Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och barn

Fokusrapporten beskriver det akuta omhändertagandet av misshandlade kvinnor och deras barn. Den visar på problemens omfattning och karaktär samt tar upp förslag till förbättringar inom den akuta...

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg I

Akut omhändertagande av äldre multisjuka – steg 1 är en fokusrapport som belyser äldrevården i Stockholms län. Den innehåller också förslag på förbättringar. Bland annat efterlyser den en helhetssyn...

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg II

Den här rapporten bygger vidare på fokusrapporten Akut omhädertagande av äldre multisjuka – steg 1. Syftet är att tydliggöra de koncept och förslag som finns i rapporten. Här beskrivs, i form av en...

Akutmottagningens mångbesökare - hur kan vården förbättras?

Den här fokusrapporten handlar om hur vården kan förbättras för de personer som oftare än andra besöker en akutmottagning. Akutmottagningens mångbesökare tycks inte vara sjukare än de som bara besöker...

Basal hemsjukvård för äldre personer - hur kan vården förbättras?

Den här fokusrapporten är ett kunskapsunderlag om basal sjukvård i hemmet för äldre personer med sammansatta och långvariga vårdbehov. Utgångspunkten är patientens behov, inte den organisatoriska...

Bedömning, prioritering och omhändertagande vid symptomet bröstsmärta

Vid akut bröstsmärta är tiden den kritiska faktorn. Denna fokusrapport redovisar önskvärd tidsåtgång vid bedömning och omhändertagande innan en patient kan behandlas. Rapporten diskuterar också...

Behandling av personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk

Fokusrapporten granskar det aktuella vårdutbudet för psykiskt störda missbrukare med behov av stödinsatser. Rapporten föreslår hur Region Stockholm kan anpassa vårdutbudet och på så sätt samordna de...

Behandling med hyperbar syrgas (HBO)

Behandling med hyperbar syrgas (HBO) är en fokusrapport som visar när det är lämpligt att sätta in HBO-behandling. Rapporten redovisar också resultat och definierar det hypermedicinska uppdraget....

Diabetes inom primärvården 2013

Diabetesvården på husläkarmottagningarna i Region Stockholm har för flertalet behandlings mål förbättrats sedan 2012 men det är fortfarande stora skillnader i resultaten för olika vårdgivare. Det...

Dysfagi

Fokusrapporten Dysfagi riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm som möter patienter med dysfagi – svårigheter att svälja. Rapporten beskriver problematik, diagnostik och...

Dyskalkyli

Dyskalkyli klassas som specialistvård och omfattas av Vårdgarantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Region Stockholm avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder, men även...

Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en av de viktigaste metoderna inom hjärdiagnostiken. Den här fokusrapporten kartlägger verksamhetens utövare, omfattning och kvalitet. Den...

Endometrios

Den här fokusrapporten sammanfattar kunskapsläget om den kvinnliga folksjukdomen endometrios. Symtomen utgörs av svåra bäckensmärtor och infertilitet. Rapporten kartlägger hur patienterna drabbas och...

Epilepsivård i Stockholms läns landsting – en uppdatering av 1995 års utredning

Den här fokusapporten lyfter fram en rad områden inom epilepsivården som behöver förbättras och lyfter fram konkreta förslag till åtgärder. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för patienter,...

Fyra kronikergrupper inom barnsjukvården

Den här fokusrapporten handlar om hur vården i Region Stockholm kan förbättras för barn med allergiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, barndiabetes samt onkologiska sjukdomar. Författarna...

För tidigt födda barn - Vårdkedjan från MVH till Elevhälsan

Rapporten belyser att vården av för tidigt födda barn och det föräldrastöd som behövs börjar redan på mödrahälsovården (MHV), där risken för prematurförlossning bör uppmärksammas och upptäckas....

Fördjupning av könsperspektivet för personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk

Den här fokusrapporten är en fördjupning av fokusrapporten Behandling av personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk (2004). Syftet är att lyfta genderperspektivet som...

Förslag till ny beräkningsmetod för sluten vård och rehabilitering

Den här fokusrapporten presenterar för- och nackdelar med nu använda betalningsformer inom sluten vård och rehabilitering (2004). Den analyserar ersättningsreglerna samt ger förslag på en effektivare...

Habilitering i utveckling

Den här fokusrapporten syftar till en bredare och bättre kännedom om habilitering inom Stockholms läns landsting. Den innehåller ett teoretiskt avsnitt som redovisar lagar och styrande dokument för...

Hjärnskador i Stockholms läns landsting – en vårdkedjeutredning

Vårdutnyttjande och vårdkostnader för patienter med traumatiska hjärnskador.

Hur kan vi bättre hjälpa barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder?

Den här fokusrapporten är dokumentation från en konferens som hölls 2007. Syftet var att samla all kompetens inom Region Stockholm kring barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska...

Intensivvård

Den här fokusrapporten visar hur situationen för intensivvård i Region Stockholm såg ut 2003 samt sammanfattar behovet fem till tio år framåt. Rapporten undersöker förutsättningar för att driva och...

Kartläggning av magnetisk resonanstomografi

Den här fokusrapporten undersöker hur användandet av magnetisk resonanstomografi, MRT, utvecklats i Region Stockholm de senaste decennierna. Den bedömer i vilken grad magnetkameraundersökningar varit...

Kataraktoperationer i Stockholms läns landsting

Den här fokusrapporten kartlägger utbud, efterfrågan och behov av kataraktoperationer i Region Stockholm. Katarakt är en grumling på ögats lins som ger synnedsättning eller annan synstörning....

Kejsarsnitt

Den här fokusrapporten belyser fördelar och risker med kejsarsnitt för mor och barn ur individ-, samhälls- och folkhälsoperspektiv. Syftet är att skapa en professionell samsyn som gör det möjligt att...

Kontaktorsaker hos läkare i primärvården

Den här fokusrapporten belyser vad läkare arbetar med i primärvården. Den visar också orsaker till att patienter tar kontakt. Undersökningen är baserad på information från läkarjournaler på...

Kostnader för bröstcancervårdkedjan

Den här fokusrapporten beskriver hur Karolinska Universitetssjukhuset kan ta kontroll över kostnader för vård av bröstcancer och använda resurserna så effektivt som möjligt. Bakgrunden är att...

Kvalitet i hjärtinfarktsjukvården inom Stockholms läns landsting 2000–2005

Den här fokusrapporten är en genomgång av hjärtinfarktvårdens kvalitet i Stockholms läns landsting 2000–2005. Den undersöker också hur följsamt och enhetligt vårdgivare och sjukhus i Region Stockholm...

Kvalitetsindikatorer och uppföljningskontroll vid övre gastrointestinala besvär

Den här fokusrapporten är ett komplement till det regionala vårdprogrammet Övre gastrointestinala besvär. Rapporten innehåller kvalitetsindikatorer och protokoll som gör det möjligt att systematiskt...

Kvalitetskostnader

Rapporten är en litteraturgenomgång av de vetenskapliga publikationer som är förknippade med kvalitetsbrister och onödig resursförbrukning i hälso- och sjukvården. Den består av två delar. Den första...

Kvalitetsparagraf i akutsjukhusavtalen för 2003 - Hur blev det och hur går vi vidare?

I denna rapport beskrivs hur avtalen för 2003 med akutsjukhusen kom att innehålla betydligt mer strukturerade krav på kvalitet än tidigare, dessutom beskrivs hur akutsjukhusen för första gången får en...

Kvinnors ohälsa - är sjukskrivning medicinen?

Rapporten sammanfattar kunskapen om sjukfrånvaron bland kvinnor och föreslår vad hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra sjukskrivningsprocessen. Den vänder sig till Region Stockholms...

Lipödem

Lipödem är ett kroniskt tillstånd med liksidig inlagring av onormal fettvävnad, initialt vanligen på lår, höfter och stuss, men som i ett senare skede även kan engagera armar och mage.

Lungcancervården i Stockholms läns landsting

I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras. Oacceptabelt långa...

Lymfödembehandling med inriktning rehabilitering

Syftet med denna fokusrapport är att ge en bild av dagsläget inom Region Stockholm vad gäller behandling av patienter med lymfödem, beskrivning av vårdutbudet, en uppskattning av antal patienter med...

Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus

Fokusrapporten sammanfattar orsakerna till att patienter läggs in akut på grund av läkemedelsbiverkningar och innehåller även förslag på åtgärder till förbättringar.

Mobilt ultraljud i hemmet och i äldreboende i SLL

Rapporten utvärderar effekten av mobilt ultraljud som ska förbättra diagnostik och behandling av svårt sjuka i äldrevården inom Stockholms läns landsting. Den perioden som utvärderas är augusti 2003...

MR-studien inom SLL

Rapporten innehåller en kartläggning för att bedöma om indikatorerna av utförda undersökningar med magnetresonanstomografi, MR, var adekvata eller alltför vida efter en period av kraftigt ökande...

Multitrauma

I rapporten utvärderas den organisation som fanns 2006 för akut omhändertagande av patienter med multitrauma/stort trauma inom Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting). Rapporten...

Måluppfyllelsemätning vid rehabilitering

Fokusrapporten beskriver en metod att mäta såväl resultat som måluppfyllelse för rehabilitering. Rapporten belyser hur metoden har använts samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Rapporten ger...

Mötet med könsstympade kvinnor i vården

Rapporten lägger särskild vikt vid att redogöra för optimalt bemötande och behandling av problem som könsstympade kvinnor har. Den beskriver också hälsorisker i form av komplikationer relaterade till...

Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna

Belysning av området neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna, för att identifiera viktiga utvecklingsområden och föreslå strategier både på kort och lång sikt för den framtida utvecklingen.

Palliativ onkologisk vård

Rapporten lyfter fram brister i vården och identifiera problemområden, men tar också upp det som är bra. Utgångspunkten är att beskriva den palliativa vården för patienter med onkologiska och...

Patientens lärande

Rapporten belyser strategier som är betydelsefull för att patienten eller den närstående ska få kunskap om och känsla av egenkontroll över sjukdom, behandling och livssituation. Den tar också upp...

Prevention inom hälso- och sjukvården

Rapporten samlar kunskap fram till 2006 om hur vården förebygger och vilka möjligheter det finns att bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Här redovisas också idéer om vad som är möjligt...

Rehabilitering sekundärprevention vid hjärtsjukdom

Syftet med denna fokusrapport är att belysa hur rehabilitering och sekundär-prevention för patienter med hjärt-kärlsjukdom bedrivs i Region Stockholm. De områden som berörs är...

Remitteringsstandard

Rapporten uppmärksammar att det saknas standard för remittering och konsultation mellan olika enheter inom sjukvården. Den lämnar också förslag till sådana kriterier. Målgrupp är utfärdare av...

Screening för bukaortaaneurysm

Fokusrapporten lyfter fram angelägna förbättrings- och utvecklingsområden samt beskriver metoder och verktyg för utvecklingsarbetet.

Sex prioriterade förbättringsområden för strokevården i Stockholm

Rapporten innehåller en förstudie som identifierar förbättringsområden för strokevården och enkla och kostnadseffektiva förslag till lösningar.

Sjukhusfysikalisk verksamhet i SLL. Nuläge - Framtid

Sjukhusfysikern kan beskrivas som sjukvårdens expert på strålning och strålskydd. Denna rapport beskriver en liten men högspecialiserad verksamhet inom sjukvården som är relativt okänd för både...

Sjukvårdsberedskap i samband med större publika evenemang

Rapporten presenterar en mall för att kunna göra en preliminär risk- och sårbarhetsanalys för att dimensionera sjukvårdresurser vid större evenemang. Mallen gör det möjligt att göra en enkel och...

Smärta

Rapporten kartlägger utbudet av smärtbehandling tillsammans med en beskrivning av smärta inom 13 olika delområden. I rapporten finns också en analys över effekterna av de åtgärder som vidtas vid...

Spelproblem

Spelproblem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men har ingen tydlig plats i hälso- och sjukvårdssystemet. Varken kommuner eller landsting har tydliga uppdrag för hur spelproblem ska...

Stöd för anhöriga till personer med demenssjukdom

Fokusrapporten innehåller en analys av anhörigas behov av stöd och hjälp och ger förslag på områden som kan förbättras. Frågor som diskuteras är exempelvis hur det är att vara anhörig till en person...

Tillgängligheten inom barnsjukvården i SLL, ett föräldraperspektiv

Rapporten innehåller en mätning av tillgängligheten inom barnsjukvården utifrån föräldrars upplevelse. Syftet är att belysa och besvara om vården organiserar sig på ett effektivt sätt så att...

Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

Rapporten tar fram den viktigaste åtgärden inom vart och ett av tio områden för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa samt tydliggöra vilka aktörer som har ansvar för respektive åtgärd. Målet är dels...

Triagearbete på akutmottagning

Rapporten ger en beskrivning av internationella triagesystem och utvecklingen av triagearbetet både nationellt och regionalt. Den beskriver system som inte bara sorterar patienter efter medicinsk...

Ungdomsmottagningar i Stockholms län en rättighet för ungdomar

Rapporten tar upp olika problem för ungdomsmottagningarnas verksamhet i länet och beskriver vilken nivå som krävs på resurser och kvalitet för verksamheten. Den slår också fast huvudmännens ansvar för...

Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelsevård i hemmet

Rapporten ger förslag på hur ett utbildningsprogram kan bedrivas för att öka patienternas kompetens för egenvård i hemmet. Den föreslår också hur stöd och vägledning till närstående kan...

Utskrivningsplanering för äldre - samverkan och samordning i vårdkedjan

Rapporten innehåller en beskrivning av problem och konkreta förbättringsåtgärder för äldre patienters utskrivning från slutenvård till annan vårdform. Utskrivningsplaneringen berör främst äldre och...

Vertikala verksamhetsbeskrivningar - erfarenheter av utveckling av prioriteringsunderlag i SLL

Rapporten sammanfattar arbetet med att utveckla metoder för vertikal verksamhetsbeskrivning och prioritering som kan användas på klinisk, administrativ och politisk nivå. I rapporten ingår en...

Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård

Personer med utvecklingsstörning riskerar att få sämre tillgång till hälso- och sjukvård än befolkningen i övrigt. Rapporten ger en övergripande beskrivning av patientgruppens behov av hälso- och...

Äldres läkemedel

I rapporten analyseras orsakerna till bristerna i äldres läkemedelsanvändning. Rapporten innehåller också förslag till förbättringar, både för de som fortfarande bor hemma och för de som lever i...