Brödsmule-navigation

Ett redskap som minskar risken för felaktiga gipsningar. En sele som gör det säkrare för nyfödda barn i ambulanstransporter. Mobilt IT-stöd för hemsjukvård. Skinn från vildfångad torsk som snabbare läker svårartade sår. Appar som underlättar livet för barn med diabetes och personer med Parkinsons sjukdom. Det är ett axplock av innovationer som är resultatet av den innovationskraft som råder inom Stockholms läns landsting.

Goda idéer får stöd

SLL Innovation är samlingsnamnet för de innovationsstödjande verksamheter som drivs vid akutsjukhus och i primärvård inom Stockholms läns landsting. Innovationsverksamheterna fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Här kan idégivare få stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.

Samordningskansli koordinerar

Ett samordningskansli vid landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet utifrån övergripande riktlinjer. Kansliet ansvarar också för övergripande kommunikation, rådgivning och ärendehantering samt för Innovationsfonden.

Innovationsstrategi som styr

Landstinget har en strategi för innovation med handlingsinriktningar och långsiktiga mål. Det övergripande målet är att alla verksamheter inom landstinget ska använda innovation som ett strategiskt verktyg. Strategin är ett styrande dokument som gäller all landstingsfinansierad verksamhet.

Strategi för innovation

Strategin visar på mål och tillämpning inom innovationsområdet i SLL. Målet är att alla verksamheter inom landstinget ska använda innovation som ett strategiskt verktyg.

Innovationsfonden

För att stimulera utvecklingen av innovationer har landstinget inrättat en innovationsfond. Ansökan om medel kan sökas av alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Varje år beviljas medel till projekt som ska leda till nyskapande lösningar.

Information och inspiration

På SLL Innovations webbsida finns inspirerande exempel på innovationer som har utvecklats. Här finns också information för dig som har en bra idé och hur du ansöker ur Innovationsfonden.