Till start

Vårdgivarguiden

Med teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvården avses en systematisk utvärdering av kunskapsläget kring hälso- och sjukvårdens processer och procedurer. Health Technology Assessment (HTA) är ett globalt använt begrepp för teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Teknologibegreppet omfattar teknik- och vårdrelaterade processer och procedurer samt läkemedel.

Teknologiutvärderingen genererar ett väl underbyggt underlag inför beslut om

  • införande av ny teknologi eller
  • avveckling av befintlig teknologi

HTA har under senaste åren kommit mycket i fokus inom hälso- och sjukvården. Det är sannolikt uttryck för en allt mer intensiv teknologiutveckling i kombination med ökande krav på resursoptimering.

Internationellt kunskapsutbyte

Över världen finns i de flesta hälso- och sjukvårdssystem olika former av HTA-program. Internationella (INAHTA) och europeiska (EUnetHTA) nätverk stöder dessa program och skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter och tillgång till resultat av genomförda utvärderingar.

En internationell sammanslutning, Health Technology
Assessment international (HTAi), anordnar konferenser i ämnet och förutom många läroböcker finns även vetenskapliga tidskrifter, t.ex. International Journal of Technology Assessment in Health Care till stöd för kunskapsutveckling inom HTA.

Nationellt kunskapsutbyte

I Sverige är Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, den nationella myndigheten inom området. Där engageras personer med vetenskaplig kompetens från hela landet för genomgripande analyser av aktuella frågeställningar som publiceras i form av ”gula” rapporter. Man gör även mindre omfattande utredningar; Alert-rapporter och kommentarer. På regional nivå finns HTA-verksamheter bland annat i Västra Götaland, Örebro och Linköping och Skåne.

  • Uppdaterad: 15 november 2018
  • Faktagranskad: 1 september 2019
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Johan Thor, Vårdgivarstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen