Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

De regionala programområdenas uppdrag

Strukturen för kunskapsstyrning i sjukvårdsregionen speglar den nationella. Arbetet i RPO sker i samverkan med det nationella programområdet (NPO) och innefattar bland annat att göra nationella kunskapsstöd tillgängliga i mötet mellan vårdens medarbetare och patienten, följa upp och analysera behandlingsresultat och verka för förbättringar i vårdens verksamheter.

Mål och insatsplaner 2024–2025

Inriktningen för arbetet med kunskapsstyrning beskrivs i RPO:s mål och insatsplaner som fastställs årligen av hälso- och sjukvårdsnämnden. Till grund ligger en översiktlig lägesanalys av respektive regionalt programområde. Arbetet berör breda sjukdomsgrupper och täcker i hög grad in de områden som är främsta orsakerna till sjukdomsbördan i Stockholms län. Till exempel stroke, hjärtinfarkt och smärta. Nytt för verksamhetsåret 2024–2025 är att RPO även har identifierat åtgärder som bör göras i mindre utsträckning inom hälso- och sjukvården. Till exempel åtgärder som inte stöds av tillräcklig evidens. Allt fler samarbeten mellan olika RPO fortsätter också etableras kring insatser som spänner över flera områden såsom långvarig smärta, palliativ vård och sköra äldre.

Ledamöter i RPO

De regionala programområdena består av sakkunniga med bred kompetens inom respektive område. Ordförandena för RPO är ledamöter i Stockholm-Gotlands medicinska råd, SGMR, ett rådgivande expertorgan som samordnar arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen.

Kontaktpersoner

Sofia Kialt

Regionala programområden i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 29 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen