Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nya metoder är inte alltid bättre, säkrare och billigare än de gamla. Därför är det extra viktigt att göra en saklig bedömning innan man inför något nytt.

En hel del av det vi gör inom vården saknar säker evidens. Då får vi använda vårt kliniska omdöme och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att vi alltid har klart för oss vilken evidens som finns så att vi inte missar viktig kunskap. Områden med bristfällig evidens kan väcka intressanta frågeställningar att forska på.

Alla som funderar på att införa en ny metod eller vill utvärdera en befintlig men ifrågasatt metod i sjukvården kan vända sig till Metodrådet för att få hjälp med att ta reda på om det finns vetenskaplig evidens för att metoden är bra.

Metodrådet kan hjälpa till att ta fram beslutsunderlag kring vårdens metoder.

Ställ en fråga

Frågan om behovet av en HTA-utvärdering uppstår vanligtvis i verksamheten. Alla som har bra förslag på förbättringar av metoder eller vårdprocesser kan lämna in förslag. Bäst är om man diskuterar med sin verksamhetschef först men man kan också ta kontakt direkt med oss i Metodrådet. Även politiker, sjukvårdsledningar, beställare och andra administratörer inom hälso- och sjukvård kan väcka en fråga.

En förutsättning för HTA-analysen är att det finns vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet. Innan man går vidare tar vi inom Metodrådet reda på om frågan är utredd av någon annan HTA-verksamhet. I så fall kan deras resultat användas.

Samråd med specialitetstråd

Specialitetsråden inom Stockholms medicinska råd, SMR, har en central funktion i HTA-processen. Metodrådet tar tillsammans med aktuellt specialitetsråd ställning till frågans relevans och förutsättningarna för att besvara den, med andra ord om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig. Om så är fallet engageras specialitetsrådet för fortsatta aktiviteter.

Vissa frågor som kommer till specialitetsråden kan sannolikt besvaras genom en process inom rådet och behöver inte genomgå den systematiska, protokollstyrda bearbetning som en systematisk utvärdering innebär.

HTA-grupp utses

Om det finns skäl att starta en HTA-utvärdering får det berörda specialitetsrådet i uppgift att identifiera experter till en HTA-grupp, som sedan får stöd i att genomföra utvärderingen av Metodrådet.

HTA-gruppen bör bestå av tre till fem personer och bör om möjligt vara tvärprofessionellt sammansatt. Det är nödvändigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet. Respektive experts arbetsgivare får ersättning från Metodrådet för arbetsinsatsen.

Specificerad frågeställning

HTA-gruppen börjar med att formulera en specificerad frågeställning. En bra frågeställning för behandlingsstudier struktureras i fyra delar, på engelska kallat PICO:

  • Patient/population/problem
  • Intervention
  • Control
  • Outcome

Exempel:
Minskar antalet postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter tillägg av cyanoacrylat till sedvanlig preoperativ hudförberedelse?

PICO (Patients, Intervention, Comparison, Outcome)

P: Elektivt opererade patienter
I:  Cyanoacrylat som tillägg till sedvanlig preoperativ hudförberedelse
C: Sedvanlig preoperativ hudförberedelse
O: Förekomst av postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar

Erfarna bibliotekarier med kompetens inom HTA utför litteratursökningen. Det är bara ett fåtal av alla publikationer som uppfyller de kriterier för bevisvärde som krävs för att ingå i den granskning som ska göras. Det innebär att många publikationer sorteras bort.

Experterna granskar de utvalda artiklarna enligt ett strukturerat protokoll med stöd av Metodrådet. Vi kan också ta hjälp av andra experter när det behövs.

Tack vare process- och expertstöd från Metodrådet samt ett väl strukturerat protokoll bör HTA-gruppens arbete bli färdigt inom sex till åtta veckor. Medlemmarna i HTA-gruppen bedöms behöva i snitt 20–40 timmar var för arbetet under denna del av processen.

Stöd från Metodrådet

Metodrådet ger stöd till den HTA-grupp som utsetts. Det inleds med en kort utbildning om PICO, litteraturgranskning, evidensbedömning och aktuella HTA-protokoll. Under arbetets gång stödjer Metodrådet processen och kan vid behov inhämta ytterligare expertis inom statistik, epidemiologi, etik, ekonomi och hälsoekonomi.

Kvalitetssäkring

Medan arbetet i HTA-gruppen pågår rekryterar Metodrådet två externa granskare med relevant kompetens inom området. De läser dels den litteratur som gruppen tagit ställning till och dels gruppens utvärdering enligt HTA-protokollet. De ger gruppen feedback på arbetet.

Beslutsprocessen

Det kvalitetssäkrade dokumentet överlämnas till frågeställaren, berörda Regionala programområden och andra intressenter för tillämpning av slutsatserna i hälso- och sjukvården. Slutsatserna kan röra folkhälsan, organisatoriska förändringar, omfördelning och prioritering av resurser.

FoUU

Om utvärderingen och beslutsunderlaget pekar på att evidensläget är svagt men teknologin verkar lovande ur patient/nyttoperspektivet är det önskvärt att KUST-direktörsgruppen kan föra frågan till en KI/Region Stockholm gemensam nivå för FoUU.

Inom Region Stockholm finns resurser så att medlem i en HTA-grupp efter genomfört arbete kan söka ersättning för en månadsledighet i syfte att starta ett projekt inom området för att stärka den vetenskapliga evidensen.

I det här sammanhanget är det viktigt att betona universitetssjukhusens roll och ansvar beträffande forskning och utvärdering av ny teknologi.

Slutligen ska det anges hur införandet och dess effekter följs upp och redovisas.

En viktig faktor i HTA-processens alla steg är att beakta eventuella jävssituationer. Samma jävspolicy och jävsdeklaration som gäller för övrigt sakkunnigarbete inom regionen tillämpas av Metodrådet.

Granskarens roll

Granskningsmallar

Metodrådet Stockholm-Gotland använder metodik och mallar som finns hos SBU:

  • Uppdaterad: 19 februari 2021

  • Faktagranskad: 19 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen