Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De regionala programområdenas uppdrag

Strukturen för kunskapsstyrning i sjukvårdsregionen speglar den nationella. Arbetet i RPO sker i samverkan med det nationella programområdet (NPO) och innefattar bland annat att göra nationella kunskapsstöd tillgängliga i mötet mellan vårdens medarbetare och patienten, följa upp och analysera behandlingsresultat och verka för förbättringar i vårdens verksamheter.

Mål och insatsplaner 2023–2024

Alla RPO gör varje år en översiktlig lägesanalys av sitt område, vilken ligger till grund för mål och insatsplaner under kommande verksamhetsår. Lägesanalyserna omfattar exempelvis behandlingsresultat av berörda patient- och sjukdomsgrupper, patientgruppers åsikter, nya läkemedel och medicinteknik. Mål och insatsplaner innehåller bland annat uppsatta mål, delmål, åtgärder och mått som grund för uppföljning. Insatserna fokuseras på områden där det förekommer oönskade variationer i vård och behandling. De är oftast prioriterade under flera år och genomförs i nära samverkan med hälso- och sjukvårdens verksamheter. I mål och insatsplanerna beskrivs även analys och uppföljningsområden som involverar de regionala programområdenas expertis.

Ledamöter i RPO

De regionala programområdena består av sakkunniga med bred kompetens inom respektive område. Ordförandena för RPO är ledamöter i Stockholm-Gotlands medicinska råd, SGMR, ett rådgivande expertorgan som samordnar arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen.

Kontaktpersoner

Sofia Kialt

Regionala programområden i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  • Uppdaterad: 12 juni 2023

  • Faktagranskad: 12 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen