Till start

Vårdgivarguiden

Health Technology Assessment (HTA) är ett globalt använt begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer, procedurer och tillämpningar inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Utvärderingen görs i form av en HTA-process och genererar ett vetenskapligt  underbyggt underlag inför beslut om:

  • införande av ny teknologi eller
  • avveckling av befintlig teknologi.

HTA har kommit mycket i fokus inom hälso- och sjukvården som ett uttryck för en allt mer intensiv teknologiutveckling i kombination med ökande krav på resursoptimering.

Nationellt kunskapsutbyte

I Sverige är Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, den nationella myndigheten inom området. Där engageras personer med vetenskaplig kompetens från hela landet för genomgripande analyser av aktuella frågeställningar . SBU samlar också landets regionala HTA-enheter och andra intressenter i ett HTA-nätverk för erfarenhetsutbyte.

Internationellt kunskapsutbyte

Över världen finns i de flesta hälso- och sjukvårdssystem olika former av HTA-program. Internationella (INAHTA) och europeiska (EUnetHTA) nätverk stöder dessa program och skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter och tillgång till resultat av genomförda utvärderingar.

En internationell sammanslutning, Health Technology Assessment International (HTAi), anordnar konferenser i ämnet och förutom många läroböcker finns även vetenskapliga tidskrifter, t.ex. International Journal of Technology Assessment in Health Care till stöd för kunskapsutveckling inom HTA.

  • Uppdaterad: 4 februari 2021

  • Faktagranskad: 4 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen