Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdval barnavårdscentral innebär bland annat att aktivt erbjuda barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och ge individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov.

Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren. Gäller från 1 januari 2020.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020.

Barn som är 6 år och ännu inte gått över till skolhälsovården ska redovisas manuellt.

Informationen rör fastställt CNI-belopp för år 2022.

Uppföljning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Norrtälje innebär fri etablering i Norrtälje kommun för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Checklistan fylls i av handläggare vid driftstartsmötet.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som redan har avtal med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kontaktar:

Ulrika Elg|Avtalsansvarig

Avdelningen för Kvalitet och Innovation

Relaterad information

  • Uppdaterad: 17 februari 2022

  • Faktagranskad: 6 juli 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ulrika Elg, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje