaf | Handläggare

Anna Häggqvist | Handläggare